Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng Vạn Xuân
MỞ ĐẦU
Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất độc lập giữ vị trí quan trọng, nó có nhiệm vụ tái sản xuất tài sản cố định, sử dụng lượng vốn tích luỹ rất lớn của xã hội, đóng góp đáng kể vào GDP là ngành thu hút vốn nước ngoài trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá.
Đặc biệt trong doanh nghiệp xây dựng là những công trình, hạng mục công trình và kiến trúc có quy mô lớn, kết cấu phức tạp nên chi phí nguyên vật liệu thường chiếm tỉ trọng lớn trong tổng chi phí của doanh nghiệp, chỉ cần một biến động nhỏ về chi phí cũng làm ảnh hưởng đáng kể đến giá thành sản phẩm, ảnh hưởng đến thu nhập doanh nghiệp. Do đó công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu là một yêu cầu tất yếu của quản lý. Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng Vạn Xuân, được tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại công ty, em nhận thấy rằng kế toán nguyên vật liệu giữ một vai trò quan trọng.Vì vậy em đã đi sâu tìm hiểu và chọn đề tài: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng Vạn Xuân” làm đề tài luận văn của mình.
Nội dung bài luận văn gồm 3 chương:
Chương 1:Một số vấn đề chung về công tác kế toán nguyên vật liệu
Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng Vạn Xuân
Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng Vạn Xuân
Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu đề tài, do còn hạn chế về mặt lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn nên bài luận văn của em không tránh khỏi những hạn chế về nội dung cũng như phạm vi yêu cầu. Kính mong được sự góp ý, giúp đỡ của các thầy cô giáo để bài luận văn này của em được hoàn thiện hơn.


MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU 1
Chương1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN
NGUYÊN VẬT LIỆU 2

1.1 Đặc điểm và nhiệm vụ hạch toán kế toán nguyên vật liệu 2
1.1.1 Khái niệm 2
1.1.2 Đặc điểm của nguyên vật liệu 2
1.1.3 Vị trí và vai trò nguyên vật liệu 2
1.1.4 Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu 3
1.1.5 Nhiệm vụ hạch toán kế toán nguyên vật liệu 3
1.2 Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu 4
1.2.1 Phân loại nguyên vật liệu 4
1.2.2 Đánh giá nguyên vật liệu 5
1.3 Tổ chức kế toán nguyên vật liệu 8
1.3.1 Chứng từ sử dụng 8
1.3.2 Phương pháp kế toán nguyên vật liệu 9
1.4 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 12
1.4.1 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên 13
1.4.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê
định kỳ 15
1.5 Hệ thống sổ kế toán 16
1.5.1 Sổ kế toán chi tiết 16
1.5.2 Sổ kế toán tổng hợp 16
Chương 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN
VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẠN XUÂN 17

2.1 Sự hình thành và phát triển của Công ty CP xây dựng Vạn Xuân 17
2.2 Chức năng nhiệm vụ của công ty 17
2.2.1 Chức năng 18
2.2.2 Nhiệm vụ 18
2.2.3 Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 18
2.3 Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 20
2.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty 22
2.4.1 Cơ cấu phòng tài chính kế toán 22
2.4.2 Chế độ kế toán áp dụng tại công ty 23
2.5 Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty 23
2.5.1 Đặc điểm nguyên vật liệu 23
2.5.2 Phân loại nguyên vật liệu 23
2.5.3 Đánh giá nguyên vật liệu 24
2.5.3.1 Xác định giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho 24
2.5.3.2 Xác định giá thực tế nguyên vật xuất kho 24
2.5.4 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty 25
2.5.4.1 Chứng từ sử dụng 25
2.5.4.2 Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu 25
2.5.4.3 Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu 26
2.5.4.4 Trình tự kế toán chi tiết nguyên vật liệu 26
2.6 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 27
2.6.1 Tài khoản sử dụng 27
2.6.2 Hệ thống sổ kế toán nguyên vật liệu 27
2.6.3 Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu 27
2.6.4 Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu 29
2.6.5 Công tác kiểm kê nguyên vật liệu tại công ty 30Chương 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN
CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VẠN XUÂN 31

3.1 Đánh giá tổng quát công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty
cổ phần xây dựng Vạn Xuân 31
3.1.1 Những kết quả đã đạt được 32
3.1.2 Một số hạn chế và tồn tại 33
3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng Vạn Xuân 34
3.2.1 Về phía ban lãnh đạo công ty 34
3.2.2 Về việc áp dụng kế toán máy 35
3.2.3 Về việc quản lý vật tư ở công ty 35
3.2.4 Về hệ thống sổ kế toán áp dụng tại công ty 35
3.2.5 Về việc lập biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hoá 37
3.2.6 Công ty nên trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 38
3.2.7 Công ty nên tiết kiệm một số chi phí, hạ giá thành sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh 39

KẾT LUẬN 40


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng Vạn Xuân
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng Vạn Xuân sẽ giúp ích cho bạn.