Hoàn thiện công tác kế toán nvl ở công ty gốm xây dựng Xuân Hoà
MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG 1 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1
1.1 Vị trí, vai trò của nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất 1
1.2 Yêu cầu của công tác quản lý nguyên vật liệu 2
1.2.1 Sự cần thiết của việc quản lý nguyên vật liệu. 2
1.2.2 Yêu cầu của công tác quản lý nguyên vật liệu. 2
1.3 Vai trò, sự cần thiết và nhiệm vụ của công tác kế toán nguyên vật liệu 4
1.3.1 Vai trò, sự cần thiết của công tác kế toán nguyên vật liệu. 4
1.3.2. Nhiệm vụ của công tác kế toán nguyên vật liệu 5
1.4. Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất. 6
1.4.1 phân loại nguyên vật liệu. 6
1. 4.2 Đánh giá nguyên vật liệu. 7
1.4.2.1 Nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu: 7
1.4.2.2 Phương pháp đánh giá nguyên vật liệu. 8
1.4.3 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu. 11
1.4.3.1 Chứng từ sử dụng: 11
1.4.3.2 Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu: 12
1.4.4 Tổ chức kế toán NVL trong điều kiện kế toán máy. 17
1.4.4.1 Nguyên tắc: 17
1.4.4.2 Các đối tượng cần quản lý thông tin trong tổ chức kế toán nvl: 17
1.4.3.3 Nội dung tổ chức kế toán NVL trên máy vi tính: 19
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY GỐM XÂY DỰNG XUÂN HOÀ 23
2.1. Đặc điểm chung của công ty gốm xây dựng Xuân Hoà 23
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 23
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ của công ty. 25
2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh: 25
2.1.2.2 Quy trình công nghệ sản xuất của công ty: 25
2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty. 28
2.1.4 Cơ cấu bộ máy kế toán và đặc điểm tổ chức công tác kế toán. 30
2.1.4.1. Cơ cấu bộ máy kế toán: 30
2.1.4.2 Hình thức kế toán của công ty: 32
2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán NVL ở Công ty gốm xây dựng Xuân Hoà. 34
2.2.1. Đặc điểm NVL của Công ty. 34
2.2.2. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu. 35
2.2.2.1 Phân loại nguyên vật liệu: 35
2.2.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu: 36
2.2.3. Các đối tượng cần quản lý thông tin liên quan đến tổ chức công tác kế toán NVL của Công ty. 37
2.2.4. Kế toán nhập NVL. 40
2.2.5. Tổ chức kế toán xuất NVL. 46
2.2.6. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu. 53
CHƯƠNG 3 56
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL Ở CÔNG TY GỐM XÂY DỰNG XUÂN HOÀ. 56

3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán NVL tại Công ty Gốm xây dựng Xuân Hoà. 56
3.1.1 Những ưu điểm: 56
3.1.1.2 Công tác quản lý NVL nói chung của Công ty: 57
3.1.1.2 Công tác kế toán NVL: 57
3.1.2. Những hạn chế: 58
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Công ty Gốm xây dựng Xuân Hoà. 60


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nvl ở công ty gốm xây dựng Xuân Hoà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nvl ở công ty gốm xây dựng Xuân Hoà sẽ giúp ích cho bạn.