Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty Nhựa y tế – Tổng công ty thiết bị nhựa y tế Việt Nam
LỜI NÓI ĐẦU

Sản xuất vật chất là cơ sở tồn tại và phát triển của một xã hội. Bất kỳ một xã hội nào muốn tồn tại và phát triển đều phải tiến hành sản xuất thông qua những phương thức sản xuất khác nhau. Bởi vì, chỉ có sản xuất mới đáp ứng được yêu cầu tiêu dùng của xã hội.
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam chịu sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước và chịu sự chi phối của các qui luật khách quan trong nền kinh tế thị trường, đòi hỏi các doanh nghiệp phải quản lý một cách có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, sử dụng vốn một cách tiết kiệm nhất mà vẫn mang lại lợi nhuận tối đa. Để đạt được những yêu cầu đó, doanh nghiệp cần phải quan tâm đến tất cả các khâu trong quá trình sản xuất để làm thế nào giảm được chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm. Về vấn đề trước mắt đặt ra là doanh nghiệp phải hạch toán đầy đủ chính xác vật liệu, công cụ dụng cụ, một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất vì thiếu nó quá trình sản xuất của một doanh nghiệp sẽ không thể tiến hành được. Cũng như vật liệu, thì công cụ dụng cụ cũng đóng một vai trò cần thiết trong quá trình sản xuất vì nó là yếu tố kết hợp với vật liệu để tạo thành một thực thể hoàn chỉnh của một sản phẩm.
Do vậy, việc hạch toán chính xác vật liệu, công cụ dụng cụ là một vấn đề quan trọng đến việc hạch toán đầy đủ, một cách cẩn thận về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, đồng thời góp phần làm giảm sự thất thoát và lãng phí vật tư.
Như vậy, nếu việc quản lý về vật liệu, công cụ dụng cụ được tiến hành một cách chặt chẽ sẽ làm giảm chi phí về nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và lúc đó lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng lên một cách chính đáng.
Tuy nhiên, qua quá trình thực tập tại Công ty, được tiếp xúc với công tác kế toán ở công ty, qua đó thấy được tầm quan trọng của công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong sản xuất kinh doanh. Em muốn hiểu thêm nữa về phần kế toán này và em đã lựa chọn đề tài: “Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty Nhựa y tế – Tổng công ty thiết bị nhựa y tế Việt Nam” nhằm kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, củng cố được phần lý thuyết đã được học và nghiên cứu, để xử lý thành thạo các tình huống kế toán trong thực tế hoạt động kinh doanh, đồng thời nắm vững và tuân thủ chế độ tài chính, kế toàn hiện hành.
Qua quá trình thực tập tại Công ty Nhựa y tế được sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của các cô, chú, anh chị trong phòng tài chính kế toán đã giúp em và tạo điều kiện tốt nhất để em hoàn thành chuyên đề thực tập của mình. Do sự hiểu biết còn có hạn chế nên chuyên đề không thể tránh khỏi nhiều sai sót.
Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Lê Bình và các cô, chú, anh chị trong phòng tài chính kế toán của Công ty Nhựa y tế đã giúp em hoàn thành chuyên đề của mình.
MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU,
VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ

1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ trong sản xuất kinh doanh
1.1.2. Vai trò của nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ trong sản xuất kinh doanh
1.2. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ
1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ
1.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ
1.3. Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ
1.4. Thực tế quản lý nhập - xuất kho nguyên vật liệu
và công cụ dụng cụ và chứng từ liên quan
1.4.1. Thủ tục nhập kho
1.4.2. Thủ tục xuất kho
1.4.3. Các chứng từ kế toán có liên quan
1.5. Phương pháp kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ
1.5.1. Phương pháp ghi thẻ song song
1.5.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
1.5.3. Phương pháp sổ số dư
1.6. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ
1.6.1. Các phương pháp kế toán tổng hợp nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.6.2. Các tài khoản chủ yếu sử dụng
1.6.3. Phương pháp kế toán tổng hợp các TH tăng nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ
1.6.3.1. Kế toán tổng hợp tăng nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ do mua ngoài
1.6.4. Phương pháp kế toán giảm nguyên vật liệu
1.6.5. Phương pháp kế toán xuất dùng công cụ dụng cụ
1.7. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.7.1. Các tài khoản chủ yếu
1.7.2. Các phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu
1.7.3. Kế toán dự phòng giảm giá vật liệu và công cụ dụng cụ tồn kho
CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ
DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY NHỰA Y TẾ MEDIPLAST

2.1. Quá trình phát triển của doanh nghiệp
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
2.1.3. Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất, tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4. Cơ cấu tổ chức hệ thống sản xuất kinh doanh đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất
2.1.5. Hình thức kế toán áp dụng trong bộ máy kế toán của doanh nghiệp
2.2. Thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ
2.2.1. Công tác phân loại nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ trong công ty
2.2.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ
2.2.2.1. Thủ tục nhập, xuất nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ với chứng từ kế toán có liên quan
2.2.2.2. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ công ty ứng dụng
2.2.2.3. Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ
2.2.2.4. Phương pháp tính giá gốc nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ xuất kho tại công ty
2.3. Kế toán tổng hợp nhập, xuất, kho nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ
2.3.1. Tài khoản kế toán đơn vị thực tế sử dụng
2.3.2.1. Kế toán tổng hợp các TH nhập xuất kho nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN
NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

3.1. Nhận xét chung
3.2. Nhận xét cụ thể
3.3. Nhận xét tình hình và ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ ở Công ty Thiết bị Nhựa Y tế Mediplast.


Xem Thêm: Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty Nhựa y tế – Tổng công ty thiết bị nhựa
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty Nhựa y tế – Tổng công ty thiết bị nhựa sẽ giúp ích cho bạn.