Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Thái Hải Hà
LỜI NÓI ĐẦU
Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải có 3 yếu tố cơ bản : Tư liệu lao động, Đối tượng lao động và Lao động. Trong đó, Lao động là yếu tố có tính chất quyết định .
Tiền lương là một phạm trù kinh tế gắn liền với lao động, tiền tệ và nền sản xuất hàng hoá. Chế độ Tiền lương - quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ , công chức, viên chức, người lao động luôn là mối quan tâm lớn nhất của các nhà quản lý trong cỏc loại hỡnh kinh tế. Cải thiện từng bước chế độ Tiền lương nhằm đảm bảo cuộc sống của người lao động cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế hội nhập, để thống nhất quản lý giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế , tài chính cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch đáp ứng yờu cầu tổ chức, quản lý điều hành của Doanh nghiệp.
Việc vận dụng một cách linh hoạt chính sách tiền lương, cơ chế trả lương trong Doanh nghiệp có ý nghĩa to lớn về mặt kinh tế cũng như về mặt chính trị.
Xuất phỏt từ vai trũ, ý nghĩa của cụng tỏc hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, thông qua quá trỡnh thực tập tỡm hiểu thực tế tại Công ty TNHH Thái Hải Hà, được sự giúp đỡ tận tỡnh của cô giáo Phạm Thị Gái cựng cỏc cỏn bộ, nhõn viờn phũng kế toỏn - tài vụ và với mong muốn được học hỏi kinh nghiệm thực tế , hoàn thiện kiến thức lý thuyết của bản thõn. Em chọn đề tài “Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Thái Hải Hà" làm đề tài chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mỡnh.
Chuyên đề ngoài phần mở đầu và phần kết luận, được chia làm ba chương:
Chương I : Khái quát chung về công ty
Chương II : Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Thái Hải Hà
Chương III : Một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Thái Hải Hà


MỤC LỤC

Lời mở đầu

Chương I : Khái quát chung về công ty TNHH Thái Hải Hà
1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành phỏt triển của cụng ty TNHH Thỏi Hải Hà
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất kinh doanh của công ty
1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh
1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
1.3.2. Hỡnh thức kế toỏn và cỏc loại sổ sỏch
Chương II : Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Thái Hải Hà
2.1. Đặc điểm về lao động , tiền lương và yêu cầu quản lý quỹ lương
2.1.1. Đặc điểm về lao động
2.1.2 Đặc điểm về tiền lương và quản lý tiền lương ở công ty
2.1.2.1. Đặc điểm về tiền lương,quỹ lương tại công ty TNHH Thái Hải Hà
2.1.2.2. Hỡnh thức trả lương tại công ty TNHH Thái Hải Hà
2.1.2.3. Yờu cầu quản lý quỹ lương
2.2. Hạch toán tiền lương tại công ty TNHH Thái Hải Hà
2.2.1. Hạch toán tiền lương cho nhân viên (Bộ phận gián tiếp)
2.2.2. Hạch toán tiền lương cho công nhân (Bộ phận trục tiếp)
2.3. Hạch toán BHXH phải trả
Chương III : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cụng tỏc hạch toỏn kế toỏn tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty TNHH Thái Hải Hà
3.1. Nhận xét chung về công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
3.2. Một số kiến nghị sơ bộ nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
3.3. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng lao động

Kết luận


Xem Thêm: Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Thái Hải Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Thái Hải Hà sẽ giúp ích cho bạn.