Hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Sứ gồm Thanh Hà - Phú Thọ
Lời nói đầu

Sự đổi mới sâu sắc cơ chế quản lý kinh tế thời mở cửa đòi hỏi nền tài chính Quốc gia phải được tiếp tục đổi mới một cách toàn diện, nhằm tạo ra sự ổn định của môi trường kinh tế. Việc thực hiện chế độ hạch toán kinh doanh theo định hướng xã hội chủ nghĩa và xoá bỏ hoàn toàn cơ chế hành chính quan liêu bao cấp, buộc các đơn vị kinh tế phải tìm biện pháp để sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường.
Mục tiêu của nền kinh tế xã hội là sự đáp ứng yếu tố cung cầu của toàn xã hội, nhằm thoả thuận đầy đủ hơn về nhu cầu vật chất và văn hoá ngày càng cao của xã hội. Bên cạnh sự đổi mới của cơ chế thị trường là sự cạnh tranh gay gắt về yếu tố chất lượng, giá thành và mẫu mã bao bì sản phẩm, hàng hoá dịch vụ .
Đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để đạt được mục tiêu đó đỏi hỏi mỗi doanh nghiệp phải làm thế nào để sản xuất được nhiều của cải vật chất cho xã hội đạt chất lượng cao, giá thành hạ, vừa làm thế nào để tổ chức tốt công tác tiêu thụ sản phẩm với số lượng lớn, quay vòng vốn nhanh, thúc đẩy nhanh quá trình sản xuất và tái sản xuất xã hội, đảm bảo cho sự phát triển cân đối trong nền kinh tế nhiều thành phần.
Hiện nay nền kinh tế nước nhà đã và đang phát triển, sản phẩm sản xuất ra nhiều hơn trước nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu, lưu thông luân chuyển chưa có tác dụng tích cực tới sản xuất. Chính vì vậy mà công tác tiêu thụ sản phẩm này là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng cần được quan tâm nhiều hơn nữa, nó không những thoả mãn nhu cầu tiêu dùng là cân đối tiền hàng mà còn nói lên kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy việc sử dụng đòn bẩy kinh tế trong công tác quản lý nhằm nâng cao năng suất lao động.


Qua thời gian tìm hiểu khảo sát thực tế về công tác kế toán ở công ty Sứ gốm Thanh Hà - Phú Thọ, cùng với những kiến thức tích luỹ được trong suốt quá trình học tập tại nhà trường, em xin lựa chọn phần hạch toán "Hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Sứ gồm Thanh Hà - Phú Thọ" để viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Luận văn được đưa ra nhằm mục đích củng cố và nâng cao chất lượng về công tác bán hàng trong doanh nghiệp sản xuất. Bằng phương pháp khảo sát phân tích tổng hợp trình bày những vấn đề cơ bản về tổ chức công tác bán hàng ở Công ty sứ gốm Thanh Hà - Phú Thọ đồng thời trình bày thực trạng công tác bán hàng ở Công ty sứ gốm Thanh Hà - Phú Thọ. Từ đó mạnh dạn đưa ra một số nhận xét nhằm hoàn thiện công tác bán hàng tại công ty. Trong phạm vi chuyên đề này em xin trình bày 3 chương lớn:
Chương I. Một số vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm và XĐKQ tiêu thụ.
Chương II: Thực trạng công tác hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty sứ gốm Thanh Hà - Phú Thọ.
Chương III. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hoạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty.Phụ lục
Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.1. Lý luận chung về kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp 1
1.1.1. Khái niệm vai trò của tiêu thụ thành phẩm 1
1.1.1.1. Khái niệm 1
1.1.1.2. Vai trò của tiêu thụ thành phẩm 1
1.1.2. Những khái niêm cơ bản 2
1.1.2.1. Doanh thu bán hàng 2
1.1.2.2. Doanh thu thuần 2
1.1.2.3. Chiết khấu thanh toán 3
1.1.2.4. Chiết khấu thương mại 3
1.1.2.5. Giảm giá hàng bán 3
1.1.2.6. Hàng bán bị trả lại 3
1.1.2.7. Giá vốn hàng bán 3
1.1.2.8. Lợi nhuận gộp 3
1.1.2.9. Kết quả tiêu thụ thành phẩm 3
1.2. Những cơ sử lý luận , cơ sở pháp lý về hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm 4
1.2.1. Các tài khoản, chứng từ hạch toán tiêu thụ thành phẩm 4
1.2.1.1. Các tài khoản sử dụng 4
1.2.1.2. Chứng từ hạch toán tiêu thụ thành phẩm 9
1.2.2. Tính giá thành phẩm 9
1.2.2.1. Phương pháp trực tiếp 9
1.2.2.2. Phương pháp đơn giá bình quân 9
1.2.2.3. Phương pháp nhập trước , xuất trước 10
1.2.2.4. Phương pháp nhập sau , xuất trước 10
1.2.2.5. Phương pháp giá hạch toán 10
1.2.3. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp kê khai TX 11
1.2.3.1. Hạch toán tiêu thụ theo phương thức trực tiếp 11
1.2.3.2. Hạch toán tiêu thụ theo phương thức chuyển hàng chờ chấp nhận 12
1.2.3.3. Hạch toán tiêu thụ theo phương thức bán hàng đại lý, ký gửi 13
1.2.3.4. Hạch toán tiêu thụ theo phương thức trả chậm , trả góp 14
1.2.3.5. Hạch toán tiêu thụ theo phương thức hàng đổi hàng 15
1.2.3.6. Hạch toán tiêu thụ nội bộ 16
1.2.4. Hạch toán tiêu thụ trong doanh nghiệp tính thúe GTGT theo phương pháp trực tiếp 17
1.2.5. Hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ 17
1.2.6. Hạch toán chi phí bán hàng , chi phí QLDN và kết quả tiêu thụ sản phẩm , dịch vụ 18
1.2.6.1. Hạch toán chi phí bán hàng 18
1.2.6.2. Hạch toán chi phí QLDN 20
1.2.6.3. Hạch toán kết quả tiêu thụ thành phẩm 22
1.2.7. Hệ thống sổ sách kế toán tổng hợp sử dụng trong hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 23
1.2.7.1 Hình thức nhật ký chung 23
1.2.7.2. Hình thức nhật ký ghi sổ 24
1.2.7.3. Hình thức chứng từ ghi sổ 26
1.2.7.4. Hình thức nhật ký chứng từ 26
Chương 2: Thực trạng công tác hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Sứ gốm Thanh Hà - Phú Thọ 28
2.1. Một số đặc điểm chung về công ty Sứ gốm Thanh Hà - Phú Thọ 28
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công Ty 28
2.1.2. Đặc điểm quy trình sản xuất gạch của công ty 30
2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác quản lý 30
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy công tác 33
2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán 33
2.1.4.2. Hình thức kế toán áp dụng 35
2.1.4.3. Sổ sách kế toán 35
2.2. Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm tại công ty Sứ gốm Thanh Hà - Phú Thọ 37
2.2.1. Với khách hàng 37
2.2.2. Về giá cả 38
2.2.3.Về phương thức giao hàng 38
2.2.4. Về phương thức thanh toán 38
2.2.5. Kế toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm 38
2.3. Kế toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm 39
2.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng 39
2.3.2. Kế toán thuế GTGT 49
2.3.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 52
2.3.4. Kế toán giá vốn hàng bán 56
2.3.5. Kế toán chi phí bán hàng 60
2.3.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 66
2.3.7. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm 71
Kết luận chưong 2 79
Chương 3 : Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm tại công ty Sứ gốm Thanh Hà_ Phú Thọ 80
3.1. Đánh giá chung 80
3.1.1. Những thành tích cơ bản trong công tác hạch toán tiêu thụ TP 80
3.1.2. Những tồn tại chủ yếu trong công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm 81
3.2. Những ý kiến đóng góp nhắm hoán thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm tại công ty Sứ gốm Thanh Hà - Phú Thọ 82
3.2.1. Hoàn thiện phương pháp tính giá hàng xuất 82
3.2.2. Hoàn thiện quản lý các khoản thu của khách hàng và lập dự phòng phải thu khó đòi 83
3.2.3. Hoàn thiện công tác lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 84
3.2.4. Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại công ty 84
Kết luận


Xem Thêm: Hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Sứ gồm Thanh Hà - Phú Thọ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Sứ gồm Thanh Hà - Phú Thọ sẽ giúp ích cho bạn.