Hoàn thiện chế độ kế toán tiền lương tại Công ty xây dựng và kinh doanh tổng hợp số 1
Lời nói đầu

Hiện nay, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn hội nhập và phát triển mạnh mẽ, vấn đề tiền lương và chế độ đói ngộ đối với người lao động đó và đang trở thành một trong những vấn đề thu hút sự quan tâm của nhiều tầng lớp khỏc nhau trong xó hội. Do đó, xây dựng và hoàn thiện chế độ kế toán tiền lương đó trở thành một yờu cầu chung với cả nền kinh tế núi chung và từng doanh nghiệp núi riờng. Việc trả lương theo lao động là một yếu tố tất yếu khách quan phù hợp với xu hướng phát triển chung của thời đại ngày nay và lựa chọn hỡnh thức trả lương sao cho phù hợp với thực tiễn tại doanh nghiệp là yêu cầu sống cũn với từng đơn vị.
Với đặc thù riêng của nghành kinh doanh xây lắp là tổ chức sản xuất kinh doanh theo phương thức khoán gọn cả về tiền lương cũng như các chi phí khác (chi phí nguyên vật liệu, chi phí sản xuất chung), điều này có ảnh hưởng không nhỏ đến phương pháp hạch toán kế toán mà cụ thể là phương pháp hạch toán tiền lương tại các doanh nghiệp xây lắp.
Xuất phát từ nhưng nhận định trên, sau một thời gian thực tập tại Công ty xây dựng và kinh doanh tổng hợp số 1, tôi đó chọn đề tài: "Hoàn thiện chế độ kế toán tiền lương tại Công ty xây dựng và kinh doanh tổng hợp số 1" làm đề tài chuyên đề nghiệp vụ thực tập tốt nghiệp của mỡnh. Để trỡnh bày một cỏch rừ nột hơn những kiến thức về chế độ kế toán đó tiếp thu được trong quá trỡnh học tập và cỏc vấn đề thực tiễn tỡm hiểu được trong quá trỡnh thực tập, ngoài cỏc danh mục cần thiết theo quy định chung, tôi chia nội dung báo cáo nghiệp vụ thành hai phần chính. Cụ thể như sau:
- Phần 1: Tỡm hiểu chung về cụng tỏc tổ chức hạch toỏn kế toỏn tại Cụng ty xõy dựng và kinh doanh tổng hợp số 1.
- Phần 2: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty xây dựng và kinh doanh tổng hợp số 1.
- Phần 2: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty xây dựng và kinh doanh tổng hợp số 1.
Tôi xin chân thành cảm ơn các anh chị trong phũng kế toỏn Cụng ty xõy lắp và kinh doanh tổng hợp số 1, cựng giỏo viên hướng dẫn đó tạo điều kiện giúp đỡ để tôi hoàn thành tốt nội dung của báo cáo nghiệp vụ này.
MỤC LỤC
Lời nói đầu 1
NỘI DUNG 3
PHẦN I- THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP SỐ 1 3
1.1 Những đặc điểm kinh tế kĩ thuật ảnh hưởng đến công tác kế toán tiền lương và các khoản tricht theo lương tại Công ty xây dựng và kinh doanh tổng hợp số 1. 3
1.1.1 Khỏi quỏt quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty xõy dựng và kinh doanh tổng hợp số 1. 3
1.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý tại cụng ty xõy dựng và kinh doanh tổng hợp số 1: 4
1.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty xây dựng và kinh doanh tổng hợp số 1 8
1.1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty xây dựng và kinh doanh tổng hợp số 1 13
1.2 Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty xây dựng và kinh doanh tổng hợp số 1 19
1.2.1 Đối tượng và nội dung hạch toán: 19
1.2.2 Phương pháp hạch toán chi phí nhân công trực tiếp: 20
1.2.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 22
1.2.3 Hạch toán các khoản trích theo lương : 32
PHẦN 2: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP SỐ 1 38
2.1. Đánh giá công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty xây dựng và kinh doanh tổng hợp số 1 38
2.1.1. Những ưu điểm: 38
2.1.2. Những hạn chế cũn tồn tại: 41
2.2. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty xây dựng và kinh doanh tổng hợp số 1 43
2.2.1. Về công tác kế toán: 43
2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp : 44
2.2.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm dở dang cuối kỳ 45
2.2.4. Tính giá thành sản phẩm: 45
KẾT LUẬN 47
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 48


Xem Thêm: Hoàn thiện chế độ kế toán tiền lương tại Công ty xây dựng và kinh doanh tổng hợp số 1
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện chế độ kế toán tiền lương tại Công ty xây dựng và kinh doanh tổng hợp số 1 sẽ giúp ích cho bạn.