Hoàn thiện quy trình kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn – Chi nhánh Hà Nội thực hiện
LỜI MỞ ĐẦU

Hoà nhập với nền kinh tế thế giới mở ra rất nhiều cơ hội cho đất nước ta tiến tới những thành công mới trong lĩnh vực kinh tế. Góp phần vào sự phát triển thịnh vượng đó không thể không kể tới hoạt động kiểm toán. Có thể thấy trong thời gian gần đây lĩnh vực kiểm toán phát triển rất đa dạng về loại hỡnh cũng như chất lượng. Trong số các loại hỡnh dịch vụ kiểm toỏn đang thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính được tiến hành nhiều nhất. Để đảm bảo có đủ sức cạnh tranh trên thương trường quốc tế đũi hỏi cỏc doanh nghiệp Việt Nam phải nỗ lực hết mỡnh trong việc tạo ra uy tớn, thị trường, nâng cao năng lực tài chính cũng như tổ chức quản lý. Muốn vậy doanh nghiệp phải tập hợp được nhiều yếu tố để tạo nên sự thành công của mỡnh, trong đó có một báo cáo tài chính lành mạnh là một điều kiện vô cùng cần thiết. Các báo cáo tài chính được kiểm toán nhằm khẳng định tính trung thực, hợp lý và phự hợp với quy định của Nhà nước, chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Như vậy, trong điều kiện hiện nay kiểm toán tài chính trở thành một nhu cầu không thể thiếu của tất cả các doanh nghiệp.
Trong hoạt động quản lý của một doanh nghiệp vấn đề quản trị nhân sự luôn chiếm được nhiều sự quan tâm từ phía các nhà lónh đạo. Con người là yếu tố then chốt, quyết định sự thành bại của doanh nghiệp, gắn liền với đó là chế độ đói ngộ, chính sách tiền lương và nhân viên. Một doanh nghiệp có chính sách nhân sự phù hợp, vừa thoả món được nhân viên lại tiết kiệm chi phí tối đa sẽ thu hút được các cá nhân có trỡnh độ và năng lực tới làm việc.
Khi tiến hành một cuộc kiểm toán tài chính, kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương là một phần công việc vô cùng quan trọng góp phần không nhỏ vào sự thành công của cuộc kiểm toán. Bởi vỡ chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng chi phí và có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Nhận thực được tầm quan trọng của vấn đề nhân sự trong các doanh nghiệp cùng với thực tế được tham gia vào các cuộc kiểm toán trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn – Chi nhánh Hà Nội, em đó chọn đề tài “Hoàn thiện quy trỡnh kiểm toỏn tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn – Chi nhánh Hà Nội thực hiện
Kết cấu chuyên đề gồm 3 phần.
Phần 1: Khái quát chung về Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn - Chi nhánh Hà Nội.
Phần 2: Khỏi quỏt quy trỡnh kiểm toỏn tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn - Chi nhánh Hà Nội.
Phần 3. Một số ý kiến hoàn thiện quy trỡnh kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn - Chi nhánh Hà Nội thực hiện
Em xin chân thành cảm ơn Thạc sĩ Trần Mạnh Dũng và các anh chị trong Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn - Chi nhánh Hà Nội đó giỳp em hoàn thiện chuyờn đề này.


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) CHI NHÁNH HÀ NỘI 3
1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty và Chi nhỏnh Cụng ty 3
2. Tổ chức bộ mỏy quản lý tại Cụng ty và Chi nhỏnh Cụng ty 5
3. Kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty 10
4. Các loại dịch vụ và khách hàng của Công ty 11
5. Qui trỡnh kiểm toỏn chung tại cụng ty 13
5.1 Lập kế hoạch kiểm toán 13
5.2 Thực hiện kế hoạch kiểm toán 13
5.3 Kết thúc kiểm toán 13
PHẦN II: THỰC TRẠNG QUY TRèNH KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN - CHI NHÁNH HÀ NỘI THỰC HIỆN 14
1 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 14
1.1 Chuẩn bị cho lập kế hoạch kiểm toán 14
1.2 Khái quát về đặc điểm Công ty khách hàng 14
1.3 Tỡm hiểu hệ thống kế toỏn và hệ thống kiểm soát nội bộ khách hàng 14
1.4 Xây dựng chương trỡnh kiểm toỏn 17
2. Thực hiện kế hoạch kiểm toán 20
2.1 Kiểm toán số dư đầu năm tài chính 20
2.2 Thực hiện thử nghiệm kiểm soát về tiền lương và các khoản trích theo lương 20
2.3 Thực hiện thử nghiệm cơ bản về tiền lương và các khoản trích theo lương 30
3 Kết thúc kiểm toán 46
3.1 Soát xét giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên 46
3.2 Tổng hợp các bút toán điều chỉnh và kiến nghị về hệ thống kiểm soát nội bộ 46
3.3 Lập báo cáo kiểm toán và thư quản lý 47
PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRèNH
KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN - CHI NHÁNH HÀ NỘI THỰC HIỆN 51

1. Nhận xột về quy trỡnh kiểm toỏn tiền lương và các khoản trích theo lương do Chi nhánh Công ty thực hiện 51
1.1 Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 51
1.2 Giai đoạn thực hiện kiểm toán 52
1.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán 53
2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trỡnh kiểm toỏn tiền lương và các khoản trích theo lương do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn – Chi nhánh Hà Nội thực hiện 53
2.1 Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty khách hàng 54
2.2 Thực hiện thủ tục phân tích 56
2.3 Chọn mẫu kiểm toán 57
KẾT LUẬN 60
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 61


Xem Thêm: Hoàn thiện quy trình kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán tài chính do
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quy trình kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán tài chính do sẽ giúp ích cho bạn.