Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần dp Việt Hà
LỜI NÓI ĐẦU
Cùng với sự phát triển chung của các thành phần kinh tế khác, thành phần kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vị trí quan trọng của mình trong nền kinh tế của đất nước.
Mục tiêu của việc kinh doanh là lợi nhuận, bên cạnh đó cũng không ít rủi ro, để có được thành công đòi hỏi các nhà doanh nghiệp phải tìm tòi nghiên cứu thị trường, trên cơ sở đó ra quyết định đưa ra mặt hàng gì. Để phản ánh và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Giám đốc nhằm đưa ra quyết định đúng đắn, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế đòi hỏi phải tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán nói chung và công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ nói riêng một cách khoa học, hợp lý.
Qua quá trình thực tập tổng hợp và đi sâu tìm hiểu ở Công ty Cổ phần DP Việt Hà em đã lựa chọn đề tài nghiên cứu:
"HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DP VIỆT HÀ
Mục tiêu của chuyên đề này vận dụng lý luận hạch toán kế toán và kiến thức đã học ở trường vào nhu cầu thực tiễn về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty, từ đó phân tích những điều còn tồn tại, nhằm góp một phần nhỏ vào công việc hoàn thiện công tác kế toán ở đơn vị .
Trong chuyên đề này tập trung đánh giá tình hình chung ở đơn vị về quản lý và kế toán, phân tích quy trình kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ ở đơn vị và phương hướng, biện pháp giải quyết các vấn đề thực tế còn tồn tại. Chuyên đề ngoài phần mở đầu và phần kết luận được chia làm 3 phần chính:
Phần I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ
Phần II : KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ
Phần III: MỘT SỐ NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ
Do những hạn chế về trình độ và thời gian nên chuyên đề không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định, nên em mong được các thầy cô cùng các cán bộ của Công ty nơi em thực tập thông cảm.
Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn Cô giáo: Bùi Thị Minh Hải cùng các anh chị trong Công ty Cổ phần DP Việt Hà đã giúp đỡ chỉ bảo em trong suốt quá trình thực hiện chuyên đề này.
MỤC LỤC
Trang
DANH SÁCH SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU 1
DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT 2
LỜI NÓI ĐẦU 3
PHẦN THỨ NHẤT Error! Bookmark not defined.
PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
I. Lý luận chung về kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp thương mại. Error! Bookmark not defined.
I.1. Khái niệm chung Error! Bookmark not defined.
I. 1.1 Tiêu thụ hàng hoá
I.1.2. Kết quả tiêu thụ trong đơn vị thương mại: Error! Bookmark not defined.
I.2. Mối quan hệ giữa hàng hoá, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ:
I.3. Vai trò của hàng hoá, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ.
I.4. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá:
I.4.1. Phương thức bán buôn:
I.4.1.1. Bán buôn qua kho:
I.4.1.2. Bán buôn vận chuyển thẳng:
I.4.2. Phương thức bán lẻ:
I.4.2.1. Phương thức bán hàng thu tiền tập trung
I.4.2.2. Bán lẻ thu tiền trực tiếp:
I.4.3. Giao hàng đại lý:
I.4.4. Bán hàng trả góp:
I.4.5. Bán hàng xuất khẩu:
I.4.5.1. Phương thức xuất khẩu trực tiếp
I.4.5.2. Phương thức xuất khẩu uỷ thác.
I.5. Các yếu tố cấu thành liên quan đến kết quả tiêu thụ:
I.5.1. Tổng doanh thu bán hàng (đơn vị áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ).
I.5.2. Các khoản giảm trừ doanh thu
I.5.3. Thuế Error! Bookmark not defined.
I.5.4. Giá vốn hàng bán
I.5.5. Chi phí bán hàng:
I.5.6. Chi phí quản lý doanh nghiệp:
II. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ.
II.1. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ.
II.2. Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ:
II.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng trong tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ bao gồm: Error! Bookmark not defined.
II.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng: Error! Bookmark not defined.
II.2.3. Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ: (Vì đơn vị thực tập áp dụng hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nên ở đây em chỉ nói riêng phần này). Error! Bookmark not defined.
II.2.3.1 Kế toán nghiệp vụ bán buôn qua kho theo phương thức gửi bán Error! Bookmark not defined.
II.2.3.2 Kế toán nghiệp vụ bán lẻ hàng hoá:
II.2.4. Kế toán nghiệp vụ giảm trừ doanh thu .
II.2.5.Kế toán chi phí bán hàng
II.2.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. .
II.2.7. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ.
II.3.Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán trong hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ
PHẦN THỨ HAI: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ
I - Tổng quan về công ty 5
I.1. Lịch sử hình thành và phát triển 5
I.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh. 5
I.2.1. Đặc điểm ngành nghề: 5
I.2.2 Đặc điểm về sản phẩm hàng hoá: 6
I.2.3 Đặc điểm thị trường kinh doanh: 7
I.2.4.Đặc điểm về quy mô hoạt động: 8
I.2.5 Đặc điểm kết quả hoạt động kinh doanh: 8
I.3 Bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh: 9
I.3.1 Chủ tịch hội đồng quản trị 10
I.3.2 Giám Đốc 10
I.3.3 Phòng Kinh doanh: 10
I.3.4 Phòng Nhân sự: 10
I.3.5 Phòng kế toán 11
I.4 Phương thức tiêu thụ hàng ở Công ty Cổ phần DP Việt Hà 11
I.4.1. Bán buôn 11
I.4. 2. Bán lẻ 12
I.4.3. Phương thức bán buôn qua đường bưu điện. 13
I.5. Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán Công ty Cổ phần DP Việt Hà 13
I.5.1.Bộ máy kế toán: 13
I.5.2 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần DP Việt Hà 16
I.5.21. Chứng từ áp dụng. 16
I.5.2.2 Hệ thống tài khoản kế toán của Công ty áp dụng : 16
I.5.2.3 Hệ thống sổ sách. 16
II. Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ . 19
II.1. Tổ chức công tác kế toán bán hàng ở Công ty Cổ phần DP Việt Hà 19
II.1.1 Kế toán tiêu thụ hàng hoá theo phương thức bán buôn. 19
II.1.2 Kế toán tiêu thụ hàng hoá theo phương thức bán lẻ. 23
II. 1.3 Tiêu thụ theo phương thức gửi qua đường bưu điện . 24
II.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty Cổ phần Dược Phẩm Việt Hà 26
II.2.1. Kế toán doanh thu tiêu thụ hàng hoá: 26
II.2.2. Kế toán giá vốn hàng hoá . 26
II.2.3. Kế toán chi phí bán hàng: 28
II.2.4. Kế toán chi phí quản lý. 29
II.2.5. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ. 31
PHẦN THỨ BA: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ 34
I. đánh giá chung về hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Dược Phẩm Việt Hà. 34
I.1. Nhận xét chung. 34
I.2. Đánh giá công tác tổ chức kế toán hàng hoá, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty CP Dược phẩm Việt Hà. 34
II Một số ý kiến góp phần hoàn thiện tổ chức hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ. 37
II.1. Sử dụng sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. 37
II.2. Phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cho từng mặt hàng tiêu thụ để tính chính xác kết quả tiêu thụ của từng mặt hàng. 39
II.3. Lập dự phòng phải thu khó đòi: 40
II.4. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 41
II.5. Mở thêm các tài khoản cấp 2, cấp 3. 41
KẾT LUẬN 44
TÀI LIỆU THAM KHẢO 45


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần dp Việt Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần dp Việt Hà sẽ giúp ích cho bạn.