Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cầu 7 thăng longLỜI NÓI ĐẦU

XDCB là ngành sản xuất vật chất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền KTQD , sử dụng lượng vốn tích luỹ rất lớn của XH ,đóng góp đáng kể vào GDP , là điều kiện thu hút vốn nước ngoài trong quá trình CNH,HĐH đất nước .Trong xu hướng phát triển chung, đặc biệt trong cơ chế thị trường ,lĩnh vực đầu tư XDCB có tốc độ phát triển nhanh ở nước ta hiện nay . Điều đó có nghĩa là vốn đầu tư XDCB cũng tăng lên . Vấn đề đặt ra ở đây là làm sao quản lý có hiệu quả ,khắc phục tình trạng lãng phí ,thất thoát trong điều kiện sản xuất XDCB trải qua nhiều khâu (thiết kế ,lập dự toấn ,thi công , nghiệm thu ),địa bàn hoạt động luôn thay đoỏi ,thời gian thi công kéo dài .
Chính vì thế kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một công tác kế toán trọng tâm,không thể thiếu đối với các công trình xây dựng, lắp đặt nói riêng và XH nói chung .Với Nhà nước ,kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các Doanh nghiệp xây lắp là cơ sở để Nhà nước kiểm soát vốn đầu tư XDCB và thu thuế . Với các Doanh nghiệp muốn phát triển kinh tế bền vững ,ổn định phải tuân theo đúng nguyên tắc thị trường .Do đó đầu tiên là Doanh nghhiệp phải xử lý giá một cách linh hoạt ,hiểu rõ chi phí bỏ ra trong quá trình kinh doanh để tìm cách giảm chi phí tới mức thấp nhất ,nâng cao lợi nhuận .Muốn vậy chỉ có kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm chính xác ,đầy đủ các yếu tố giá trị đã bỏ ra trong quá trình SXKD thì mới cung cấp các thông tin kinh tế chính xác cho quản lý Doanh nghiệp .

MỤC LỤC

PHẦN 1: LÝ LUẬN CHUNG

CHƯƠNG 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN

CHƯƠNG 2. CÁC KHÁI NIỆM , CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN

CHƯƠNG 3. NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN

CHƯƠNG 4 . TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 5. SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN

CHƯƠNG 6:NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CẦU 7 THĂNG LONG

CHƯƠNG 1.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY

CHƯƠNG 2: BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG CÔNG TY

PHẦN 3: MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT , TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.

KẾT LUẬNXem Thêm: Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cầu 7
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cầu 7 sẽ giúp ích cho bạn.