Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cơ giới và xây lắ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cơ giới và xây lắ


  Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cơ giới và xây lắp số 13LỜI NÓI ĐẦU


  Hạch toán kế toán có vai trò quan trọng trong quản lý kinh tế và trong việc thực hiện hạch toán kinh doanh ở các doanh nghiệp . Là công cụ rất quan trọng để thực hiện điều chỉnh quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh tế tài chính trong từng đơn vị cũng như trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

  Ra đời và phát triển cùng với sự xuất hiện và tồn tại của nền kinh tế sản xuất hàng hóa tiền tệ, cho nên hệ thống hạch toán kế toán phải phù hợp để đáp ứng được yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường và có xu hướng hòa nhập với các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán quốc tế, đồng thời phù hợp với đặc điểm yêu cầu trình độ quản lý kinh tế nước ta.

  Sau nhiều lần sửa đổi ngày 1/11/1995 theo QĐ số 1141/TC/QĐ/CĐKT của Bộ trưởng Bộ tài chính đã chính thức ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước và tiếp đến là nghị định số 59/CP ngày 3/10/1996 của chính phủ ban hành quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước và một loạt các thông tư của Bộ tài chính . đã đánh dấu những bước thay đổi lớn lao và ngày càng hoàn thiện của hệ thống kế toán Việt Nam.

  Hòa cùng sự chuyển biến của nền kinh tế quốc dân nói chung và các doanh nghiệp sản xuất nói riêng trong đó : XDCB là ngành sản xuất vật chất, độc lập giữ vị trí quan trọng và tạo ra TSCĐ cho nền kinh tế quốc dân. Do đó, khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, thực hiện cơ chế hạch toán độc lập và tự chủ, đòi hỏi các đơn vị xây lắp khi lựa chọn phương án sản xuất phải tính toán đến lượng chi phí bỏ ra sản xuất sản phẩm tiêu thụ. Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp phải tập hợp những chi phí đã chi ra để sản xuất sản phẩm. Bởi vì có tập hợp được đúng, đủ lượng chi phí bỏ vào sản xuất mới giúp doanh nghiệp xây lắp tính được giá thành sản phẩm. Trên cơ sở đó xác định được kết quả kinh doanh lãi (lỗ). Từ đó phản ánh lại quyết định sản xuất kinh doanh, xây dựng được định mức tiêu hao cho sản phẩm tiếp theo ở các kỳ sau sao cho thích hợp; đồng thời có biện pháp để loại bỏ những chi phí không cần thiết, tiết kiệm được chi phí sản xuất. Tiết kiệm được chi phí sản xuất đi đôi với việc hạ giá thành sản phẩm.

  Như vậy giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có mối quan hệ mật thiết khăng khít với nhau vì nội dung của chúng đều được biểu hiện bằng tiền của những chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra trong quá trình sản xuất. Giá thành sản phẩm cao hay thấp, tăng hay giảm đồng nghĩa với việc tiết kiệm chi phí về lao động sống và lao động vật hóa hay đó chính là kết quả của việc quản lý sử dụng vật tư, lao động tiền vốn của doanh nghiệp . Tiết kiệm các nguồn nói trên sẽ là tiền đề để hạ giá thành sản phẩm và ngược lại, từ đó ảnh hưởng đến số lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được sẽ nhiều hơn. Một trong những công cụ thực hiện việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh đó là kế toán mà trọng tâm là kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. Đây là yêu cầu thiết thực và là vấn đề được đặc biệt quan tâm trong điều kiện hiện nay.

  Qua thời gian thực tập tại công ty cơ giới và xây lắp số 13, nhận thức rõ được tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thãnh, em đã mạnh dạn đi sâu vào tìm hiểu và lựa chọn đề tài "Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cơ giới và xây lắp số 13".


  Mục lục


  Lời nói đầu.

  Chương I: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây lắp. 4

  I-Những vấn đề lý luận chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp.
  4

  1.Đặc điểm hoạt động xây lắp có ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 4

  2.Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 6

  2.1.Chi phí sản xuất trong sản xuất xây lắp. 6

  2.1.1Khái niệm và bản chất của chi phí sản xuất. 6

  2.1.2Phân loại chi phí sản xuất trong xây lắp. 8

  2.2Giá thành sản phẩm xây lắp. 12

  2.2.1Khái niệm và bản chất giá thành. 12

  2.2.2Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp. 13

  2.3Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 15

  II-Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 16

  1.Yêu cầu quản lý. 16

  2.Nhiệm vụ kế toán. 17

  III-Nội dung công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 18

  1.1Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất xây lắp. 18

  1.2Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp. 20

  1.3Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành. 21

  2.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất xây lắp. 22

  2.1Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 22

  2.2Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 23

  2.3Kế toán chi phí sử dụng máy thi công. 23

  2.4Kế toán chi phí sản xuất chung. 26

  2.5Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp. 28

  3.Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang. 29

  4.Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp. 30

  5.Sổ kế toán dùng cho hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 32

  Chương II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cơ giới và xây lắp số 13. 36

  I-Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại công ty cơ giới và xây lắp số 13.
  36

  1.Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh. 36

  1.1Quá trình hình thành và phát triển. 36

  1.2Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại công ty. 36

  1.3Tổ chức bộ máy quản lý công ty. 38

  2.Tình hình chung về công tác kế toán tại công ty. 41

  II-Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty. 44

  1.Đặc điểm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty. 44

  1.1Đặc điểm tổ chức thi công và chi phí sản xuất tại doanh nghiệp.

  1.2Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở công ty.

  1.3Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 45

  2.Phương pháp kế toán chi phí sản xuất tại công ty cơ giới và xây lắp số 13. 46

  2.1Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 46

  2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 51

  2.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 59

  2.4 Kế toán chi phí sản xuất chung. 70

  2.5 Tổng hợp chi phí xây lắp cuối qúy 79

  3. Đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang ở công ty cơ giới và xây lắp số 13. 79

  4.Tính giá thành xây lắp tại công ty cơ giới và xây lắp số 13. 82

  Chương III: Những giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty cơ giới và xây lắp số 13. 86

  1. Đánh giá công tác kế toán tại công ty cơ giới và xây lắp số 13 86

  2. Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện. 89

  2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện. 89

  2.2 Yêu cầu của việc hoàn thiện. 91

  3. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cơ giới và xây lắp số 13. 92

  3.1 Công tác luân chuyển chứng từ. 92

  3.2 Đối với công tác quản lý và kế toán nguyên vật liệu. 93

  3.3 Đối với công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 95

  3.4 Đối với công tác hạch toán chi phí sử dụng máy thi công. 96

  3.5 Đối với việc ghi sổ kế toán. 98

  3.6 Đối với việc xây dựng mô hình cung cấp thông tin về chi phí, giá thành sản phẩm của công ty. 99

  Kết luận 102


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cơ giới và xây lắ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cơ giới và xây lắ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status