Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn T

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn T


  Kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn TàI chính Kế toán và Kiểm toán thực hiện


  Lời mở đầu

  Sự ra đời và phát triển của các tổ chức kiểm toán độc lập là xu hướng tất yếu, khách quan có tính quy luật của kinh tế thị trường. Kiểm toán độc lập chính là một công cụ quản lý kinh tế, tài chính đắc lực góp phần nâng cao tính hiệu quả của kinh tế thị trường. Hoạt động kiểm toán không chỉ tạo niềm tin cho những người quan tâm đến tình hình tàI chính của doanh nghiệp mà còn góp phần hướng dẫn nghiệp vụ và củng cố nề nếp hoạt động tài chính kế toán, nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các đơn vị được kiểm toán.

  Cùng với việc chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, kiểm toán đã được hình thành và đI vào hoạt động ở Việt Nam. Sự phát triển nhanh chóng của các Công ty kiểm toán độc lập trong những năm qua ở nước ta đã chứng minh cho sự cần thiết của hoạt động này. Một trong những loạI hình nghiệp vụ chủ yếu mà công ty kiểm toán độc lập cung cấp cho khách hàng đó là hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính, đó là sự kiểm tra và trình bày ý kiến nhận xét về báo cáo tài chính của đơn vị.

  Báo cáo tài chính là tấm gương phản ánh kết quả hoạt động của doanh nghiệp nói chung trên mọi khía cạnh của quá trình kinh doanh. Một tập hợp các thông tin có được từ việc xử lý các giao dịch cuối cùng sẽ được phản ánh thành các bộ phận, các khoản mục trên báo cáo tài chính. Vì vậy, để đạt được mục đích kiểm toán toàn diện các báo cáo tài chính nói chung kiểm toán viên cần phảI xem xét, kiểm tra riêng biệt các bộ phận của chúng.

  Chu trình bán hàng- thu tiền là một bộ phận có liên quan đến rất nhiều chỉ tiêu trọng yếu trên báo cáo tài chính, nó có quan hệ mật thiết với báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền là một phần hành quan trọng trong kiểm toán báo cáo tài chính. Nhận thức được đIều này nên trong thời gian thực tập tốt nghiệp tạI Công ty Dịch vụ Tư vấn TàI chính Kế toán và Kiểm toán em đã chọn đề tàI:

  Kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn TàI chính Kế toán và Kiểm toán thực hiện

  Mục đích nghiên cứu của đề tàI là vận dụng lý thuyết về kiểm toán, đặc biệt là kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính và việc xem xét thực tiễn công tác kiểm toán của Công ty, từ đó rút ra bàI học kinh nghiệm và đưa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty thực hiện.

  Phạm vi nghiên cứu của chuyên đề bao gồm các file tàI liệu, các chương trình kiểm toán, hồ sơ kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán kết hợp với những tìm tòi quan sát qua kiểm toán thực tế tạI một vàI khách hàng của công ty.

  Chuyên đề thực tập tốt nghiệp dựa trên cơ sở phương pháp luận và các quan đIểm chủ nghĩa duy vật biện chứng để nghiên cứu và giảI quyết các vấn đề trên quan đIểm biện chứng, quan đIểm lịch sử và phát triển. Việc nghiên cứu lý luận được kết hợp với phương pháp khảo sát, thống kê trong nghiên cứu tình hình thực tế, từ đó phân tích so sánh và rút ra kết luận.

  Nội dung của chuyên đề ngoàI phần mở đầu và kết luận gồm có các phần chính sau.

  CHƯƠNG I. Cơ sở lý luận về kiểm toán và kiểm toán chu trình bán hàng

  thu tiền.

  CHƯƠNG II. Thực hiện công tác kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền

  trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Tư vấn Tài

  chính Kế toán và Kiểm toán thực hiện.

  CHƯƠNG III. BàI học kinh nghiệm và việc hoàn thiện công tác kiểm

  toán chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo

  cáo tài chính do Công ty dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế

  toán và Kiểm toán thực hiện.

  Tuy nhiên, kiểm toán là một lĩnh vực còn rất mới mẻ ở Việt Nam cả về lý thuyết lẫn thực tế và do những hạn chế về kinh nghiệm và chuyên môn nên bàI viết của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô để em phát triển chuyên đề thực tập thành luận văn tốt nghiệp trong thời gian tới.
  mục lục

  CHƯƠNG I - CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN CHU

  TRÌNH BÁN HÀNG - THU TIỀN. 1


  A. GIỚI THIỆU VỀ CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THU TIỀN. 1

  I. ĐẶC ĐIỂM CỦA CHU TRÌNH BÁN HÀNG- THU TIỀN VỚI TỔ CHỨC KẾ TOÁN. 1

  II. CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THU TIỀN VỚI CÔNG TÁC KIỂM TOÁN. 5

  II.1. CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA CHU TRÌNH BÁN HÀNG- THU TIỀN. 5

  II.2. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUẢN LÝ CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THU TIỀN. 7

  III. KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THU TIỀN. 10

  III.1. HỆ THỐNG CÁC MỤC TIÊU KIỂM TOÁN. 10

  III.2. CÁC CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN . 12

  III.3. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BẢN KHAI TÀI CHÍNH 12

  CHƯƠNG II - THỰC HÀNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU

  TIỀN TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN BẢNG KHAI TÀI

  CHÍNH CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ

  TOÁN VÀ KIỂM TOÁN. 32


  A. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN. 32

  B. THỰC HIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN 36

  I. LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN. 39

  I.1. CHẤP NHẬN THƯ MỜI KIỂM TOÁN. 39

  I.2. CỬ KIỂM TOÁN VIÊN PHỤ TRÁCH. 41

  I.3. TÌM HIỂU KHÁCH HÀNG. 41

  II. THỰC HIỆN KIỂM TOÁN 50

  II.1. KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG. 51

  II.1.1. Chương trình kiểm toán khoản phảI thu khách hàng. 51

  II.1.2. Quy trình kiểm toán khoản phảI thu khách hàng. 53

  II.1.3. Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ ghi nhận nợ phảI thu khách hàng và nghiệp

  vụ thu tiền . 62

  II.1.4. Kiểm tra việc quy đổi tỷ giá và việc hạch toán công nợ bằng ngoại tệ. 65

  II.1.5. Kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ xoá sổ các khoản nợ phảI thu khó đòi. 65

  II.2.1. Chương trình kiểm toán khoản mục doanh thu 67

  II.2.2. Kiểm tra đối chiếu sổ sách. 67

  II.2.3. Thực hiện phân tích khoản mục doanh thu. 69

  II.2.4. Kiểm tra chi tiết từng loạI doanh thu. 69

  II.2.5. Kiểm tra chi tiết các khoản giảm trừ doanh thu. 75

  II.3. TỔNG KẾT QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN CỦA CÔNG TY AASC TẠI CÔNG TY A. 78

  III. KẾT THÚC KIỂM TOÁN. 78

  III.1. KIỂM TRA GIẤY TỜ LÀM VIỆC. 78

  III.2. LÂP BÁO CÁO KIỂM TOÁN VÀ THƯ QUẢN LÝ. 78

  CHƯƠNG III - BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG

  TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN

  TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG

  TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM

  TOÁN THỰC HIỆN. 82


  I. NHẬN XÉT CHUNG VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA QUA THỰC TIỄN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN CỦA CÔNG TY AASC. 82

  I.1. GAI ĐOẠN CHUẨN BỊ. 82

  I.2. GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH. 83

  I.2.1. Giai đoạn thực hiện kiểm toán. 83

  I.2.2. Giai đoạn hoàn thành kiểm toán. 83

  II. NHỮNG ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN. 84

  1. GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH. 85

  2. GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN. 88

  3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC GÓP PHẦN HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI VIỆT NAM. 91

  KẾT LUẬN. 93

  TÀI LIỆU THAM KHẢO 94


  Xem Thêm: Kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn T
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn T sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status