Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại phát triển dự án Mai Trang

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại phát triển dự án Mai Trang

  MC LC
  PHÂN M đÂU . 1
  CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LUAN VÊ KÊ TOÁN XÁC đ NH KÊT QU HO
  T
  đONG S N XUÂT KINH DOANH . 4
  1.1. KHÁI NIEM VÊ KÊT QU HO
  T đONG S N XUÂT KINH DOANH 4
  1.2. KÊ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG 4
  1.2.1. Khái niem 4
  1.2.2. điêu kien ghi nhan doanh thu . 4
  1.2.3. Các phương thc bán hàng . 6
  1.2.4. Nguyên tac hch toán 7
  1.2.5. Chng t s dng 7
  1.2.6. Tài khon s dng . 8
  1.2.7. So kê toán 8
  1.2.8. Sơ ựô hch toán 8
  1.3. KÊ TOÁN GIÁ VÔN HÀNG BÁN 9
  1.3.1. Khái niem 9
  1.3.2. Nguyên tac hch toán 9
  1.3.3. Chng t hch toán . 9
  1.3.4. Tài khon s dng . 9
  1.3.5. So kê toán 9
  1.3.6. Sơ ựô hch toán 10
  1.4. KÊ TOÁN CÁC KHO N GI M TR" DOANH THU . 10
  1.4.1. Khái niem 10
  1.4.2. Nguyên tac hch toán 11
  1.4.3. Chng t s dng 11
  1.4.4. Tài khon s dng . 11
  1.4.6. Sơ ựô hch toán 12
  1.5. KÊ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG . 12
  1.5.1. Khái niem 12
  1.5.2. Nguyên tac hch toán 13
  1.5.3. Chng t s dng 13
  1.5.4. So kê toán 13
  1.5.5. Tài khon s dng . 13
  1.5.6. Sơ ựô hch toán 14

  1.6. KÊ TOÁN CHI PHÍ QU N LÝ DOANH NGHIEP 14
  1.6.1. Khái niem 14
  1.6.2. Nguyên tac hch toán 14
  1.6.3. Chng t s dng 15
  1.6.4. So kê toán 15
  1.6.5. Tài khon s dng . 15
  1.6.6. Sơ ựô hch toán 15
  1.7. KÊ TOÁN DOANH THU HO
  T đONG TÀI CHÍNH 17
  1.7.1. Khái niem 17
  1.7.2. Nguyên tac hch toán 17
  1.7.3. Chng t s dng 17
  1.7.4. So kê toán 17
  1.7.5. Tài khon s dng . 17
  1.7.6. Sơ ựô hch toán 18
  Sơ ựô 1.6. Hch toán doanh thu hot ựong tài chính 18
  1.8. KÊ TOÁN CHI PHÍ HO
  T đONG TÀI CHÍNH . 18
  1.8.1. Khái niem 18
  1.8.2. Nguyên tac hch toán 18
  1.8.3. Chng t s dng 18
  1.8.4. So kê toán 19
  1.8.5. Tài khon s dng . 19
  1.8.6. Sơ ựô hch toán 19
  Sơ ựô 1.7. Hch toán chi phí hot ựong tài chính . 19
  1.9. KÊ TOÁN THU NHAP KHÁC . 19
  1.9.1. Khái niem 19
  1.9.2. Nguyên tac hch toán 20
  1.9.3. Chng t s dng 20
  1.9.4. So kê toán 20
  1.9.5. Tài khon s dng . 20
  1.9.6. Sơ ựô hch toán 21
  1.10. KÊ TOÁN CHI PHÍ KHÁC . 21
  1.10.1. Khái niem 21
  1.10.2. Nguyên tac hch toán . 21
  1.10.3. Chng t s dng . 22
  1.10.4. So kê toán 22

  1.10.5. Tài khon s dng 22
  1.10.6. Sơ ựô hch toán 22
  1.11. KÊ TOÁN CHI PHÍ THUÊ THU NHAP DOANH NGHIEP . 23
  1.11.1. Khái niem 23
  1.11.2. Nguyên tac hch toán . 23
  1.11.3. Chng t s dng . 23
  1.11.5. Tài khon s dng 23
  1.11.6. Sơ ựô hch toán 23
  1.12. KÊ TOÁN XÁC đ NH KÊT QU KINH DOANH 24
  1.12.1. Khái niem 24
  1.12.2. Nguyên tac hch toán . 24
  1.12.3. Chng t s dng . 25
  1.12.4. So kê toán 25
  1.12.5. Tài khon s dng 25
  1.12.6. Sơ ựô hch toán 25
  CHƯƠNG II: TH$C TR
  NG C%A CÔNG TY CO PHÂN THƯƠNG M
  I PHÁT
  TRIEN D$ ÁN MAI TRANG 27
  2.1. GI(I THIEU VÊ CÔNG TY THƯƠNG M
  I VÀ PHÁT TRIEN MAI
  TRANG . 27
  2.1.1. Lch s hình thành phát trien và chc năng hot ựong c+a công ty . 27
  2.1.2. Nhiem v và quyên hn các thành viên trong Hoi đông Qun Tr c+a
  Công ty 28
  2.1.3. Cơ câu bo máy qun lý 29
  2.1.4. To chc công tác kê toán . 31
  2.1.4.1. Cơ câu bo máy kê toán . 31
  2.1.4.2. Hình thc kê toán . 33
  2.1.4.3. Chính sách chê ựo kê toán . 34
  2.2. TH$C TR
  NG TO CH-C KÊ TOÁN XÁC đ NH KÊT QU KINH
  DOANH T
  I CÔNG TY. 39
  2.2.1. KÊ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG . 39
  2.2.1.1. Noi dung và nguyên tac 39
  2.2.1.2. Chng t s dng . 40
  2.2.1.3. Lap và luân chuyen chng t 41
  2.2.1.4. Tài khon s dng 44
  2.2.1.5. So sách và trình t. ghi so . 44

  2.2.2. KÊ TOÁN GIÁ VÔN BÁN HÀNG 52
  2.2.2.1. Noi dung và nguyên tac tính giá vôn bán hàng 52
  2.2.2.2. Chng t s dng . 54
  2.2.2.3. Phương pháp lap và quy trình luân chuyen chng t 54
  - Lap và luân chuyen chng t giá vôn bán hàng trong nư0c: 54
  2.2.2.4. Tài khon s dng 56
  2.2.2.5. So sách và trình t. ghi so . 56
  2.2.2.6. Mot vài tình huông phát sinh ti công ty 56
  2.2.2.7. Phương pháp sô lieu vào so nhat ký chung và so cái TK 632 . 56
  2.2.3. KÊ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG 58
  2.2.3.1. Noi dung và nguyên tac 58
  2.2.3.2. Chng t s dng . 59
  2.2.3.3. Phương pháp và quy trình luân chuyen chng t . 59
  2.2.3.4. Tài khon s dng 60
  2.2.3.5. So sách và trình t. ghi so . 61
  2.2.3.6. Tình huông phát sinh th.c tê 61
  2.2.3.7. Phương pháp sô lieu vào so nhat ký chung, so cái . 62
  2.2.4. KÊ TOÁN CHI PHÍ QU N LÝ DOANH NGHIEP 64
  2.2.4.1. Noi dung và nguyên tac 64
  2.2.4.2. Chng t s dng . 65
  2.2.4.3. Phương pháp và quy trình luân chuyen chng t . 66
  2.2.4.4. Tài khon s dng 71
  2.2.4.5. So sách và trình t. ghi so . 71
  2.2.4.6. Tình huông phát sinh th.c tê 72
  2.2.4.7. Phương pháp sô lieu vào so nhat ký chung, so cái TK 642, so chi tiêt
  74
  2.2.5. KÊ TOÁN DOANH THU TÀI CHÍNH . 78
  2.2.5.1. Noi dung và nguyên tac 78
  2.2.5.2. Chng t s dng . 78
  2.2.5.3. Phương pháp lap và quy trình luân chuyen chng t 79
  2.2.5.4. Tài khon s dng 79
  2.2.5.5. So sách và trình t. ghi so . 79
  2.2.5.6. Tình huông phát sinh trong kỳ 80
  2.2.5.7. Phương pháp sô lieu vào so Nhat ký chung và so cái TK 515 81
  2.2.6. KÊ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH 84

  2.2.6.1. Noi dung và nguyên tac 84
  2.2.6.2. Chng t s dng . 84
  2.2.6.3. Phương pháp lap và quy trình luân chuyen chng t 85
  2.2.6.4. Tài khon s dng 85
  2.2.6.5. So sách và trình t. ghi so . 85
  2.2.6.6. Tình huông phát sinh trong kỳ 85
  2.2.7. KÊ TOÁN THU NHAP KHÁC 88
  2.2.7.1. Noi dung và nguyên tac 88
  2.2.7.2. Chng t s dng . 89
  2.2.7.3. Phương pháp lap và quy trình luân chuyen chng t 89
  2.2.7.4. Tài khon s dng 90
  2.2.7.5. So sách và trình t. ghi so . 90
  2.2.7.6. Mot sô tình huông phát sinh trong kỳ 91
  2.2.7.7. Phương pháp sô lieu vào so Nhat ký chung và so Cái . 91
  2.2.8. KÊ TOÁN THUÊ THU NHAP DOANH NGHIEP 93
  2.2.8.1. Noi dung và nguyên tac 94
  2.2.8.2. Chng t s dng . 94
  2.2.8.3. Phương pháp lap và qui trình luân chuyen chng t . 94
  2.2.8.4. Tài khon s dng 95
  2.2.8.5. So sách và trình t. ghi so . 95
  2.2.8.6. Nghiep v phát sinh trong kỳ 96
  2.2.8.7. Phương pháp sô lieu vào so nhat ký chung và so cái TK 8211: 96
  2.2.9. KÊ TOÁN XÁC đ NH KÊT QU KINH DOANH . 98
  2.2.9.1. Noi dung và nguyên tac 98
  2.2.9.2. Chng t s dng . 99
  2.2.9.3. Phương pháp lap và qui trình luân chuyen chng t . 99
  2.2.9.4. Tài khon s dng 100
  2.2.9.5. So sách và trình t. ghi so . 101
  2.2.9.6. Nghiep v phát sinh trong kỳ 101
  2.2.9.7. Phương pháp sô lieu vào so nhat ký chung và so cái TK 911: 102
  CHƯƠNG 3: NHAN XÉT VÀ KIÊN NGH . 106
  3.1. NHAN XÉT 107
  3.1.1. Ưu ựiem: . 107
  3.1.1.1. Tình hình hot ựong kinh doanh 107
  3.1.1.2. To chc bo máy qun lý 108

  3.1.1.4. To chc công tác kê toán . 109
  3.1.1.5. Viec áp dng các tài khon, chng t, so sách kê toán 110
  3.1.1.6. Công tác kê toán xác ựnh kêt qu kinh doanh . 110
  3.1.2. Như2c ựiem 111
  3.1.2.1. Trong hot ựong kinh doanh 111
  3.1.2.2. He thông so sách . 111
  3.1.2.3. Tình hình công N2 phi thu 111
  3.1.2.4. Công tác hch toán chi phí bán hàng . 112
  3.1.2.5. Hàng tôn kho 112
  3.2. Kiên ngh 112
  3.2.1. Khac phc như2c ựiem 112
  3.2.1.1. Trong hot ựong kinh doanh . 112
  3.2.1.2. He thông so sách: 113
  3.2.1.3. Tình hình công n2 phi thu . 113
  3.2.1.4. Công tác chi phí bán hàng . 114
  3.2.1.5. Hàng tôn kho 114
  3.2.2. Phát huy ưu ựiem . 114
  3 KÊT LUAN` . 115

  Xem Thêm: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại phát triển dự án Mai Trang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại phát triển dự án Mai Trang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status