Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Hương Giang

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Hương Giang


  Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Hương Giang


  Mục lục

  Chương I : Những vấn đề lý luận chung về tổ chức kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm XL trong các DN XDCB .

  * Đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản và sản phẩm xây lắp ảnh hưởng đến công tác kế toán trong các DN xây lắp .

  * Giới thiệu chung về chi phí sản xuất trong DN xây lắp .

  1. CPSX và các cách phân loại CPSX trong các DN xây dựng cơ bản .

  1.1. Khái niệm CPSX sản phẩm xây lắp .

  1.2. Phân loại CPSX sản phẩm xây lắp .

  1.2.1. Theo nội dung , tính chất kinh tế của chi phí .

  1.2.2. Theo công dụng kinh tế chi phí .

  1.2.3. Theo cách tập hợp chi phí cấu thành giá .

  2. Giá thành sản phẩm xây lắp và phân loại giá thành sản phẩm xây lắp .

  2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp .

  2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp .

  2.2.1. Giá thành dự toán công tác xây lắp .

  2.2.2. Giá thành kế hoạch .

  2.2.3. Giá thành định mức .

  2.2.4. Giá thành thực tế .

  3. Mối quan hệ giữa CPSX và giá thành sản phẩm .

  4. Nhiệm vụ kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp .

  5. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp .

  5.1. Đối tượng hạch toán CPSX .

  5.2. Phương pháp kế toán tập hợp CPSX trong DN xây lắp .

  5.2.1. Kế toán tập hợp và phân bổ CP nguyên vật liệu trực tiếp .

  5.2.2. Kế toán tập hợp và phân bổ CP nhân công trực tiếp .

  5.2.3. Kế toán tập hợp và phân bổ CP sản xuất chung .

  5.2.4. Kế toán tập hợp và phân bổ CP sử dụng máy thi công .

  5.2.5. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất xây lắp .

  5.2.6. Tập hợp CPSX toàn DN .

  - Theo phương pháp kê khai thường xuyên .

  - Theo phương pháp kiểm kê định kỳ .

  6. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở trong DN xây lắp .

  6.1. Trường hợp bàn giao thanh toán khi công trình hoàn thành toàn bộ .

  6.2. Trường hợp bàn giao thanh toán theo từng giai đoạn hoàn thành .

  6.3. Trường hợp bàn giao thanh toán theo định kỳ khối lượng hoàn thành của từng loại công việc hoặc bộ phận kết cấu .

  7. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp .

  7.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp .

  7.2. Kỳ tính giá thành trong sản xuất xây dựng cơ bản .

  7.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp .

  7.3.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn .

  7.3.2. Phương pháp tổng cộng chi phí .

  7.3.3. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng .

  7.3.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo định mức .

  7.3.5. Phương pháp hệ số , tỷ lệ .

  Chương II : Tình hình thực tế về công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm XL ở công ty XD Hương Giang – BQP

  1. Giới thiệu khái quát về công ty XD Hương Giang .

  1.1. Quá trình hình thành và phát triển .

  1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty XD Hương Giang .

  1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh .

  1.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy sản xuất .

  1.3. Đặc đỉêm tổ chức bộ máy kế toán .

  1.4. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty .

  1.4.1. Chế độ kế toán .

  1.4.2. Hình thức sổ kế toán .

  2. Tình hình thực tế về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty XD Hương Giang .

  2.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp CPSX .

  2.2. Đối tượng và phương pháp tính giá thành .

  2.3. Phân loại CPSX và công tác quản lý CPSX .

  2.4. Kế toán tập hợp CPSX sản phẩm XL ở công ty XD Hương Giang .

  2.4.1. TKKT sử dụng .

  2.4.2. Kế toán tập hợp CPSX của từng khoản mục chi phí .

  2.4.2.1. Kế toán tập hợp CPNVLTT .

  2.4.2.2. Kế toán tập hợp CPNCTT .

  2.4.2.3. Kế toán tập hợp CPMTC .

  2.4.2.4. Kế toán tập hợp CPSXC .

  2.4.3. Tổng hợp CPSX toàn DN .

  2.5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ .

  2.6. Công tác tính giá thành sản phẩm XL ở công ty XD Hương Giang .

  Chương III : Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty XD Hương Giang .

  1. Những nhận xét chung về công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm XLở công ty .

  1.1. Ưu đỉêm .

  1.2. Một số vấn đề còn tồn tại .

  2. Kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm ở công ty XD Hương Giang .
  LỜI NÓI ĐẦU

  Xây dựng cơ bản là một trong những ngành sản xuất vật chất của nền kinh tế quốc dân , chiếm vị trí quan trọng trong quá trình xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta .

  Trong những năm gần đây , lượng vốn đầu tư xây dựng cơ bản chiếm hơn 30% tổng số vốn đầu tư của cả nước , đã thực sự tạo ra động lực cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp xây dựng phát triển .

  Vấn đề đặt ra là làm sao để quản lý vốn có hiệu quả , khắc phục tình trạng lãng phí , thất thoát vốn trong điều kiện sản xuất xây lắp phải trải qua nhiều giai đoạn với thời gian kéo dài như : lập dự toán , thi công , nghiệm thu bàn giao , lập quyết toán , .

  Như ta đã biết , kế toán là một bộ phận quan trọng trong hệ công cụ quản lý tài chính , nó có vai trò tích cực trong vịêc quản lý , điều hành và kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh , đặc biệt trong công cuộc đổi mới hiện nay . Do đó , kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm vốn đã là một phần hành cơ bản của công tác hạch toán kế toán lại càng có ý nghĩa quan trọng hơn đối với các doanh nghiệp xây lắp .

  Trong nền kinh tế thị trường hiện nay , hầu hết các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận . Giá thành là một trong những yếu tố rất quan trọng , nó ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn doanh nghiệp , quyết định phần lớn đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp . Chính vì vậy nên các doanh nghiệp luôn tìm mọi biện pháp để hạ giá thành sản phẩm đến mức thấp nhất mà phải chi phí ít nhất . Muốn vậy , chỉ có tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành đầy đủ , chính xác mới giúp cho doanh nghiệp phân tích , đánh giá được kết quả kinh doanh . Từ đó đưa ra các quyết định kinh tế phù hợp nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý , tổ chức sản xuất .

  Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên nói chung , kết hợp với nhận thức của bản thân về tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp đối với công ty xây dựng Hương Giang nói riêng , em đã chọn đề tài : “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” tại công ty Hương Giang cho chuyên đề tốt nghiệp của mình

  Chuyên đề gồm ba chương :

  Chương I : Những vấn đề lý luận chung về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây dựng cơ bản .

  Chương II : Giới thiệu về công ty Hương Giang và công tác kế toán chi phí sản xuất , tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty xây dựng Hương Giang .

  Chương III : Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty xây dựng Hương Giang .  Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Hương Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Hương Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status