Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Phù Cát tỉnh Bình Định

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Phù Cát tỉnh Bình Định

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN iii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT iii
  DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG SỐ LIỆU iii
  LỜI NÓI ĐẦU 3
  CHƯƠNG I 3
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3
  1.1. Những vấn đề cơ bản về tín dụng 3
  1.1.1. Sự ra đời và phát triển tín dụng 3
  1.1.1.1. Cơ sở ra đời của tín dụng 3
  1.1.1.2. Nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển của tín dụng 3
  1.1.2. Bản chất của tín dụng 3
  1.1.3. Chức năng của tín dụng 3
  1.1.3.1. Tập trung và phân phối lại vốn cho nền kinh tế 3
  1.1.3.2. Tiết kiệm tiền mặt trong nền kinh tế và chi phí lưu thông tiền tệ 3
  1.1.3.3. Phản ánh và kiểm soát các hoạt động của nền kinh tế 3
  1.1.4. Sơ đồ quy trình tín dụng căn bản : sơ đồ 1.1 3
  1.2. Những vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng 3
  1.2.1. Rủi ro tín dụng là gì? 3
  1.2.2. Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng 3
  1.2.2.1. Rủi ro tín dụng do khách quan 3
  1.2.2.2. Rủi ro do nguyên nhân chủ quan 3
  1.2.2.3. Rủi ro phát sinh từ tài sản đảm bảo. 3
  1.2.3. Các loại rủi ro tín dụng và ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đối với hoạt động của ngân hàng và nền kinh tế 3
  1.2.3.1. Rủi ro đọng vốn và ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng 3
  1.2.3.2. Rủi ro mất vốn và ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng 3
  1.2.3.3. Rủi ro tín dụng ảnh hưởng đến nền kinh tế xã hội 3
  1.2.4. Nhận biết rủi ro tín dụng 3
  1.2.5. Sự cần thiết trong việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng 3
  1.2.6. quản trị rủi ro tín dụng 3
  1.2.6.1. Mô hình chất lượng 6 C 3
  1.2.6.2. Đánh giá rủi ro tín dụng. 3
  1.2.6.3. Phương pháp quản lý rủi ro tín dụng. 3
  1.2.6.4. Các biện pháp quản trị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng của các NHTM 3
  1.2.6.4.1. xây dựng chiến lược quản trị rủi ro 3
  1.2.6.4.2. xây dựng chính sách tín dụng 3
  1.2.6.4.3. Thực hiện tốt công tác phân tích tín dụng và xác định mức độ rủi ro tín dụng. 3
  1.2.6.4.4. Thực hiện đầy đủ khâu đảm bảo tín dụng 3
  1.2.6.4.5. Thực hiện tốt quy trình giám sát tín dụng 3
  1.2.6.4.6. Xử lý hiệu quả nợ quá hạn. 3
  1.2.6.4.7. Phân tán rủi ro tín dụng. 3
  1.2.6.4.8. Sử dụng các công cụ ngoại bảng 3
  CHƯƠNG II 3
  TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHNo&PTNT CHI NHÁNH HUYỆN PHÙ CÁT TỈNH BÌNH ĐỊNH 3
  2.1. Giới thiệu chung về NHNo&PTNT chi nhánh huyện Phù Cát 3
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 3
  2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ 3
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy 3
  2.1.3.1. Số cấp quản lý 3
  2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 3
  2.1.4. Chính sách tín dụng chung của NHNo & PTNT chi nhánh huyện Phù Cát 3
  2.1.4.1. Hướng dẫn thủ tục vay vốn và tiếp nhận hồ sơ 3
  2.1.4.2. Quy trình xét duyệt cho vay 3
  2.1.4.3. Kiểm tra, giám sát và xử lý vốn vay 3
  2.1.4.3.1. Nội dung kiểm tra, giám sát vốn vay 3
  2.1.4.3.2. Xử lý vốn vay 3
  2.1.4.4. Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ - gia hạn nợ - chuyển nợ quá hạn 3
  2.1.4.4.1. Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc, gia hạn trả nợ gốc 3
  2.1.4.4.2.Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lãi, gia hạn trả nợ lãi 3
  2.1.4.5. Giới hạn cho vay 3
  2.1.4.6. Lưu giữ hồ sơ cho vay 3
  2.1.4.7. Thực hiện các hợp đồng đảm bảo tiền vay 3
  2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT huyện Phù Cát trong 3 năm 2008 – 2009 -2010 3
  2.2.1. Công tác huy động vốn 3
  2.2.2. Tình hình sử dụng vốn 3
  2.2.3. Kết quả tài chính của NHNo&PTNT chi nhánh huyện Phù Cát từ năm 2008 đến 2010. 3
  CHƯƠNG III 3
  THỰC TRẠNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ NHỮNG NGUYÊN NHÂN DẪN TỚI RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH HUYỆN PHÙ CÁT TỈNH BÌNH ĐỊNH 3
  3.1. Tình hình Rủi ro trong hoạt động tín dụng tại NHNo & PTNT Chi nhánh huyện Phù Cát 3
  3.2. Phân tích nguyên nhân có thể dẫn đến rủi ro tín dụng tại NHNo & PTNT chi nhánh huyện Phù Cát 3
  3.2.1. Nguyên nhân từ phía ngân hàng. 3
  3.2.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng 3
  3.2.3. Nguyên nhân khác 3
  CHƯƠNG IV 3
  GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT HUYỆN PHÙ CÁT TỈNH BÌNH ĐỊNH 3
  4.1 Phương hướng hoạt động kinh doanh đối với ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Phù Cát trong những năm tới 3
  4.1.1 Mục tiêu kinh doanh năm 2011 3
  4.1.2 Những nhiệm vụ kinh doanh năm 2011 3
  4.2. Một số giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại NHNo & PTNT chi nhánh huyện Phù Cát 3
  4.3. Một số kiến nghị và đề xuất 3
  4.3.1. Kiến nghị đối với NHNo & PTNT Việt Nam 3
  4.3.2. Đối với NHNo&PTNT chi nhánh huyện Phù Cát 3
  KẾT LUẬN 3
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 3


  LỜI NÓI ĐẦU
  Bước sang thế kỷ 21, nền kinh tế nước ta nói chung và ngành ngân hàng nói riêng đang đứng trước những vận hội và thách thức lớn. Sau hơn 10 năm đổi mới hoạt động theo cơ chế thị trường, hệ thống ngân hàng đã không ngừng được củng cố và phát triển, góp phần tích cực vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới, nổi bật là đẩy lùi lạm phát phi mã, ổn định giá trị đồng tiền, ổn định kinh tế vĩ mô, làm nòng cốt trong huy động vốn, phục vụ có hiệu quả cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân
  Tuy nhiên, do mới chuyển đổi mô hình và cơ chế hoạt động, còn nhiều hạn chế về cơ chế thị trường nên các ngân hàng thương mại Việt nam đã không tránh khỏi những thiếu sót và bất cập cả về xây dựng khuôn khổ pháp lý, kiện toàn tổ chức, đào tạo cán bộ, chất lượng hiệu quả trong quản lý cũng như trong kinh doanh . chưa đáp ứng kịp yêu cầu đổi mới phù hợp với nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước.
  Vì vậy, để hệ thống ngân hàng Việt Nam phát triển ổn định, vững chắc, an toàn và hiệu quả thì một trong những mối quan tâm hàng đầu là ngăn ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động của các ngân hàng thương mại. Thực tế cho thấy các biện pháp ngăn ngừa, hạn chế rủi ro đang áp dụng trong các ngân hàng thương mại hiện nay tuy đã được nhà nước, ngành ngân hàng, từng ngân hàng thương mại và nhiều tập thể, cá nhân quan tâm, dày công nghiên cứu, áp dụng nhưng vẫn chưa thực sự hữu hiệu, cần được nghiên cứu bổ sung thêm. Nghiên cứu về các giải pháp để hạn chế rủi ro của các ngân hàng thương mại là nhằm bảo vệ nền tảng của hoạt động ngân hàng, bảo vệ những thành tựu của ngân hàng Việt Nam trong gần 50 năm qua, bảo vệ niềm tin với khách hàng, nhằm góp phần thúc đẩy nền kinh tế xã hội phát triển ổn định, vững chắc, nâng cao vị thế của hệ thống ngân hàng Việt Nam trên trường quốc tế.
  Chính vì vậy, đề tài về các giải pháp để hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại đã và đang rất được nhiều người quan tâm.
  Với các kiến thức tiếp thu được trong quá trình học tập ở trường, đặc biệt là trong thời gian thực tập thực tế tại Chi nhánh ngân hàng NHNo&PTNT huyện Phù Cát tỉnh Bình Định, em nhận thấy rằng việc nghiên cứu đề ra các giải pháp để hạn chế rủi ro trong hoạt động của các ngân hàng thương mại là hết sức cần thiết.
  Vì vậy, em đã chọn đề tài nghiên cứu là: “Những giải pháp nhằm góp phần hạn chế rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT huyện Phù Cát tỉnh Bình Định”.
  Đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận, đ*ược chia làm bốn ch*ương:
  Chương I: Cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại.
  Chương II: Tổng quan về hoạt động của NHNo & PTNT chi nhánh huyện Phù Cát tỉnh Bình Định.
  Chương III: Thực trạng về rủi ro tín dụng và những nguyên nhân dẫn tới rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Phù Cát tỉnh Bình Định.
  Chương IV: Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại NHNo & PTNT chi nhánh huyện Phù Cát tỉnh Bình Định.
  Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của giảng viên hướng dẫn, và các cô, chú, anh, chị công tác tại Chi nhánh ngân hàng NHNo&PTNT chi nhánh huyện Phù Cát đặc biệt là các cán bộ, nhân viên phòng kế hoạch kinh doanh đã tạo điều kiện và giúp đỡ em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.

  Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Phù Cát tỉnh Bình Định
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Phù Cát tỉnh Bình Định sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status