Thực trạng công tác tổ chức hạch toán tại Công ty xây dựng số 1 Hà Nội

Mục lục
Trang
Phần I- Tổng quan về Công ty xây dựng số 1 Hà Nội 1
I . Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty xây dựng số 1 Hà Nội 1
II. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Xây dựng số 1 Hà Nội 6
III. Quy trình công nghệ sản xuất của Công ty 11

Phần II- Thực trạng công tác tổ chức hạch toán tại Công ty xây dựng số 1 Hà Nội 13
I. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 13
II. Tổ chức công tác hạch toán kế toán. 16
1. Hệ thống chứng từ kế toán 16
2. Hình thức kế toán 18
III. Tổ chức công tác kế toán trên các phần hành chủ yếu tại Công ty xây dựng số 1 Hà Nội 20
1. Tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền 20
2. Tổ chức công tác kế toán tiền lương và BHXH. 22
3. Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ (NVL, CCDC) 26
4. Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định 28
5. Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 31
6. Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh . 34Phần III- Đánh giá khái quát tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty xây dựng số 1 Hà Nội 37
1. Những thành tựu đạt được của bộ máy kế toán 37
2. Những tồn tại của bộ máy kế toán 39
3. Một số kiến nghị cho công tác kế toán tại Công ty 40


Xem Thêm: Thực trạng công tác tổ chức hạch toán tại Công ty xây dựng số 1 Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác tổ chức hạch toán tại Công ty xây dựng số 1 Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.