kế toán, công tác hạch toán kế toán của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội


LỜI MỞ ĐẦU
Thực hiện đường lối đổi mới toàn diện của Đảng, cụng tỏc quản lý Kinh tế núi chung, Hạch toán Kế toán - Hệ thống Thông tin và kiểm tra các mặt hoạt động kinh tế tài chính ở tất cả các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp và các cơ quan, nói riêng cũng đó cú sự thay đổi cơ bản. Điều đó đó gúp phần quan trọng vào những thành quả to lớn của đất nước ta gần 20 năm qua. Hiện nay, để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế trong xu thế toàn cầu hoá – Xu thế tất yếu của thời đại, đũi hỏi cụng tỏc tổ chức hoạch toỏn kế toỏn, với vai trũ là một cụng cụ phục vụ đắc lực cho quản lý của cỏc nhà quản trị, các nhà đầu tư, nhà nước phải càng được xem trọng và không ngừng cải biến hoàn thiện.
Qua đợt kiến tập kế toán tại Công ty CP Xây Dựng Số 1 Hà Nội đó tạo điều kiện giúp em tiếp cận thực tế, nắm bắt cách thức tổ chức cũng như những thay đổi về hạch toán kế toán nói riêng, quản lý kinh tế núi chung tại Doanh nghiệp. Trên cơ sở đó củng cố kiến thức đó học và cung cấp những hiểu biết cơ bản, phục vụ thiết thực cho việc học tập các môn học chuyên ngành kiểm toán tại Trường.
Với sự hướng dẫn tận tỡnh của cỏc cỏn bộ cụng tỏc tại phũng Kế Toỏn, Phũng Tổ chức, cỏc cấp lónh đạo của Công ty và cô giáo Ths Nguyễn Hồng Thúy đó giỳp đỡ em hoàn thành tốt đợt kiến tập này.
Do kinh nghiệm bản thân chưa nhiều và thời gian hạn chế nên em mong được sự chỉ bảo của thày cô để em sẽ hoàn thành báo cáo này một cách tốt nhất có thể.
Em xin cảm ơn!

Mục lục
Lời mở đầu 1
Nội dung
Phần 1:Tổng quan về Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 - Hà Nội 2
1.1 Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển 2
1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty. 5
1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh. 6
1.4. Đặc điểm bộ mỏy quản lý. 7
Phần 2:Đặc điểm bộ máy kế toán, công tác hạch toán kế toán của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội 11
2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 11
2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty 13
2.2.1. Việc vận dụng chế độ chứng từ 14
2.2.2. Việc vận dụng chế độ tài khoản 16
2.2.3. Việc vận dụng chế độ sổ kế toán 17
2.2.4. Việc vận dụng chế độ báo cáo tài chính 19
2.3. Tổ chức một số phần hành kế toán chủ yếu tại Công ty. 22
2.3.1. Hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương và thanh toán với NLĐ 22
2.3.2. Hạch toán nguyên vật liệu, CCDC. 25
2.4. Hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm. 28
2.4.1. Các khái niệm 28
2.4.2. Hạch toán các khoản mục chi phí 30
2.4.3. Tổng hợp chi phí và tính giá trị sản phẩm dở dang. 43
2.4.4. Tính giá thành công tác xây lắp 44
Phần 3 : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn tại Cụng ty 46
3.1. Đánh giá chung. 46
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty. 50
Kết luận. 51


Xem Thêm: kế toán, công tác hạch toán kế toán của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu kế toán, công tác hạch toán kế toán của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.