Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty XNK-TH ngành muối
LỜI NÓI ĐẦU
Nền kinh tế thị trường đã, đang và sẽ đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với mọi tác nhân trong nền kinh tế. Trong đó tác nhân cơ bản và chịu tác động nhiều nhất đó là doanh nghiệp. Muốn tồn tại và phát triển được trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải có được những quyết sách, biện pháp kịp thời, có hiệu quả.
Với các qui luật kinh tế đậc trưng, nền kinh tế thị trường đặt ra yêu cầu mang tính khách quan đối với mọi doanh nghiệp là phải sản xuất, kinh doanh có lãi, phải tạo ra được lợi nhuận để tái sản xuất giản đơn, tái sản xuất mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Muốn vậy doanh nghiệp phải tiêu thụ được hàng. Tiêu thụ tốt là cơ sở để doanh nghiệp có được lợi nhuận bởi vì chỉ có tiêu thụ hàng tốt thì doanh nghiệp mới thu hồi được vốn, có lãi để duy trì, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả bán hàng được tạo ra thông qua hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng liên quan đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp cũng như lợi ích của nhiều bên có liên quan. Do vậy quản lý tốt quá trình bán hàng và kết quả bán hàng là một yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp. Kế toán bán hàng, xác định và phân tích kết quả bán hàng với vai trò là công cụ quản lý quan trọng trong doanh nghiệp phải được nghiên cứu hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu này.
Xuất phát từ những bức xúc trên, trong thời gian thực tập tại Công ty XNK- TH ngành muối em dã đi sâu tìm hiểu thức tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của công ty, hoàn thiện chuyên đề này với đề tài: “ Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty XNK-TH ngành muối”. Đề tài này ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục là 3 chương chính gồm:
Chương 1: Lí luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty XNK-TH ngành muối.
Chương 3: Phương hướng hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty XNK-TH ngành muối.
Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo- Tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến và các cô chú trong phòng tài vụ công ty đã giúp em hoàn thành chuyên đề này. Mặc dù đã hết sức cố gắng và được sự giúp đỡ của các và các cô chú, song do thời gian và trình độ còn hạn chế chắc chắn chuyên đề sẽ không tránh khỏi những điểm còn hạn chế. Em rất mong được sự chỉ bảo, góp ý của các thầy giáo, cô giáo và những người có tâm huyết với đề tài.

MỤC LỤC Trang
Lời nói đầu 01
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU 03
I. Sụ cần thiết phải tổ chức ké toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 03
1. Quá trình bán hàng và kết quả bán hàng 03
2. ý nghĩa, vai trò của quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng 04
3. yêu cầu quản lý quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng 05
4. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 06
II. Lý luận chung về doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng 07
1. Phương thức bán hàng 07
1.1 Bán hàng trong nước 07
1.2. Kế toán bán hàng ngoài nước (Xuất khẩu hàng hoá). 10
2. Doanh thu bán hàng 11
3. Trị giá vốn hàng xuất bán 13
III. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 19
1. Nguyên tắc kế toán 19
2. Chứng từ kế toán 19
3. Trình tự kế toán 21
4. Hệ thống sổ kế toán, báo cáo kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 26
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XNK - TH NGÀNH MUỐI 28
I. Đặc điểm chung của công ty 28
1. Quá trình hình thành của Công ty XNK - TH ngành muối 28
2. Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh của Công ty XNK - TH ngành muối 29
3. Khái quát về tổ chức công tác ké toán tại Công ty XNK - TH ngành muối 32
II. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty XNK - TH ngành muối 35
1. Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng tại Công ty XNK - TH ngành muối 35
2. Kế toán nghiệp vụ bán hàng của Công ty XNK - TH ngành muối 36
CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XNK - TH NGÀNH MUỐI 87
I. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của Công ty XNK - TH ngành muối 87
1. Ưu điểm 87
2. Nhược điểm 88
II, Một số ý kiến nhằm hoán thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của Công ty XNK - TH ngành muối 89
Kết luận 98


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty xuất nhập khẩu-TH ngành muối
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty xuất nhập khẩu-TH ngành muối sẽ giúp ích cho bạn.