Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp nâng cao chất lượng công tác huy động vốn tại NHH & PTNT CN Mạc Thị Bưởi - PGD Nguyễn Trãi

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác huy động vốn tại NHH & PTNT CN Mạc Thị Bưởi - PGD Nguyễn Trãi

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Bất cứ quốc gia nào muốn phát triển đều phải cần có vốn, có vốn để đầu tư, xây dựng mới, phát triển hàng hóa – dịch vụ để tạo ra của cải vật chất cho xã hội và tạo ra công ăn việc làm.
  Nước ta là một nước đang phát triển, nền kinh tế vẫn còn đang trong giai đoạn thực hiện các chính sách đổi mới nhằm tạo ra những bước chuyển mạnh mẽ, đưa nước ta thành một nước công nghiệp. Để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì nền kinh tế cần phát triển ổn định, vững chắc, phấn đấu đạt được chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế kế hoạch đã đề ra. Muốn vậy chúng ta phải có một nguồn vốn to lớn để đầu tư vào kinh tế. Vốn được xác định vừa là mục tiêu vừa là giải pháp để phát triển kinh tế.
  Những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển và ổn định. Đạt được như thế chúng ta không thể không thừa nhận vai trò tích cực của ngành ngân hàng. Khi nền kinh tế phát triển, các thành phần kinh tế hoạt động sôi nổi thì vai trò của ngân hàng càng được phát huy, đặc biệt là quá trình tạo và phân phối vốn cho nền kinh tế.
  Ý thức được tầm quan trọng trong việc huy động vốn của ngành ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế nên em chọn đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển Nông thôn chi nhánh Mạc Thị Bưởi - Phòng giao dịch Nguyễn Trãi” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Tìm hiểu về quy trình huy động vốn tại NHNo&PTNT Việt Nam.
  Đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác huy động vốn tại NHNo&PTNT chi nhánh Mạc Thị Bưởi – Phòng giao dịch Nguyễn Trãi.
  3. Nhiệm vụ nghiên cứu
  - Phân tích thực trạng tình hình huy động vốn tại NHNo&PTNT chi nhánh Mạc Thị Bưởi-PGD Nguyễn Trãi năm 2008, 2009, 2010.
  - Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Kết hợp với kiến thức đã học ở nhà trường cùng với sự hướng dẫn, chỉ bảo của giáo viên hướng dẫn thực tập, bên cạnh đó em còn kết hợp một số phương pháp nghiên cứu sau:
  - Phương pháp thống kê kinh tế: xử lý số liệu thu thập được.
  - Phương pháp tổng hợp và thống kê: thống kê số liệu của đơn vị thực tập, tổng hợp thông tin từ sách, báo, Internet từ đó rút ra nhận xét, kết luận.
  5. Các kết quả đạt được của đề tài
  -Tình hình hoạt động kinh doanh tại PGD Nguyễn Trãi.
  -Thực trạng công tác huy động vốn tại PGD Nguyễn Trãi.
  -Những thuận lợi và khó khăn của ngân hàng trong việc huy động vốn.
  -Định hướng hoạt động của ngân hàng trong thời gian tới.
  6. Kết cấu của ĐA/KLTN
  - Chương 1 : Cơ sở lý luận về NHTM và hoạt động huy động vốn tại NHTM.
  - Chương 2 : Thực trạng công tác huy động vốn tại NHNo&PTNT chi nhánh Mạc Thị Bưởi - Phòng giao dịch Nguyễn Trãi.
  - Chương 3 : Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác huy động vốn tại NHNo&PTNT chi nhánh Mạc Thị Bưởi - Phòng giao dịch Nguyễn Trãi.

  MỤC LỤC
  Danh mục các từ viết tắt vi
  Danh mục các bảng vii
  Danh mục các sơ đồ, biểu đồ viii
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NHTM VÀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTM .3
  1.1. NHTM và vai trò của NHTM đối với sự phát triển của nền kinh tế 3
  1.1.1.Khái niệm NHTM 3
  1.1.2.Vai trò của NHTM đối với sự phát triển của nền kinh tế 4
  1.1.2.1. ngân hàng là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế 4
  1.1.2.2. ngân hàng thương mại là công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế 4
  1.1.2.3. ngân hàng là cầu nối giữa doanh nghiệp và thị trường 5
  1.1.2.4. ngân hàng thương mại là cầu nối nền tài chính quốc gia và nền tài chính quốc tế 5
  1.1.3. Các hoạt động cơ bản của NHTM 6
  1.1.3.1. Nghiệp vụ huy động vốn 6
  1.1.3.2. Nghiệp vụ sử dụng vốn 7
  1.1.3.3. Nghiệp vụ khác 8
  1.2. Khái niệm và vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh của NHTM 9
  1.2.1.Khái niệm vốn của NHTM 9
  1.2.2.Vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh của NHTM 9
  1.2.2.1. Vốn là cơ sở để ngân hàng tổ chức mọi hoạt động kinh doanh 9
  1.2.2.2. Vốn quyết định năng lực thanh toán và đảm bảo uy tín của ngân hàng trên thương trường 10
  1.2.2.3. Vốn quyết định năng lực cạnh tranh của ngân hàng 10
  1.2.2.4. Vốn quyết định quy mô tín dụng và các hoạt động khác 10
  1.3. Nguồn vốn của NHTM 11
  1.3.1.Tính chất của các loại vốn trong NHTM 11
  1.3.1.1. Vốn tự có 11
  1.3.1.2. Vốn huy động 11
  1.3.1.3. Vốn đi vay 12
  1.3.1.4. Vốn khác 12
  1.3.2.Các hình thức huy động của NHTM 13
  1.3.2.1. Theo thời gian huy động 13
  1.3.2.2. Huy động vốn theo đối tượng khách hàng và tình huống sử dụng 13
  1.3.3.Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng công tác huy động vốn 15
  1.3.3.1. Chất lượng huy động vốn là gì 15
  1.3.3.2. Chi phí huy động vốn 15
  1.3.3.3. Tính ổn định của nguồn vốn 16
  1.3.3.4. Mối quan hệ giữa huy động vốn và sử dụng vốn 17
  1.3.4.Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng công tác huy động vốn 17
  1.3.4.1. Nhân tố chủ quan 17
  1.3.4.2. Nhân tố khách quan 19
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH MẠC THỊ BƯỞI-PHÒNG GIAO DỊCH NGUYỄN TRÃI 21
  2.1. Giới thiệu về NHNo&PTNT 21
  2.1.1.Tổng quan về NHNo&PTNT Việt Nam 21
  2.1.2.Sự hình thành và phát triển NHNo&PTNT CN Mạc Thị Bưởi-PGD Nguyễn Trãi 23
  2.1.3.Tổ chức nhân sự tại NHNo&PTNT CN Mạc Thị Bưởi-PGD Nguyễn Trãi 24
  2.1.4.Các hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT CN Mạc Thị Bưởi-PGD Nguyễn Trãi 26
  2.1.4.1. Nghiệp vụ huy động vốn 26
  2.1.4.2. Nghiệp vụ cho vay 26
  2.1.4.3. Nghiệp vụ trung gian 26
  2.1.5.Những thuận lợi và khó khăn của PGD Nguyễn Trãi 26
  2.1.5.1. Thuận lợi 26
  2.1.5.2. Khó khăn 27
  2.2. Kết quả hoạt động của NHNo&PTNT chi nhánh Mạc Thị Bưởi - phòng giao dịch Nguyễn Trãi 28
  2.2.1. Hoạt động huy động vốn 28
  2.2.2. Hoạt động sử dụng vốn 30
  2.2.3. Kết quả kinh doanh 32
  2.3. Thực trạng hoạt động huy động vốn tại NHNo&PTNT CN Mạc Thị Bưởi-PGD Nguyễn Trãi 35
  2.3.1.Tình hình huy động vốn 36
  2.3.2.Cơ cấu nguồn vốn huy động 37
  2.3.2.1. Cơ cấu nguồn vốn huy động theo loại tiền 37
  2.3.2.2. Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn 40
  2.3.2.3. Cơ cấu nguồn vốn huy động theo thành phần kinh tế 43
  2.3.3.Các phương thức huy động vốn tại NHNo&PTNT CN Mạc Thị Bưởi-PGD Nguyễn Trãi 46
  2.3.3.1. Tiền gửi 46
  2.3.3.2. Tiền gửi tiết kiệm 48
  2.3.4.Chi phí nguồn vốn huy động 51
  2.3.4.1. Lãi suất nguồn vốn huy động 51
  2.3.4.2. Chi phí huy động vốn 54
  2.3.5. Hiệu quả huy động vốn 56
  2.4. Đánh giá hoạt động huy động vốn tại NHNo&PTNT CN Mạc Thị Bưởi-PGD Nguyễn Trãi 57
  2.4.1.Những kết quả đạt được 57
  2.4.2.Những hạn chế và nguyên nhân 58
  2.4.2.1. Hạn chế 58
  2.4.2.2. Nguyên nhân 59
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH MẠC THỊ BƯỞI-PHÒNG GIAO DỊCH NGUYỄN TRÃI 60
  3.1. Nhận xét chung về hoạt động của NHNo&PTNT CN Mạc Thị Bưởi-PGD Nguyễn Trãi 59
  3.1.1.Nhận xét chung 59
  3.1.2.Đánh giá ưu, nhược điểm trong hoạt động kinh doanh 60
  3.1.2.1. Ưu điểm 60
  3.1.2.2. Nhược điểm 60
  3.2. Định hướng chiến lược huy động vốn trong thời gian tới 60
  3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHNo&PTNT chi nhánh Mạc Thị Bưởi- phòng giao dịch Nguyễn Trãi 62
  3.3.1.Thường xuyên phân tích biến động quy mô và cơ cấu nguồn vốn tại PGD 63
  3.3.2.Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn 64
  3.3.3.Xây dựng chính sách lãi suất hợp lý 67
  3.3.4. Nâng cao chất lượng phục vụ, củng cố uy tín của ngân hàng 68
  3.3.5.Giải pháp vế marketing ngân hàng 69
  3.3.6. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng 70
  3.4. Những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại NHNo&PTNT CN Mạc Thị Bưởi-PGD Nguyễn Trãi 70
  3.4.1.Kiến nghị đối với Nhà nước 70
  3.4.2.Kiến nghị đối với ngân hàng Nhà nước 72
  3.4.3.Kiến nghị đối với NHNo&PTNT Việt Nam 73
  3.4.4.Kiến nghị đối với NHNo&PTNT CN Mạc Thị Bưởi-PGD Nguyễn Trãi 74
  KẾT LUẬN 75
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác huy động vốn tại NHH & PTNT CN Mạc Thị Bưởi - PGD Nguyễn Trãi
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng công tác huy động vốn tại NHH & PTNT CN Mạc Thị Bưởi - PGD Nguyễn Trãi sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status