Thực trạng công tác tiền lương của Công ty cổ phần xây dựng giao thông đô thị Hà Nội
MỞ ĐẦU

Tiền lương luôn là một vấn đề nóng bỏng trong đời sống xã hội và sản xuất của đất nước, nó hàm chứa nhiều mâu thuẫn giữa sản xuất và nõng cao mức sống, giữa thu nhập và cỏc thành phần dõn cư
Đối với hàng triệu lao động làm cụng ăn lương, tiền lương là mối quan tõm hàng ngày của họ vỡ đõy là nguồn thu nhập chớnh nhằm duy trỡ nhằm duy trỡ và nõng cao mức sống của người lao động và gia đỡnh họ. Ở một mức độ nhất định tiền lương cú thể xem là bằng chứng thể hiện giỏ trị, địa vị, uy tớn của người lao động đối với xó hội.
Trải qua bốn lần cải cỏch tiền lương, chớnh phủ đó từng bước cú những điều chỉnh sao cho phự hợp với đời sống hiện tại, từng bước nõng cao mức lương tối thiểu cho người lao động. Tuy vậy vấn đề tiền lương cũn rất nhiều bức xỳc, việc trả lương sao cho phự hợp với năng lực và sức lao động của nhõn viờn luụn là một vấn đề nan giải, làm sao để kớch thớch được nhõn viờn tham gia lao động? Làm sao để giảm thiểu tối đa tệ nạn tham nhũng ở cỏc quan chức cấp cao, và họ đó được trả mức lương thoả đỏng hay chưa? Đú chớnh là những vấn đề liờn quan đến cụng tỏc tiền lương.
Qua quỏ trỡnh thực tập tại cụng ty CPXDGTĐT HN, em quyết định chọn đề tài “Công tác tiền lương” nhằm đi sõu vào phõn tớch những phương thức trả lương, cỏch thức xõy dựng quỹ lương, đơn giỏ tiền lương của Công ty.

Bài viết được chia làm 3 chương:

Chương 1:Giới thiệu khỏi quỏt về cụng ty cổ phần xõy dựng giao thụng đụ thị Hà Nụii

Chương 2: Thực trạng cụng tỏc tiền lương của Cụng ty cổ phần xõy dựng giao thụng đụ thị Hà Nội

Chương 3: Một số giải phỏp nhằm hoàn thiện cụng tỏc tiền lương tại cụng ty cổ phần xõy dựng giao thụng đụ thị Hà Nội.


MỤC LỤC

MỞ ĐẦU - 1 -
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI - 2 -
I. LỊCH SỬ HèNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CễNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THễNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI - 2 -

1. Các giai đoạn phát triển của công ty - 2 -
2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty CPGTĐT HN - 3 -
2.1. Mục tiêu của công ty CPGTĐT HN - 3 -
2.2. Ngành nghề kinh doanh của công ty CPGTĐT HN - 4 -
3. Cơ cấu tổ chức của công ty CPGTĐT HN hiện nay - 4 -
3.1.Tổ chức bộ mỏy của cụng ty - 4 -
3.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty CPXDGTĐTHN - 13 -
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CPXDGTĐT HN - 16 -
1. Bước phát triển trong sản xuất kinh doanh - 16 -
2.Phõn tớch kết quả sản xuất kinh doanh của cụng ty - 16 -
2.1. Về doanh thu - 17 -
2.2. Lợi nhuận - 18 -
2.3. Nộp Ngõn sỏch - 19 -
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỐ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI - 20 -
I. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CPXDGTĐT HN - 20 -
1. Cỏc nhõn tố bờn ngoài Cụng ty - 20 -
1.1. Thị trường lao động - 20 -
1.2. Các quy định và pháp luật của chính phủ - 21 -
1.3 .Tăng trưởng kinh tế và giá cả thị trường - 24 -
2. Cỏc nhõn tố bờn trong cụng ty - 24 -
2.1. Đặc điểm về ngành nghề và sản phẩm kinh doanh của cụng ty - 24 -
2.2. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty - 26 -
2.3. Chớnh sỏch phõn phối của Cụng ty - 27 -
2.4. Đặc điểm về lao động - 28 -
2.5.Trỡnh độ trang bị kỹ thuật - 29 -
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CPXDGTĐT HN - 30 -
1. Chế độ tiền lương của Công ty - 30 -
1.1. Chế độ trả lương đối với Ban giám đốc công ty - 31 -
1.2.Đối với bán bộ chuyên môn nghiệp vụ và thừa hành trong công ty - 32 -
1.3.Đối với lao động hưởng lương khoán - 32 -
2. Công tác xây dựng quỹ tiền lương, đơn giá tiền lương, phân phối tiền lương cho CBCNV - 33 -
2.1. Xây dựng quỹ lương - 33 -
2.2. Đơn giá tiền lương - 41 -
2.3.Hỡnh thức phõn phối tiền lương - 44 -
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG CỦA CÔNG TY CPXDGTĐT HN - 48 -
1.Kết quả đạt được - 48 -
1.1. Về quỹ lương - 48 -
1.2. Đơn giá tiền lương - 49 -
1.3.Mức lương tối thiểu - 50 -
1.4. Năng suất lao động - 51 -
2. Những mặt cũn hạn chế - 52 -
CHƯƠNG III: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CPXDGTĐT HN - 53 -
I. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI - 53 -

1. Định hướng chung - 53 -
2. Mục tiêu cụ thể về tiền lương - 54 -
II. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CPXDGTĐT HN - 55 -
1. Xây dựng quỹ tiền lương,lao động định biên cho một công trỡnh dựa trờn hao phớ sức lao động theo từng công việc hoàn thành. - 55 -
2. Xây dựng bảng lương mới trên cơ sở hệ số đóng góp - 55 -
2.1. Nguyên tắc xây dựng bảng lương - 55 -
2.2. Nguyên tắc cơ bản trong việc xác định số điểm phức tạp, trách nhiệm - 57 -
2.3.Nguyên tắc cơ bản trong việc xác định hệ số đóng góp - 57 -
3. Khoỏn lương cho lao động quản lý căn cứ vào nhiệm vụ thực hiện - 58 -
3.1. Cơ sở khoán - 58 -
3.2. Nguyên tắc khoán lương cho lao động gián tiếp - 60 -
3.3. Điều kiện của giải pháp - 61 -
3.4. Hiệu quả của giải phỏp - 61 -
4. Gắn tiền công với số lượng, chất lượng sản phẩm và mức tiêu hao vật tư - 62 -
4.1. Sự cần thiết của giải phỏp - 62 -
4.2. Nội dụng của giải phỏp - 62 -
4.3. Điều kiện thực hiện giải pháp - 62 -
4.4. Hiệu quả của giải phỏp - 62 -
5. Thực hiện quản lý bằng thụng tin - 63 -
5.1. Sự cần thiết của giải phỏp - 63 -
5.2. Nội dụng của giải phỏp - 63 -
5.3. Điều kiện thực hiện giải pháp - 64 -
5.4. Hiệu quả của giải phỏp - 64 -
III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ - 64 -
1. Kiến nghị về phía Nhà nước - 64 -
2. Kiến nghị về phớa Tổng cụng ty - 65 -
KẾT LUẬN - 66 -


Xem Thêm: Thực trạng công tác tiền lương của Công ty cổ phần xây dựng giao thông đô thị Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác tiền lương của Công ty cổ phần xây dựng giao thông đô thị Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.