Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty TNHH Quang Diệu

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty TNHH Quang Diệu

  MC LC
  LI M3 ðÂU 1
  1/ Lý do ch*n ñê tài .1
  2/ ðôi tư,ng và ph5m vi .1
  3/ Phương pháp nghiên c7u .1
  4/ Kêt câu c0a chuyên ñê 1
  CHƯƠNG I: CƠ S3 LÝ LUAN VÊ KÊ TOÁN CHI PHÍ SN XUÂT VÀ TÍNH
  GIÁ THÀNH SN PHAM TRONG CÁC DOANH NGHIEP SN XUÂT CÔNG
  NGHIEP 3
  1.1 Nh.ng vân ñê chung vê chi phí sn xuât và giá thành sn pham .3
  1.1.1 Chi phí sn xuât .3
  1.1.1.1 Khái niem 3
  1.1.1.2 Phân lo5i .3
  1.1.1.2.1 Phân lo5i chi phí sn xuât theo noi dung, tính chât kinh tê
  c0a chi phí 4
  1.1.1.2.2 Phân lo5i chi phí sn xuât theo m<c ñích và công d<ng kinh
  tê c0a chi phí (theo khon m<c chi phí) 5
  1.1.1.2.3 Phân lo5i chi phí sn xuât theo môi quan he v i khôi lư,ng
  sn pham, công viec, lao v< sn xuât trong kỳ .5
  1.1.1.2.4 Phân lo5i chi phí sn xuât theo phương pháp tap h,p chi phí
  sn xuât và môi quan he v i ñôi tư,ng ch&u chi phí .6
  1.1.1.2.5 Phân lo5i chi phí theo môi quan he v i th?i kỳ tính kêt qu .
  .6
  1.1.1.2.6 Các nhan dien khác vê phân lo5i chi phí .6
  1.1.1.3 ðôi tư,ng tap h,p chi phí sn xuât. .7
  1.1.2 Giá thành sn pham .7
  1.1.2.1 Khái niem 7
  KHÓA LUAN TÔT NGHIEP GVHD: ThS. ðang ðình Tân
  SVTH: Nguyen Th My Trinh vi
  1.1.2.2 Phân lo5i giá thành sn pham .7
  1.1.2.2.1 Phân lo5i giá thành theo th?i gian và cơ s@ sô lieu tính giá
  thành 8
  1.1.2.2.2 Phân lo5i giá thành theo ph5m vi tính toán .8
  1.1.2.3 ðôi tư,ng tính giá thành sn pham 9
  1.1.2.4 Kỳ tính giá thành .10
  1.1.2.5 Phương pháp tính giá thành .10
  1.1.3 Môi quan he gi.a ñôi tư,ng tap h,p chi phí sn xuât và ñôi tư,ng
  tính giá thành sn pham .10
  1.2 Kê toán tap h,p và phân bo chi phí sn xuât .11
  1.2.1 Kê toán chi phí nguyên, vat lieu tr#c tiêp 11
  1.2.1.1 Khái niem 11
  1.2.1.2 Tài khon sB d<ng 11
  1.2.1.3 Ch7ng tC so sách 12
  1.2.1.4 Nghiep v< phát sinh .12
  1.2.2 Kê toán chi phí nhân công tr#c tiêp .12
  1.2.2.1 Khái niem 12
  1.2.2.2 Tài khon sB d<ng .13
  1.2.2.3 Ch7ng tC so sách 13
  1.2.2.4 Nghiep v< phát sinh .13
  1.2.3 Kê toán chi phí sn xuât chung .14
  1.2.3.1 Khái niem 14
  1.2.3.2 Tài khon sB d<ng .14
  1.2.3.3 Ch7ng tC so sách 14
  1.2.3.4 Nghiep v< phát sinh .15
  KHÓA LUAN TÔT NGHIEP GVHD: ThS. ðang ðình Tân
  SVTH: Nguyen Th My Trinh vii
  1.2.4 Kê toán tap h,p chi phí .16
  1.2.4.1 Tài khon 154 ”Chi phí sn xuât, kinh doanh d@ dang” 16
  1.2.4.2 Nghiep v< phát sinh: DN áp d<ng PP kê khai thư?ng xuyên 16
  1.2.5 Phân bo chi phí sn xuât .16
  1.2.5.1 Phân bo theo ñ&nh m7c tiêu hao .17
  1.2.5.2 Phân bo theo he sô tiêu hao .17
  1.2.5.3 Phân bo theo tr*ng lư,ng thành pham 17
  1.2.5.4 Phân bo theo sô gi? máy ho5t ñong 18
  1.2.5.5 Phân bo theo chi phí nguyên vat lieu .18
  1.2.5.6 Phân bo theo tiên lương c0a công nhân tr#c tiêp sn xuât 18
  1.3 Sn pham d@ dang và phương pháp ñánh giá SPDD 18
  1.3.1 Khái niem sn pham d@ dang cuôi kỳ 18
  1.3.2 Phương pháp ñánh giá SP d@ dang cuôi kỳ .18
  1.3.2.1 Phương pháp nguyên vat lieu tr#c tiêp (NVL chính) .19
  1.3.2.2 Phương pháp theo m7c ño hoàn thành tương ñương .19
  1.3.2.3 Phương pháp theo 50% chi phí chê biên .20
  1.3.2.4 Phương pháp tính theo chi phí kê ho5ch, ñ&nh m7c .20
  1.4 Giá thành sn pham và phương pháp tính giá thành 20
  1.4.1 Noi dung 20
  1.4.2 Phương pháp tính giá thành .21
  1.4.2.1 Phương pháp tr#c tiêp .21
  1.4.2.2 Phương pháp he sô .21
  1.4.2.3 Phương pháp tD le .21
  1.4.2.4 Phương pháp lo5i trC chi phí sn xuât ph< .22
  KHÓA LUAN TÔT NGHIEP GVHD: ThS. ðang ðình Tân
  SVTH: Nguyen Th My Trinh viii
  1.4.2.5 Phương pháp tính giá thành theo ñ&nh m7c 22
  1.4.2.6 Phương pháp phân bư c .23
  1.4.2.7 Phương pháp tong cong chi phí 24
  1.4.2.8 Phương pháp liên h,p .24
  1.4.2.9 Phương pháp tính giá thành theo ñơn ñat hàng .24
  1.5 Sn pham hEng và thiet h5i ngCng sn xuât .24
  1.5.1 Kê toán sn pham hEng trong sn xuât .24
  1.5.2 Kê toán các thiet h5i vê ngCng sn xuât 25
  1.6 Sơ ñô kê toán: (hình 1.1) .27
  CHƯƠNG II: GIFI THIEU TONG QUÁT VÊ CÔNG TY TNHH QUANG
  DIEU .28
  2.1 Quá trình hình thành và phát trien c0a công ty 28
  2.1.1 Gi i thieu chung vê Công ty TNHH Quang Dieu .28
  2.1.2 L&ch sB hình thành và phát trien công ty .28
  2.2 Ch7c Năng, Nhiem V< 29
  2.2.1 Ch7c năng .29
  2.2.2 Nhiem v< .29
  2.3 Quy Trình Sn Xuât Sn Pham .29
  2.3.1 ðac ñiem c0a sn pham .29
  2.3.2 To ch7c sn xuât 29
  2.3.3 Quy trình công nghe 30
  2.4 Cơ Câu To Ch7c C0a Công Ty .30
  2.4.1 Cơ câu bo máy qun lý 30
  2.4.2 Ch7c năng c0a các phòng ban 31
  2.5 To Ch7c Công Tác Kê Toán 32
  2.5.1 Sơ ñô bo máy kê toán .32
  2.5.2 Ch7c năng, nhiem v< c0a tCng phân hành kê toán 33
  2.5.3 Chê ño so kê toán .34
  KHÓA LUAN TÔT NGHIEP GVHD: ThS. ðang ðình Tân
  SVTH: Nguyen Th My Trinh ix
  2.5.3.1 Hình th7c kê toán áp d<ng 34
  2.5.3.2 He thông so kê toán 35
  2.5.3.3 He thông tài khon sB d<ng 36
  2.5.3.4 He thông ch7ng tC kê toán 44
  2.5.3.5 He thông báo cáo tài chính 46
  2.5.3.6 He thông báo cáo kê toán qun tr& .46
  2.5.4 Mot sô chính sách kê toán .46
  CHƯƠNG III: THRC TRNG VÊ KÊ TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ
  THÀNH TI CÔNG TY TNHH QUANG DIEU .47
  3.1 Gi i Thieu Tong Quan Vê Kê Toán Chi Phí Sn Xuât Và Tính Giá
  Thành Sn Pham T5i Công Ty 47
  3.1.1 ðôi tư,ng tap h,p chi phí sn xuât và ñôi tư,ng tính giá thành sn
  pham .47
  3.1.1.1 ðôi tư,ng tap h,p chi phí sn xuât 47
  3.1.1.2 ðôi tư,ng tính giá thành sn pham 47
  3.1.2 Kỳ tính giá thành .48
  3.1.3 Phương pháp tap h,p chi phí sn xuât và tính giá thành sn pham
  .48
  3.2 Kê Toán Các Khon Chi Phí Sn Xuât 48
  3.2.1 Kê toán chi phí nguyên vat lieu tr#c tiêp .48
  3.2.1.1 Noi dung 48
  3.2.1.2 Ch7ng tC và so sách sB d<ng 49
  3.2.1.3 Tài khon sB d<ng .49
  3.2.1.4 Quy trình lưu chuyen ch7ng tC và trình t# ghi so 49
  3.2.1.5 Quy trình h5ch toán .50
  3.2.1.6 Mot sô nghiep v< kinh tê phát sinh 52
  3.2.2 Kê toán chi phí nhân công tr#c tiêp .57
  3.2.2.1 Noi dung 57
  3.2.2.2 Ch7ng tC sB d<ng 57
  3.2.2.3 Tài khon sB d<ng .58
  3.2.2.4 Quy trình lưu chuyen ch7ng tC và trình t# ghi so 58
  KHÓA LUAN TÔT NGHIEP GVHD: ThS. ðang ðình Tân
  SVTH: Nguyen Th My Trinh x
  3.2.2.5 Mot sô nghiep v< kinh tê phát sinh 59
  3.2.3 Kê toán chi phí sn xuât chung .63
  3.2.3.1 Noi dung 63
  3.2.3.2 Ch7ng tC sB d<ng 64
  3.2.3.3 Tài khon sB d<ng .64
  3.2.3.4 Quy trình lưu chuyen ch7ng tC và trình t# ghi so 64
  3.2.3.5 Quy trình h5ch toán .65
  3.2.3.6 Mot sô nghiep v< kinh tê phát sinh 67
  3.2.4 ðánh giá sn pham d@ dang 73
  3.2.5 Tính giá thành th#c tê mot ñơn hàng .75
  3.2.6 Nhap kho thành pham .76
  3.2.6.1 Noi dung 76
  3.2.6.2 Ch7ng tC sB d<ng 76
  3.2.6.3 Tài khon sB d<ng .76
  3.2.6.4.Quy trình lưu chuyen ch7ng tC và trình t# ghi so 76
  3.2.6.5 Mot sô nghiep v< kinh tê phát sinh 77
  CHƯƠNG IV: NHAN XÉT VÀ KIÊN NGHS 78
  4.1 Nhan Xét .78
  4.1.1 Ưu ñiem .78
  4.1.2 Như,c ñiem .78
  4.1.3 Vân ñê vê kê toán chi phí sn xuât và tính giá thành sn pham .79
  4.2 Kiên Ngh& 79
  KÊT LUAN 80
  TÀI LIEU THAM KHO 81

  Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty TNHH Quang Diệu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty TNHH Quang Diệu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status