Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH 1 TV may mặc Bình Dương

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH 1 TV may mặc Bình Dương

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu 2
  3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2
  4. Phương pháp nghiên cứu 2
  5. Kết cấu của đề tài 2
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
  1.1 Cơ sở lý luận về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3
  1.1.1 Ý nghĩa, vai trò và nhiệm vụ của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3
  1.1.2 Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 4
  1.1.3 Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 7
  1.1.4 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 8
  1.2 kế toán tập hợp chi phí sản xuất 9
  1.2.1 Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 9
  1.2.2 kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất cơ bản 11
  1.2.3 kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 16
  1.2.4 Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 18
  1.2.5 Hạch toán các khoản thiệt hại trong quá trình sản xuất 21
  1.3 Tính giá thành sản phẩm 23
  1.3.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm 23
  1.3.2 Kỳ tính giá thành 23
  1.3.3 Phương pháp tính giá thành 24

  CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG 29
  2.1 lịch sử hình thành và phát triển 29
  2.2 Mục tiêu, chức năng và nhiệm vụ của Công ty 30
  2.2.1 Mục tiêu 30
  2.2.2 Chức năng 30
  2.2.3 Nhiệm vụ 30
  2.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 31
  2.3.1 Quy mô về vốn sản xuất kinh doanh 31
  2.3.2 Quy mô về cơ sở hạ tầng 32
  2.3.3 Quy mô về lao động 32
  2.3.4 Quy mô về sản phẩm và sản lượng sản xuất 32
  2.3.5 Quy mô về khách hàng và thị trường mục tiêu 33
  2.3.6 Quy mô về tình trạng và quy trình công nghệ 33
  2.4 Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty 35
  2.4.1 Sơ đồ tổ chức 35
  2.4.2 Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban 36
  2.5 Công tác tổ chức kế toán tại Công ty 39
  2.5.1 Sơ đồ tổ chức kế toán 39
  2.5.2 Cơ cấu tổ chức kế toán 40
  2.5.3 Hình thức tổ chức kế toán 42
  2.5.4 Hệ thống tài khoản sử dụng tại Công ty 43
  2.5.5 Chế độ, chính sách kế toán 44
  2.5.5 Tin học hóa công tác kế toán tại Công ty 45
  2.6 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty qua các năm 46
  2.7 Thuận lợi và khó khăn 46
  2.7.1 Thuận lợi 46
  2.7.2 Khó khăn 47
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV MAY MẶC BÌNH DƯƠNG 48
  3.1 Một số vấn đề chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV May mặc Bình Dương 48
  3.1.1 Đặc điểm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 48
  3.1.2 Đối tượng tập hợp chi phí sẳn xuất và tính giá thành sản phẩm 48
  3.1.3 Chính sách kế toán đối với chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 49
  3.2 kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty 49
  3.2.1 kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 49
  3.2.2 kế toán chi phí nhân công trực tiếp 60
  3.2.2 kế toán chi phí nhân công trực tiếp 60
  3.2.3 kế toán chi phí sản xuất chung 72
  3.3 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 88
  3.3.1 Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ 88
  3.3.2 Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ 88
  3.4 kế toán chi phí thiệt hại trong sản xuất 90
  3.4.1 Thiệt hại do sản phẩm hỏng 90
  3.4.2 Thiệt hại do ngừng sản suất 90
  3.5 kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong Công ty 90
  3.5.1 Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành cho mã hàng F.Olymp 02/11 338-M1 91
  3.5.2 Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành cho xí nghiệp May 1 95
  CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 97
  4.1 Nhận xét 97
  4.1.1 Về công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 97
  4.1.2 Về các phần hành kế toán 100
  4.1.3 Về đặc điểm sử dụng máy tính trong công tác kế toán 101

  4.2 Kiến nghị 102
  4.2.1 Về sử dụng các sổ 102
  4.2.2 Phương pháp kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 102
  4.2.3 Tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung 105
  4.2.4 Dự toán chi phí sản xuất và kế hoạch giá thành sản phẩm 106
  4.2.5 Hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 106
  4.2.6 Một số kiến nghị về tiết giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm 107
  KẾT LUẬN 109
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 110


  LỜI MỞ ĐẦU

  1.Tính cấp thiết của đề tài

  Ngành may mặc là một trong những ngành công nghiệp đang phát triển của nước ta. Do đó giữa các doanh nghiệp chịu mọi áp lực cạnh tranh hết sức gay gắt. Một trong những lĩnh vực cạnh tranh mà các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu là làm thế nào để hạ thấp giá bán của sản phẩm của mình làm ra thông qua các biện pháp hạ thấp giá thành sản xuất.
  Xét trong phạm vi một doanh nghiệp giá thành sản phẩm thấp là điều kiện để xác định giá bán hợp lý, từ đó không những giúp doanh nghiệp đẩy mạnh được quá trình tiêu thụ sản phẩm, mà còn tạo điều kiện mở rộng cho quá trình sản xuất. Xét trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế, hạ giá thành sản phẩm, các doanh nghiệp sẽ mang lại sự tiết kiệm lao động xã hội tăng tích lũy cho nền kinh tế, tăng nguồn thu cho quốc gia.
  Do đó kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đóng vị trí vô cùng quan trọng trong công tác hạch toán kinh tế ở mọi doanh nghiệp sản xuất. Qua công tác hạch toán này, kết hợp với các tài liệu về phí tổn sản xuất, kết quả của quá trình sản xuất, tình trạng thực hiện lao động, tình hình thực hiện giá thành trong từng thời kỳ sản xuất . mà doanh nghiệp có biện pháp kiểm tra giám sát các khoản chi phí trong giá thành, tối thiểu hoá mức chi phí từ đó giảm giá thành. Vì vậy, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giúp cho các nhà quản lý tìm kiếm lợi nhuận và tăng cường quản trị trong doanh nghiệp.
  Xuất phát từ vai trò và tác dụng đó, khi được thực tập tại Công ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương, em nhận thấy kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là trọng tâm trong công tác kế toán của Công ty do đó em chọn đề tài: “kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương” cho báo cáo thực tập của mình.

  2.Mục đích nghiên cứu

  Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Tìm hiểu cách tập hợp chi phí sản xuất và yếu tố cấu thành nên giá thành sản phẩm của Công ty. Sau khi tính giá thành làm cơ sở để đưa ra ý kiến, đề xuất các giải pháp nhằm khai thác và phát huy thế mạnh của Công ty và đồng thời khắc phục những hạn chế trong quá trình sản xuất kinh doanh.
  3.Nhiệm vụ nghiên cứu

  Tập hợp chi phí sản xuất theo từng khoản mục, hạch toán và lên sơ đồ chữ T.
  Kết chuyển và tập hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm.
  Đánh giá công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty và đề ra các biện pháp hoàn thiện.
  4.Phương pháp nghiên cứu

  Phương pháp thu thập số liệu:
  Thu thập, nghiên cứu tài liệu (sổ sách, bảng biểu, chứng từ ) tại phòng kế toán tài vụ của Công ty.
  Tìm hiểu tình hình thực tế tại Công ty bằng cách hỏi cán bộ Công ty.
  Tham khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu.
  Phương pháp xử lý số liệu:
  Tổng hợp, thống kê, so sánh và phân tích.
  5.Kết cấu của đề tài

  Đề tài nghiên cứu gồm 4 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.
  Chương 2: Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương.
  Chương 3: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương.
  Chương 4: Nhận xét và kiến nghị.

  Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH 1 TV may mặc Bình Dương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH 1 TV may mặc Bình Dương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status