Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện công tác hạch toàn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 34

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác hạch toàn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 34


  Hoàn thiện công tác hạch toàn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 34

  Lời nói đầu:

  Quá trình sản xuất là một quá trình thống nhất bao gồm hai mặt: mặt hao phí sản xuất và mặt kết quả sản xuất. Hai khái niệm tương ứng để đo lường hai mặt đó về giá trị là chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Với ý nghĩa đó, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có một vị trí rất quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Có thể nói, tổ chức hạch toán quá trình sản xuất bao gồm hai giai đoạn kế tiếp nhau đó là hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

  Trong điều kiện nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, các doanh nghiệp buộc phải cạnh tranh, hạch toán kinh doanh thì việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm càng cần thiết, tiết kiệm chi phí hạ giá thành là tăng thu nhập vừa là vũ khí cạnh tranh cuả doanh nghiệp. Trong các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì giá thành chiếm một vị trí đặc biệt. Gía thành là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lượng toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý kinh tế của doanh nghiệp, giá thành cao hay thấp phản ánh mọi cố gắng cuả doanh nghiệp như trình độ tổ chức, kỹ thuật và trình độ tổ chức sản xuất . , tất cả mọi mặt hoạt động, các biện pháp chi tiêu, biện pháp quản lý có đem lại hiệu quả hay không đều thể hiện qua chỉ tiêu giá thành, về góc độ này giá thành thực hiện chức năng bù đắp chi phí, phản ánh mức độ tích luỹ của doanh nghiệp. Mặt khác, giá thành còn có chức năng lập giá, lúc này nó thể hiện là vũ khí cạnh tranh hiệu quả của doanh nghiệp. Như vậy, giá thành sản phẩm được đặt trong nhiều mối quan tâm của đối tượng sử dụng thông tin. Do đó là tiết kiệm chi phí hạ giá thành đồng thời cung cấp thông tin chính xác về chúng là yêu cầu đặt ra có tính cấp thiết.

  Trên phương diện quản lý, kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm là một công cụ đáp ứng yêu cầu trên một cách hiệu quả.

  Trong doanh nghiệp xây dựng nói riêng, với vị trí là ngành sản xuất vật chất duy nhất có nhiệm vụ tái sản xuất tài sản cố định cho xã hội, luôn chiếm mức vốn đầu tư cao, đặc điểm kinh tế-kĩ thuật phức tạp và vừa được đặt trong môi trường cạnh tranh gay gắt của thị trường vừa lại chịu sự quản lý chặt chẽ của nhà nước thì việc kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phxẩm càng trở nên cần thiết.

  Đứng trước vấn đề đó, trong thời gian nghiên cứu lý luận trong trường học và thời gian thực tập tại Công ty xây dựng số 34, được sự giúp đỡ của thầy giáo Nguyễn Ngọc Quang và phòng tài chính-kế toán công ty, em đã chọn đề tài Hoàn thiện công tác hạch toàn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 34 làm chuyên đề thực tập của mình. Bố cục đề tài ngoài lời nói đầu và kết luận gồm có 3 chương:

  Chương I: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp xây dựng.

  Chương II: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 34.

  Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 34.

  Trong bài viết của mình, em đã cố gắng tìm tòi để hoàn thành chuyên đề song do kiến thức có hạn nên không tránh khỏi sai sót. Em kính mong được sự giúp đỡ của các thầy cô giáo để đề tài của em được hoàn thiện hơn.

  Em xin chân thành cám ơn các thầy giáo, cô giáo!  MụC LụC

  Tiêu đề Trang

  LờI NóI ĐầU

  nội dung

  Chương I: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở doanh nghiệp xây dựng .

  I/Đặc điểm của ngành xây dựng và sản phẩm xây lắp, yêu cầu công tác quản lý, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

  1/Đặc điểm của ngành xây dựng và sản phẩm xây lắp

  2/Yêu cầu công tác quản lý, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng .

  II/Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

  1/Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất

  1.1/Khái niệm chi phí sản xuất

  1.2/Phân loại chi phí sản xuất

  2/Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm

  2.1/Khái niệm giá thành sản phẩm

  2.2/Phân loại chi phí sản xuất

  3/Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

  4/Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .

  4.1/Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm

  4.2/Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  III/Nội dung công tác hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng.

  1/Tình tự hạch toán

  2/Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên

  2.1/Hạch toán chi phí vật liệu trực tiếp

  2.2/Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp

  2.3/Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công.

  2.4/Hạch toán chi phí sản xuất chung

  2.5/Hạch toán chi phí trả trước

  2.6/Hạch toán chi phí phải trả

  2.7/Hạch toán chi phí thiệt hại trong sản xuất.

  2.8/Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang

  3/Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

  2.1/Hạch toán chi phí vật liệu trực tiếp

  2.2/Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp

  2.3/Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công.

  2.4/Hạch toán chi phí sản xuất chung

  2.5/Hạch toán chi phí thiệt hại trong sản xuất.

  2.6/Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang

  4/Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trên hệ thống sổ kế toán

  5/Hạch toán chi tiết chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  chương II: thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 34.

  I/Đặc điểm kinh tế- kỹ thuật và tổ chức bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty xây dựng số 34

  1/Lịch sử hình thành và phát triển

  2/Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh

  3/Dặc điểm tổ chức bộ máy quản lý

  II/Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại công ty xây dựng số 34

  1/Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

  2/Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán.

  III/Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty xây dựng số 34

  1/Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất.

  1.1/Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất.

  1.2/Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất

  1.3/Trình rự hạch toán chi phí sản xuất

  1.4/Phân loại chi phí sản xuất

  1.5/Tài khoản hạch toán chi phí sản xuất

  2/Nội dung hạch toán chi phí sản xuất

  2.1/Hạch toán chi phí vật liệu trực tiếp

  2.2/Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp

  2.3/Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công.

  2.4/Hạch toán chi phí sản xuất chung

  2.5/Hạch toán chi phí trả trước

  2.6/Hạch toán chi phí thiệt hại trong sản xuất.

  2.7/Tổng hợp chi phí sản xuất

  3. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm

  3.1/Công tác quản lý giá thành ở công ty

  3.2/kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang ở công ty

  chương iii: hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng số 34

  I/Đánh giá khái quát tình hình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 34

  II/Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 34

  1/Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công

  2/Hạch toán cá khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp

  3/Hạch toán công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị dưới 5 triệu đồng

  4/ Hạch toán chi phí lãi vay

  5/Mở tài khoản chi phí phải trả

  II/Xây dựng hệ thống thông tin cung cấp cho quản trị doanh nghiệp trên cơ sở hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  1/Yêu cầu của thông tin chi phí và giá thành sản phẩm trong quản trị doanh nghiệp

  2/Kế toán chi phí và giá thành trong việc cung cấp thông tin cho quản trị nội bộ


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toàn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 34
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toàn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 34 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status