Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành xây lắp ở Công ty vật liệu và xây lắp Tương Mại
Lời nói đầu
Sự ra đời và phát triển của kế toán gắn liền với sự ra đời và phát triển của nền sản xuất xã hội. Nền sản xuất xã hội càng phát triển kế toán càng trở nên quan trọng và trở thành công cụ không thể thiếu được trong quản lý kinh tế của Nhà nước và của Doanh Nghiệp. Để điều hành và quản lý được toàn bộ hoạt động kinh doanh của Doanh Nghiệp một cách có hiệu quả nhất, các nhà Doanh Nghiệp phải nắm bắt được kịp thời, chính xác, các thông tin kinh tế về các hoạt động đó “chi phí đầu vào” và “kết quả đầu ra”. Tất cả những thông tin kinh tế liên quan đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp được kế toán với chức năng phản ánh( thông tin) va kiểm tra để thu nhận xử lý, tổng kết một cách kịp thời, chính xác bằng một hệ thống các phương pháp khoa học của mình.
LờinóiđầuSự ra đời và phát triển của kế toán gắn liền với sự ra đời và phát triển của nền sản xuất xã hội. Nền sản xuất xã hội càng phát triển kế toán càng trở nên quan trọng và trở thành công cụ không thể thiếu được trong quản lý kinh tế của Nhà nước và của Doanh Nghiệp.Để điều hành và quản lý được toàn bộ hoạt động kinh doanh của Doanh Nghiệp một cách có hiệu quả nhất, các nhà Doanh Nghiệp phải nắm bắt được kịp thời, chính xác, các thông tin kinh tế về các hoạt động “chi phí đầu vào” và “kết quả đầu ra”. Tất cả những thông tin kinh tế liên quan đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp được kế toán với chức năng phản ánh( thông tin) và kiểm tra để thu nhận xử lý, tổng kết một cách kịp thời, chính xác bằng một hệ thống các phương pháp khoa học của mình.
Thực tế cho thấy những năm qua cùng với quá trình đổi mới đi lên của nền kinh tế đất nước cơ chế quản lý kinh tế cũng có sự đổi mới sâu sắc và toàn diện. Để đáp ứng với yêu cầu của nền kinh tế thị trường và sự đổi mới phát triển của nền kinh tế đất nước Bộ tài chính đã tiến hành xây dựng và áp dụng chế độ kế toán mới cho tất cả các Doanh Nghiệp. Đây là bước cải cách triệt để, toàn diện hệ thống kế toán của Việt Nam trong những năm qua.
Xây dựng cơ bản là nghành sản xuất vật chất, độc lập giữ vị trí quan trọng và tạo ra tài sản cố định cho nền kinh tế quốc dân. Do vậy khi chuyển sang nền kinh tế thị trường thực hiện cơ chế hạch toán đôc lập tự chủ, đòi hỏi các đơn vị xây lắp phải trang trải được chi phí bỏ ra và phải có lãi hơn nữa, hiện nay các công trình xây dựng cơ bản đang được tổ chức theo phương thức đấu thầu đòi hỏi các Doanh Nghiệp phải hạch toán một cách chính xác chi phí bỏ ra, không lãng phí vốn đầu tư. Mặt khác chi phí sản xuất làm cơ sở tạo nên giá thành sản phẩm, hạch toán chính xác chi phí sản xuất sẽ đảm bảo tính đúng, tính đủ chi phí vào giá thành, giúp cho Doanh Nghiệp tính toán được kết quả hoat động kinh doanh. Từ đó có các biện pháp kịp thời để đề ra nhằm tiết kiệm được chi phí hạ giá thành sản phẩm. Một trong những công cụ thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh đó là kế toán mà trọng tâm là kế toán tổng hơp chi phí sản xuất và tính giá thành là yêu cầu thiết thực và là vấn đề đặc biệt quan tâm trong điều kiện hiện nay.
Trong quá trình tìm hiểu về mặt lý luận và thực tập Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp Thương Mại em nhận thấy việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có những bước tiến bộ và phát triển đáng kể , tuy nhiên nó có những bước tồn tại cần hoàn thiện. Do đó em chọn đề tài “ Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành xây lắp ở Công ty vật liệu và xây lắp Tương Mại ” cho chuyên đề của mình.
Mặc dù trong quá trình tìm hiểu về lý luận cũng như trong thực tiễn em đã nhận được sự giúp đỡ tận tâm nhiệt tình của thầy giáo hướng dẫn, các cô chú phòng kế toán, các bạn bè cùng với sự cố gắng nỗ lực của bản thân mình. Nhưng do nhận thức và trình độ có giới hạn nên trong bài viết của em còn nhiều thiếu sót, vì vậy em rất mong nhận được sự chỉ bảo, các ý kiến đóng góp của thầy cô giáo để em có điều kiện bổ sung kiến thức của mình.Mục lục
Lời nói đầu
Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các Doanh nghiệp xây lắp
I.1Khái Niệm và Phân Loại Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong Doanh nghiệp xây lắp.
I.1.1 Chi phí sản xuất và phân lọai chi phí sản xuất
1. Khái niệm chi phí sản xuất
2. Phân loại chi phí sản xuất trong Doanh nghiệp
I.1.2 Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm trong Doanh nghiệp xây lắp
1. Khái niệm giá thành
2. Phân loại gía thành
3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
4.Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm và nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
I.2 Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
I.2.1 Đối tượng và nguyên tắc tập hợp chi phí sản xuất
1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
2. Nguyên tắc tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất
I.2.2 Phương pháp kế toán chi phí sản xuất
1. Kế toán chi phí NVLTT
2. Kế toán chi phí NCTT
3. Kế toán chi phí SXC
4. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
I.3 Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm trong Doanh nghiệp xây lắp
1. Đối tượng tính giá thành trong Doanh nghiệp xây lắp
2. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
3.Các phương pháp tính giá thành trong Doanh nghiệp xây lắp
I.4 Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng trong kế toán chi phí sản xuất ở Doanh nghiệp xây lắp (theo các hình thức kế toán).
Phần thứ hai: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty vật liệu xây dựng và xây lắp Thưong Mại.
II.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức công tác kế toán ở Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp Thương Mại.
II.1.1 Đặc điểm chung của Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp Thương Mại
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2. Đặc điểm tổ chức và bộ máy quản lý
II.1.2 Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2. Chi phí nhân công trực tiếp
3. Chi phí sản xuất chung
4. Tổng hợp chi phí sản xuất cuối tháng, quí của công trình
II.2.2 Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm ở Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp Thương Mại
1. Đánh giá sản phẩm dở dang ở Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp THương Mại.
2. Tính giá thành công trình ở Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp Thương Mại.
Phần thứ ba: Một số nhận xét đánh giá về công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm và những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm ở Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp Thương Mại
III.1 Những ưu điểm và tồn tại
III.2 Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất ở Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp Thương Mại trong điều kiện hiện nay.
1. ý kiến 1: Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2. ý kiến2 : Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
3. ý kiến 3: Hạch toán chi phí sản xuất chung
4. ý kiến 4: Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất
5. ý kiến 5: Cách lập bảng, biểu
Kết luận


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành xây lắp ở Công ty vật liệu và xây lắp Tương Mại
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành xây lắp ở Công ty vật liệu và xây lắp Tương Mại sẽ giúp ích cho bạn.