Tình Hình Kế Toán Và Quản Lý Tài Sản Cố Định Ơí Công Ty Xnk
Thủy Sản Miền Trung


A. Lời mở đầu

Trong những năm gần đây, buổi giao thời của nền kinh tế chuyển từ cơ chế tập trung sang cơ chế thị trường dựa trên cơ sở quản lý của Nhà nước, đồng thời với xu hướng khu vực hóa đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam cần tạo một vị trí vững chắc trên thị trường thì vấn đề tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định (TSCĐ) là vấn đề bức thiết đặt ra cho các doanh nghiệp cũng như cho cả nền kinh tế quốc doanh. Trong cơ chế hiện nay, sản xuất vật chất phải đi đôi với hạch toán kinh tế, để hạch toán kinh tế có hiệu quả thì hạch toán TSCĐ đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Vì vậy, việc theo dõi và phản ánh đầy đủ, chính xác tình hình tăng, giảm, hao mòn và hiệu quả sử dụng của từng loại tài sản riêng biệt là nhiệm vụ quan trọng trong công tác kế toán và quản lý TSCĐ.
Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của TSCĐ trong hoạt động kinh doanh, cùng với sự giúp đỡ của thầy cô và các anh chị trong công ty nên em chọn đề tài: “ Tình Hình Kế Toán Và Quản Lý Tài Sản Cố Định Ơí Công Ty Xnk Thủy Sản Miền Trung”.

Nội dung gồm có 03 phần chính:

- Phần I : Cơ sở lý luận cơ bản về tài sản cố định
- Phần II : Thực trạng công tác kế toán và quản lý TSCĐ ở Công ty XNK Thủy Sản Miền Trung
- Phần III : Những biện pháp, phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán và quản lý TSCĐ ở Công ty


Xem Thêm: Tình Hình Kế Toán Và Quản Lý Tài Sản Cố Định Ơí Công Ty Xnk Thủy Sản Miền Trung
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình Hình Kế Toán Và Quản Lý Tài Sản Cố Định Ơí Công Ty Xnk Thủy Sản Miền Trung sẽ giúp ích cho bạn.