Báo cáo quyết toán vốn đầu tư tại khu Quản lý Đường bộ V

Lời nói đầu
Trong điều kiện hiện nay, với sự có mặt của đa thành phần kinh tế, tiến trình cải cách đang đặc nền kinh tế Việt Nam bước vào một giai đoạn mà trong đó đồng vốn được xem là bàn đạp thúc đẩy hết sức quan trọng.
Vấn đề chính đặt ra các doanh nghiệp trong giai đoạn này là làm thế nào để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. Bởi hiệu quả kinh tế không chỉ là thước đo về chất lượng, phản ảnh năng lực, trình độ tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn là vấn đề sống cong đối với các doanh nghiệp. Trong đó có thể nói hiệu quả sử dụng vốn là điều kiện tiên quyết để khẳng định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
Đặc biệt trong các doanh nghiệp xây dựng cầu đường, hiệu quả sử dụng vốn ngân sách Nhà nước cấp là nhân tố tích cực góp phần quyết định làm tăng giá trị sử dụng của công trình. Do vậy, việc phân tích tình hình quản lý, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trong các doanh nghiệp có một ý nghĩa quan trọng đó là cơ sở giúp cho các đơn vị hoạch định ra kế hoạch quản lý vốn có hiệu quả hơn.
Xuất phát từ ý nghĩa đó, bằng những kiến thức đã được trang bị ở trường và qua thực tế tìm hiểu tại khu Quản lý Đường bộ V em đã chọn đề tài "Báo cáo quyết toán vốn đầu tư" làm đề tà nghiên cứu cho mình.
Đề tài được kết cấu gồm 3 phần:
Phần I. Cơ sở lý luận chung về công tác báo cáo quyết toán vốn đầu tư.
Phần II. Tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư tại Khu Quản lý Đường bộ V.
Phần III. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư tại Khu Quản lý Đường bộ V.
Đề tài mới hoàn thành tuy mới là lý thuyết chưa đi vào áp dụng nhưng em xin chân thành cảm ơn cô Võ Thị Hảo đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành đề tài này. Rất biết ơn cô chú trong phòng TC - KT của Khu Quản lý Đường bộ V đã tạo mọi điều kiện để cho em đi sâu nghiên cứu đề tài của mình trong thời gian thực tập.
Do thời gian kiến thức còn hạn chế hơn nữa đây là lần đầu tiên đi vào thực tế cho nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự đánh giá góp ý của các thầy cô cùng các cô, chú trong cơ quan và các bạn về bài viết này.
MỤC LỤC
Trang
Lời mở đầu 1
PHẦN I.CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VỐN ĐẦU TƯ 3
1. Quy định chung 3
1.1. Khái niệm về vốn đầu tư 3
1.2. Tính chính xác của công tác quyết toán vốn đầu tư 3
1.3. Phân loại về nhóm các dự án 3
1.4. Đánh giá kết quả trong quá trình đầu tư 4
2. Quy định cụ thể 5
2.1. Nội dung báo cáo quyết toán vốn đầu tư 5
2.2. Biểu mẫu báo cáo quyết toán 6
3. Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán 10
3.1. Mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán 10
3.2. Quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán 12
3.3. Chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán
báo cáo quyết toán vốn đầu tư được tính vào chi phí khác trong
giá trị quyết toán của dự án 12
4. Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư 12
PHẦN II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ
TẠI KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ V.
I. KHÁI QUÁT VỀ KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ V 13
1. Lịch sử hình thành và phát triển Khu Quản lý Đường bộ V 13
1.1. Lịch sử hình thành 13
1.2. Quá trình phát triển 13
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm chủ yếu của Khu Quản
lý Đường bộ V 14
3. Cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý Đường bộ V 16
3.1. Bộ máy quản lý chung 16
3.2. Các tổ chức trực thuộc Khu Quản lý Đường bộ V 17
II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TẠI KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ V 17
1. Thực trạng vốn đầu tư của Nhà nước tại Khu Quản lý Đường bộ V 17
1.1. Đặc điểm vốn đầu tư cho cầu đường của Khu Quản lý Đường bộ V 17
1.2. Mối quan hệ giữa các tổ chức có liên quan 18
2. Tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư tại Khu Quản lý Đường bộ V 18
PHẦN III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ
TẠI KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ V
1. Những thuận lợi và khó khăn 30
2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư tại
Khu Quản lý Đường bộ V 31
2.1. Các căn cứ tiền đề cho việc xây dựng giải pháp 31
2.2. Các hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn
đầu tư tại Khu Quản lý Đường bộ V 32
Lời kết 36


Xem Thêm: Báo cáo quyết toán vốn đầu tư tại khu Quản lý Đường bộ V
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo quyết toán vốn đầu tư tại khu Quản lý Đường bộ V sẽ giúp ích cho bạn.