Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty CP DX và SX Nhôm

Lời cảm ơn
Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục các sơ đồ, các bảng
Danh mục các quy trình
Lời nói đầu
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN
1.1 Hạch toán kế toán vốn bằng tiền
1.1.1 Những vấn đề chung
1.1.1.1 Khái niệm và ý nghĩa
1.1.1.2 Nguyên tắc hạch toán
1.1.1.3 Nhiệm vụ
1.1.2 Hạch toán tiền mặt tại quỹ
1.1.2.1 Những quy định chung trong hạch toán tiền mặt tại quỹ
1.1.2.2 Kết cấu và nội dung của tài khoản tiền mặt
1.1.2.3 Phương pháp hạch toán
1.1.3 Hạch toán tiền gửi ngân hàng
1.1.3.1 Những quy định chung trong hạch toán tiền gửi ngân hàng
1.1.3.2 Kết cấu và nội dung của tài khoản tiền gửi ngân hàng
1.1.3.3 Phương pháp hạch toán
1.1.4 Kế toán tiền đang chuyển
1.1.4.1 Những quy định chung trong hạch toán tiền đang chuyển
1.1.4.2 Kết cấu và nội dung của tài khoản tiền đang chuyển
1.1.4.3 Phương pháp hạch toán
1.2 Hạch toán kế toán các khoản thanh toán
1.2.1 Những vấn đề chung
1.2.1.1 Khái niệm và nội dung các khoản thanh toán
1.2.1.2 Nguyên tắc hạch toán
1.2.1.3 Nhiệm vụ
1.2.2 Kế toán các khoản phải thu
1.2.2.1 Kế toán các khoản phải thu khách hàng
1.2.2.2 Kế toán thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
1.2.2.3 Kế toán các khoản phải thu nội bộ
1.2.2.4 Kế toán các khoản phải thu khác
1.2.2.5 Kế toán dự phòng các khoản phải thu
1.2.2.6 Kế toán các khoản tạm ứng
1.2.2.7 Kế toán các khoản thế chấp, ký quỹ , ký cược
1.2.3 Kế toán các khoản phải trả
1.2.3.1 Kế toán các khoản phải trả người bán
1.2.3.2 Kế toán các khoản phải nộp ngân sách nhà nước
1.2.3.3 Kế toán các khoản phải trả người lao động
1.2.3.4 Kế toán các khoản thanh toán nội bộ
1.2.3.5 Kế toán các khoản phải trả, phải nộp khác
1.2.3.6 Kế toán các khoản tiền vay
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CP DX VÀ SX NHÔM
2.1 Giới thiệu khái quát chung về Công ty
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty
2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý và tổ chức sản suất của Công ty
2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức quản lý
2.1.3.2 Cơ cấu tổ chức sản xuất
2.1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sxkd của Công ty
2.1.4.1 Các nhân tố bên trong
2.1.4.2 Các nhân tố bên ngoài
2.1.5 Khái quát chung về hoạt động sxkd của Công ty trong thời gian qua.
2.1.6 Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới
2.2 Thực trạng công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty CP XD và SX Nhôm
2.2.1 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty
2.2.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán
2.2.1.2 Tổ chức công tác kế toán
2.2.2 Hạch toán kế toán vốn bằng tiền
2.2.2.1 Kế toán tiền mặt tại quỹ
2.2.2.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng
2.2.3 Kế toán các khoản thanh toán
2.2.3.1 Kế toán các khoản phải thu khách hàng
2.2.3.2 Kế toán các khoản thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
2.2.3.3 Kế toán các khoản phải thu khác
2.2.3.4 Kế toán các khoản tạm ứng
2.2.3.5 Kế toán vay ngắn hạn
2.2.3.6 Kế toán các khoản phải trả người bán
2.2.3.7 Kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước
2.2.3.8 Kế toán các khoản phải trả công nhân viên
2.2.3.9 Kế toán các khoản phải trả, phải nộp khác
2.2.4 Phân tích các tỷ só tài chính
2.2.4.1 Các tỷ số phản ánh khả năng thanh toán và cấu trúc tài chính
2.2.4.2 Các tỷ số phản ánh khả năng hoạt động
2.3 Đánh giá chung về công tác hạch toán kế toánvốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty CP XD và SX Nhôm
2.3.1 Những thành tựu đạt được
2.3.2 Những tồn tại
CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CP XD VÀ SX NHÔM
3.1 Nhóm biện pháp hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán
3.1.1 Biện pháp hoàn thiện hệ thống chứng từ sổ sách
3.1.2 Biện pháp thay đổi mô hình tổ chức kế toán
3.1.3 Biện pháp đầu tư vật chất, trang thiết bị cho phòng kế toán
3.1.4 Biệp pháp đào tạo nguồn nhân lực
3.1.5 Biện pháp hoàn thiện công tác hạch toán
3.2 Nhóm biện pháp cải thiện tình hình thanh toán
3.2.1 Biệp pháp thu hút vốn đầu tư, giảm tỷ số nợ
3.2.2 Biệp pháp điều chỉnh số vòng quay khoản phải thu, tăng doanh thu bán hàng
3.2.3 Biện pháp giảm khoản tạm ứng
Kiến nghị và kết luận


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty CP DX và sản
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty CP DX và sản sẽ giúp ích cho bạn.