Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP. 1
I. Khái quát về bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 1
1. Quá trình bán hàng và kết quả bán hàng. 1
2. Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng, xác định kết quả bán hàng. 2
3. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 2
II. Nội dung tổ chức kế toán bán hàng và kết quả bán hàng. 3
1. Khái niệm hàng hoá, thành phẩm. 3
2. Doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu. 3
2.1. Doanh thu bán hàng. 3
2.2. Các khoản giảm trừ doanh thu. 4
3. Nội dung kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng. 5
3.1. Chứng từ kế toán và tài khoản kế toán. 5
3.2. Phương pháp kế toán 7
4. Phương thức bán hàng. 7
III. Kế toán giá vốn hàng bán. 9
1. Khái niệm về giá vốn hàng bán. 9
2. Phương pháp tính giá vốn hàng hoá, thành phẩm xuất kho. 9
2.1. Phương pháp tính hàng hoá xuất kho. 9
2.2. Phương pháp tính thành phẩm xuất kho. 10
3. Tài khoản kế toán sử dụng. 11
4. Phương pháp kế toán 11
IV. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 11
1. Kế toán chi phí bán hàng. 11
1.1. Khái niệm về chi phí bán hàng. 11
1.2. Tài khoản sử dụng 11
1.3. Phương pháp kế toán. 11
2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 12
2.1. Khái niệm về chi phí quản lý doanh nghiệp. 12
2.2. Tài khoản sử dụng 12
2.3. Phương pháp kế toán. 12
V. Kế toán xác định kết quả bán hàng. 12
1. Kết quả bán hàng 12
2. Kế toán kết quả bán hàng. 13
2.2. Phương pháp kế toán. 13
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ XẤT NHẬP KHẨU SÔNG HỒNG. 14
I. Khái quát chung về đặc điểm tổ chức kinh doanh và tổ chức công tác của Công ty Phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng. 14
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2. Chức năng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 16
4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. 16
4.2. Đặc điểm chủ yếu của công tác kế toán tại Công ty. 17
4.3. Một số chỉ tiêu kinh tế Công ty đạt được trong 2 năm gần đây. 18
II. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng. 19
1. Tổ chức kế toán hàng hoá, thành phẩm 19
1.1. Đặc điểm hàng hoá, thành phẩm của Công ty. 19
1.2. Đánh giá thành phẩm hàng hoá ở Công ty. 19
2. Kế toán doanh thu bán hàng. 20
2.1. Quy trình bán hàng và các loại doanh thu. 20
2.2. Chứng từ kế toán và tài khoản kế toán sử dụng 21
2.3. Kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng. 22
2.4. Kế toán chi tiết doanh thu bán hàng. 24
3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 24
3.1. Các khoản giảm trừ doanh thu. 24
3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng. 24
3.3. Phương pháp kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 25
4. Tổ chức kế toán tình hình thanh toán phải thu khách hàng. 26
4.1. Chứng từ và tài khoản kế toán sử dụng 26
4.2. Phương pháp kế toán. 26
5. Tổ chức kế toán thuế GTGT. 27
5.1. Chứng từ kế toán và tài khoản kế toán sử dụng. 27
5.2. Phương pháp kế toán. 27
6. Kế toán giá vốn hàng hoá thành phẩm. 29
6.1. Kế toán giá vốn hàng hoá xuất bán. 29
6.2. Kế toán giá vốn thành phẩm xuất bán. 29
7. Tổ chức kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 30
7.1. Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty 30
7.2. Chứng từ và tài khoản kế toán 31
7.3. Phương pháp kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 32
8. Tổ chức kế toán chi phí bán hàng 32
8.1. Nội dung chi phí bán hàng 32
8.2. Chứng từ kế toán và tài khoản kế toán 32
8.3. Kế toán chi phí bán hàng 33
9. Tổ chức kế toán xác định kết quả bán hàng. 34
9.1. Xác định kết quả bán hàng tại Công ty. 34
9.2. Tài khoản kế toán sử dụng. 34
9.3. Phương pháp kế toán xác định kết quả bán hàng. 34
CHƯƠNG III : MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG HỒNG. 36
I. Nhận xét về tình hình tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng. 36
1. Ưu điểm về công tác kế toán tại Công ty. 36
2. Nhược điểm của công tác kế toán bán hàng tại Công ty. 37
II. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng. 38
KẾT LUẬN 47

LỜI NÓI ĐẦU
Từ năm 1986 đến nay, nhờ áp dụng chính sách đổi mới, nền kinh tế nước ta đã có nhiều đổi. Nền kinh tế Việt Nam đã chuyển đổi từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Chính vì vậy nền kinh tế đã trở nên năng động hơn, thúc đẩy quá trình sản xuất xã hội phát triển tạo ra nhiều cơ hội cho các thành phần kinh tế. Tuy nhiên, song song với việc tạo ra cơ hội thì nó cũng khiến cho các doanh nghiệp phải đối mặt với những thcs thức mới. Cơ chế quản lý mới đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự vận động để tồn tại bằng chính thực lực của mình. Các doanh nghiệp được độc lập về kinh tế, tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường thì doanh nghiệp phải mở rộng thị trường, giữ khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của mình. Bên cạnh đó, mục đích hoạt động của các doanh nghiệp là lợi nhuận nên việc xác định đúng đắn và chính xác kết quả kinh doanh nói chung và kết quả bán hành nói riêng cũng rất quan trọng. Do vậy, bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng là rất cần thiết, giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời và chính xác để đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn.
Sau một thời gian ngắn thực tập tại Công ty phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng, cùng với sự giúp đỡ của tập thể cán bộ phòng Tài chính – Kế toán của Công ty và những kiến thức đã được trang bị ở trường em nhận thấy công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng có vai trò quan trọng đối với sự hoạt động và phát triển của Công ty. Vì vậy, em đã chọn đề tài :
“Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng”.
Nội dung luận văn gồm 3 chương :
Chương I : Lý luận cơ bản về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết qủa bán hàng ở doanh nghiệp.
Chương II : Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng.
Chương III : Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng.
Do còn nhiều hạn chế cũng như thực tiễn, nên không tránh khỏi những sai sót trong bài luận văn này. Em rất mong được sự góp ý tận tình và sự giúp đỡ của thầy giáo GS. TS Lương Trọng Yêm và các cán bộ công tác tại Công ty đề bài luận văn hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo Lương Trọng Yêm đã giúp em hoàn thành luận văn này.


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty phát triển xây dựng và xu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty phát triển xây dựng và xu sẽ giúp ích cho bạn.