Nhận diện hiện tượng trốn thuế, tránh thuế trong thực tế

Khái niệm thuế, trốn thuế, tránh thuế
Nhận diện một số trường hợp trốn thuế, tránh thuế trong thực tế
Một số cách thức mà doanh nghiệp trốn thuế, tránh thuế.
Biện pháp nhà nước ngăn chặn trốn thuế, tránh thuế, kiến nghị một số biện pháp
thuế là cơ sở kinh tế của bộ máy nhà nước, là thủ đoạn đơn giản để kho bạc thu được tiền hay tài sản của người dân để dùng vào việc chi tiêu của nhà nước
thuế là "một hình thức phân phối thu nhập tài chính của nhà nước để thực hiện chức năng của mình, dựa vào quyền lực chính trị, tiên hành phân phối sản phẩm thặng dư của xã hội một cách cưỡng chê' và không hoàn lại
Mặc dù có nhiều cách định nghĩa về thuế như vậy nhưng chúng' ta đều có thể nhận thấy nét chung sau: thuế là khoản thu nộp mang tính bắt buộc mà các tổ chức hoặc cá nhân phải nộp cho nhà nước khi có đủ những điều kiện nhất định.
Tránh thuế là thay đổi hành vi để giảm nghĩa vụ thuế một cách hợp pháp

Trốn thuế là không trả thuế một cách hợp pháp


Xem Thêm: Nhận diện hiện tượng trốn thuế, tránh thuế trong thực tế
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nhận diện hiện tượng trốn thuế, tránh thuế trong thực tế sẽ giúp ích cho bạn.