cách sử dụng Nhật ký – chứng từ

Giới thiệu chung
Nhật ký – chứng từ
Ví dụ minh họa
Nhận xét, kết luận
1.1 Khái niệm sổ kế toán Sổ kế toán là các tờ sổ theo một mẫu nhất định dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng phương pháp kế toán trên cơ sở số liệu của chứng từ gốc.
b. Các phương pháp sửa sổ
1.Phương pháp cải chính 2.Phương pháp ghi bổ sung 3.Phương pháp ghi số âm
1.2. Phương pháp ghi sổ – sửa sổ a. Các bước ghi sổ
Mở sổ: Đầu kỳ kế toán phải mở sổ kế toán và ghi số dư đầu kỳ vào tài khoản. Ghi sổ: Ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên cơ sở của các chứng từ gốc. Khóa sổ: Cuối kỳ kế toán phải khóa sổ, khóa sổ kế toán là tìm ra số dư cuối kỳ.
Hình thức này được sử dụng phổ biến tại các đơn vị có qui mô nhỏ, nghiệp vụ phát sinh ít.
- Nhật ký – sổ cái: Ghi chép nghiệp vụ phát sinh theo thứ tự thời gian và theo hệ thống.
- Các sổ chi tiết: Ghi chép chi tiết các nội dung mà nhật ký – sổ cái không thể ghi chép được.
Đây là hình thức sổ kế toán sử dụng các loại sổ nhật ký chung, nhật ký đặc biệt, sổ cái và các sổ chi tiết.
- Các nhật ký: Ghi chép nghiệp vụ kinh tế theo thứ tự thời gian.
- Sổ cái: Ghi chép nghiệp vụ theo hệ thống và cấu trúc các sổ chi tiết là để ghi chi tiết các nghiệp vụ.


Xem Thêm: cách sử dụng Nhật ký – chứng từ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu cách sử dụng Nhật ký – chứng từ sẽ giúp ích cho bạn.