“Kẻ ăn không” trong hàng hóa công

1. Khái niệm
2. Phân tích ví dụ “Kẻ ăn không” trong hàng hóa công
3. Phân tích ví dụ “Kẻ ăn không” trong hàng hóa tư
4. Đề xuất giải pháp

Kẻ ăn không (Free rider) là những người tìm cách hưởng thụ lợi ích của hàng hóa công mà không đóng góp một đồng nào cho chi phí sản xuất và cung cấp hàng hóa công cộng đó.
Làm sao để giải quyết vấn đề này:
+ Đánh thuế ti vi
+ chính phủ chấp nhận trợ cấp cho toàn bộ chi phí đó


Xem Thêm: Kẻ ăn không trong hàng hóa công
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kẻ ăn không trong hàng hóa công sẽ giúp ích cho bạn.