Thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh công ty TNHH đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại T.C.I

Mục lục
Lời nói đầu
Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại
I Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại có ảnh hưởng đến hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá .
II. Sự cần thiết phải hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ
1. Khái niệm và đặc điểm của hàng hoá
a. Khái niệm hàng hoá
b. Đặc điểm của hàng hoá
2 Vị trí và ý nghĩa của việc tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ.
3. Các yêu cầu quản lý tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ
a. Nội dung yêu cầu quản lý nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá
b. Nội dung yêu cầu kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ
4. Vai trò, nhiệm cụ của kế toán trong quản lý việc tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ.
a. Vai trò của kế toán trong quản lý tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ.
b. Nhiệm vụ của kế toán trong quản lý tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ
III. Hạch toán tổng hợp tiêu thụ hàng hoá.
1.Quy trình thực hiện tiêu thụ hàng hoá và các phương thức tiêu thụ hàng hoá.
a. Quy trình thực hiện tiêu thụ hàng hóa.
b. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá.
2. Các phương pháp xác định giá vốn hàng hoá tiêu thụ .
a. Đánh giá hàng hoá theo giá vốn .
b. Đánh giá hàng hoá theo giá hạch toán.
3. Hạch toán tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kê khai thường xuyên
a. Chứng từ và tài khoản kế toán sử dụng .
b. Trình tự hạch toán.
4. Hạch toán tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kiểm kê định kỳ. a. Tài khoản kế toán sử dụng
b. Trình tự hạch toán .
5. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu
a. Chiết khấu thương mại.
b. Hàng bán bị trả lại
c. Giảm giá hàng bán.
b. Trình tự hạch toán
IV. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ.
1. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
a. Hạch toán chi phí bán hàng
b. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ
a. Tài khoản sử dụng
b. Trình tự hạch toán.
Phần thứ hai: Thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh công ty TNHH đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại T.C.I
I. Đặc điểm kinh tế và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh tại chi nhánh công ty TNHH đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại T.C.I
1. Lịch sử hình thành và phát triển .
2. Đặc điểm, tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh.
3. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của chi nhánh công ty.
II. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại chi nhánh công ty TNHH T.C.I.
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán.
a. Hệ thống chứng từ mà kế toán công ty sử dụng
b.Hệ thống tài khoản mà kế toán công ty sử dụng
c.Các loại báo cáo
III.Thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hoá tại chi nhánh công ty TNHH T.C.I
1.Quản lý tiêu thụ hàng hoá tại chi nhánh công ty
2.Các hình thức tiêu thụ doanh nghiệp đang áp dụng
3.Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại doanh nghiệp
4.Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu
5.Hạch toán tổng hợp nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá.
IV.Hạch toán nghiêp vụ xác định kết quả tạitiêu thụ tại chi nhánh công ty
1.Hạch toán các khoản chi phí cho kinh doanh
2.Hạch toán các nghiệp vụ xác định kết quả kinh doanh
Phần thứ ba: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty THHH T.C.I
I. Một số nhận xét về công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty TNHH T.C.I
1. Nhận xét chung.
2. Ưu điểm và một số tồn tại cần khắc phục.
II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty TNHH T.C.I
Kết luận
Mục lục
Danh mục tài liệu tham khảo


Tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh công ty TNHH đầu t
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh công ty TNHH đầu t sẽ giúp ích cho bạn.