công tác kế toán của công ty Công ty Máy tính Việt Nam I

Mục lục
Trang
* Lời nói đầu
* Nội dung cơ bản của báo cáo
Phần 1 : đánh giá thực trạng công tác kế toán của công ty
I - Đặc điểm tình hình của đơn vị
1. Chức năng , nhiệm vụ ,vị trí , phương hướng hoạt động
2. Cơ cấu tổ chức , quản lý
3. Tổ chức , hình thức kế toán áp dụng
4. Thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng tới công tác hạch toán
II – Thực trạng công tác kế toán của công ty
Phần 2 : nội dung công tác hạch toán kế toán bán hàng của công ty
Phần 3 : kết luận
- Nhận xét , đánh giá
- Đối chiếu giữa lý luận và thực tế
- Xác nhận của công ty


Xem Thêm: công tác kế toán của công ty Công ty Máy tính Việt Nam I
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu công tác kế toán của công ty Công ty Máy tính Việt Nam I sẽ giúp ích cho bạn.