kế toán tăng, giảm và trích khấu hao tài sản cố định trong công ty TNHH xây dựng - vận tải Phương Duy

Mục lục
Lời nói đầu 1
Phần I. Phần chung 2
A.Vài nét sơ lược về công ty TNHH xây dựng - vận tải Phương Duy 2
A.1. Đặc điểm chung của công ty TNHH vận tải và xây dựng Phương Duy. 2
A.2.Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh, hạch toán của doanh nghiệp. 7
B. Các phần hành kế toán . 7
B.1.Kế toán vốn bằng tiền: 7
B.2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 12
B.3. Kế toán tài sản cố định (TSCĐ) 17
B.4. Kế toán vật liệu công cụ, dụng cụ 21
B.5: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 25
B6: Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm. 32
Phần II. Chuyên đề kế toán tăng, giảm và trích khấu hao tài sản cố định trong công ty 35
I. Lý do lựa chọn chuyên đề 35
II. Những thuận lợi khó khăn của công ty ảnh hưởng đến công tác kế toán theo chuyên đề 36
III. Nội dung công tác kế toán tăng giảm và trích khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp 36
A. Kế toán chi tiết tăng, giảm TSCĐ. 38
B. Kế toán tổng hợp tăng , giảm TSCĐ 44
C. Kế toán khấu hao TSCĐ 55
D. Nhận xét, kiến nghị 59
Kết luận 62


Xem Thêm: kế toán tăng, giảm và trích khấu hao tài sản cố định trong công ty TNHH xây dựng - vận tải Phương Du
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu kế toán tăng, giảm và trích khấu hao tài sản cố định trong công ty TNHH xây dựng - vận tải Phương Du sẽ giúp ích cho bạn.