Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà

Mục lục

Lời cảm ơn1
Lời mở đầu2
Phần I. Cơ sở lý luận chung về kế toán tập hợp CFSX và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất 3
I. Khái quát chung về CPSX và tính giá thành SP 3
1. Chi phí sản xuất3
1. 1. Khái niệm. 3
1.2. Phân loại CF. 3
2. Giá thành sản phẩm 4
2.1. Khái niệm giá thành. 4
2.2 Phân loại giá thành. 5
3. Mối quan hệ giữa CPSX và tính giá thành sản phẩm5
II. Kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sP 6
1. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doan nghiệp 6
1.1.Đối tượng KINH Tế tập hợp CPSX. .6
1.2. Phương pháp KT tập hợp CPSX6
2. Đánh giá SPDD cuối kỳ .13
2.1. Đánh giá SPDD theo chi phí NVLTT hoặc chi phí NVL chính trực tiếp 13
2.2. Đánh giá SPDD theo sản lượng sản phẩm hoàn thành tương đương13
2.3. Đánh giá SPDD theo chi phí sản xuất định mức14
3. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất 14
3.1. Đối tượng tính giá thành14
3.2. Kỳ tính giá thành14
3.3. Các phương pháp tính giá thành14
III. Các hình thức và phương pháp chi sổ kế toán17
Phần II. Thực trạng hoạt động hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty thương mại và du lịch Hồng Trà 18
I. Đặc điểm chung về công ty thương mại và du lịc Hồng Trà . 18
1. Quá trình hình thành và phát triển 18
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy của Công ty thương mại và Du lịch Hồng Trà 19
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hình thức sổ kế toán tại công ty thương mại và du lịch Hồng Trà21
4. Trưởng phòng kế hoạch - tài chính 23
II. Thực trạng công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty thương mại và du lịch hồng trà26
1 Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành 26
2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 26
3. Kế toán kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang37
4. Kế toán tính giá thành sản phẩm 39
Phần III. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà. 40
I. đánh giá tình hình chung 40
II. Những hạn chế còn tồn tại 41
III. Một số giải pháp nâng cao công tác hạch toán cổ phần và tính giá thành tại công ty thương mại và du lịch hồng trà 41
Kết luận 44
Tài liệu tham khảo 45


Xem Thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty sẽ giúp ích cho bạn.