Hoàn thiện hạch toán TSCĐHH tại Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco

Mục lục

Lời mở đầu 1
Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán TSCĐHH trong các doanh nghiệp 3
I. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và đánh giá TSCĐHH 3
1. Khái niệm và đặc điểm của TSCĐHH 3
2. Phân loại TSCĐHH 4
3. Đánh giá TSCĐHH 7
II. Hạch toán chi tiết TSCĐHH 8
1. Tại các bộ phận sử dụng 8
2. Tại phòng kế toán 8
III. Hạch toán tổng hợp tình hình biến động tăng, giảm TSCĐHH 9
1. Hạch toán các nhiệm vụ biến động tăng 9
2. Hạch toán các nghiệp vụ biến động giảm: 12
IV.Hạch toán sửa chữa TSCĐHH 16
1. Hạch toán sửa chữa thường xuyên 16
3. Hạch toán sửa chữa nâng cấp: 18
V. Hạch toán khấu hao TSCĐHH: 18
1. Khái niệm và tài khoản sử dụng 18
2. Phương pháp hạch toán: 20
Phần II: Thực trạng hạch toán TSCĐHH tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco 22
I. Đặc điểm kinh tế và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội có ảnh hưởng đến hạch toán TSCĐHH. 22
1. Lịch sử hình thành và phát triển: 22
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh 24
II. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco 27
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán: 27
2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán: 30
III. Hạch toán chi tiết TSCĐHH tại Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco 32
1. Hạch toán TSCĐHH tại bộ phận sử dụng 33
2. Hạch toán chi tiết TSCĐHH tại bộ phận kế toán 37
IV. Hạch toán tổng hợp TSCĐHH tại Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco 44
1. Hạch toán các nghiệp vụ biến động tăng TSCĐHH 44
2. Hạch toán các nghiệp vụ biến động giảm 47
3. Hạch toán sửa chữa TSCĐHH 48
4. Hạch toán khấu hao TSCĐHH 50
Phần III: Hoàn thiện hạch toán TSCĐHH tại Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco 53
I. Đánh giá khái quát tình hình hạch toán TSCĐHH tại Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco 53
II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán TSCĐHH tại Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco 57
1. Đưa phần mềm kế toán mới vào hạch toán TSCĐHH 57
2. Bộ Tài chính nên thay đổi lại quy định về thời gian sử dụng TSCĐHH 57
3. Hạch toán thanh lý TSCĐHH của công ty nên tác riêng từng trường hợp cụ thể như Bộ Tài chính quy định 58
4. Nên hạch toán riêng chi phí lắp đặt khi mua TSCĐHH qua lắp đặt trước khi đưa vào sử dụng. 59
5. Giảm bớt thủ tục thanh lý TSCĐHH để việc hạch toán thanh lý TSCĐHH được nhanh chóng 59
Kết luận 61
Tài liệu tham khảo 62


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán TSCĐHH tại Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán TSCĐHH tại Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco sẽ giúp ích cho bạn.