Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại
Công ty Xây lắp Hoà Bình

mục lục
Lời mở đầu 1
Phần I. Đặc điểm và tình hình của công ty xây lắp Hoà Bình 3
I. khái quát sự phát triển và định hướng sản xuất phát triển của công ty 3
1. Quá trình phát triển của công ty 3
2. Đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất ở công ty cổ phần xây lắp Hoà Bình 5
2.1. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 7
2.2. Đặc điểm quy trình sản xuất 9
2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán ở công ty xây lắp Hoà Bình 11
2.3.1. Nhiệm vụ của phòng kế toán 11
2.3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty 12
Phần II. Tình hình thực hiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây lắp Hoà Bình 16
I. Đặc điểm và tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần xây lắp Hoà Bình 16
1. Đặc điểm 16
2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần xây lắp Hoà Bình 16
3. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 17
4. Tài khoản sử dụng để hạch toán của công ty 21
II. Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 35
1. Tính giá thành sản phẩm dở dang 35
2. Tính giá thành cho sản phẩm hoàn thành 35
III. Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây lắp Hoà bình 37
Phần III. Một số nhận xét và ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở công ty 40

I. Đánh giá công tác hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CPXL Hoà Bình 41
II. Những tồn tại và phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CPXL Hoà Bình 43
1. Về việc luân chuyển chứng từ 44
2. Việc sử dụng các tài khoản để tập hợp chi phí 44
3. Phương pháp quản lý và hạch toán chi phí 45
4. Về công tác kế toán quản trị 48
5. Về việc áp dụng máy tính cho công tác kế toán 48
III. Một số biện pháp giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm 49
1. Tiết kiệm nguyên vật liệu 49
2. Tăng năng xuất lao động 49
3. Giảm chi phí sử dụng máy thi công 50
4. Giảm các khoản chi phí sản xuất chung 50
Kết luận 51


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp Hoà Bìn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp Hoà Bìn sẽ giúp ích cho bạn.