Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C

LỜI NÓI ĐẦU

Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn. Mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh có lãi. Muốn như vậy các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước.
Bên cạnh đó, mục đích hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận nên việc xác định đúng đắn KQKD nói chung và kết quả bán hàng nói riêng là rất quan trọng. Do vậy bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán bán háng là rất cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời và chính xác để đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn.
Xuất phát từ đó, qua thời gian thực tập ở Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C em đã đi sâu nghiên cứu vấn đề tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong công ty với đề tài :
“ Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C .
Trong quá trình thực tập, em đã được sự chỉ dẫn, giúp đỡ của các thầy, cô giáo, trực tiếp là cô giáo Nguyễn Thị Thanh Loan cùng các anh, các chị cán bộ kế toán Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C. Tuy nhiên, phạm vi đề tài rộng, thời gian thực tế chưa nhiều nên khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, giúp đỡ của các thầy cô giáo và các anh, các chị phòng kế toán công ty để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.
Chuyên đề của em gồm ba chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.

Chương 2 : Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C .

Chương 3 : Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C


MỤC LỤC
Các ký hiệu viết tắt: 7
Danh mục các sơ đồ 8
Danh mục các bảng biểu 9
Danh mục tài liệu tham khảo 10
LỜI NÓI ĐẦU 11
CHƯƠNG 1 13
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Những vấn đề chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 13
1.1.1. Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 13
1.1.1.1. Doanh nghiệp thương mại 13
1.1.1.2.Quá trình bán hàng 14
1.1.1.3.Kết quả kinh doanh 14
1.1.2 Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 15
1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh .15
1.1.4 ý nghĩa của kế toán bán hàng .16
1.2.Các phương pháp tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại 16
1.2.1 Phương pháp bán buôn hàng hoá 16
1.2.2 Bán lẻ hàng hoá 17
1.2.3 Phương pháp bán hàng đại lý 18
1.2.4 Phương pháp bán hàng trả chậm trả góp 18
1.2.5 Phương thức hàng đổi hàng 18
1.3. Hạch toán tổng hợp kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 18
1.3.1 Chứng từ sử dụng 19
1.3.2 Tài khoản sử dụng 19
1.3.3 Phương thức tính giá vốn hàng bán 19
1.3.3.1.Phương thức giá đơn vị bình quân (bình quân gia quyền) 20
1.3.3.2.Phương pháp nhập trước xuất trước 20
1.3.3.3.Phương pháp nhập sau xuất trước 20
1.3.3.4.Phương pháp tính theo giá đích danh 20
1.3.3.5.Phương pháp giá hạch toán 20
1.3.4 Phân bổ chi phí thu mua cho hàng tiêu thụ 21
1.3.5 Phương pháp hạch toán tổng hợp 21
1.3.5.1.Hạch toán tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kê khai thường xuyên 21
1.3.5.1.1 Hạch toán tiêu thụ hàng hoá ở các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. 21
Sơ đồ 1: Hạch toán phương thức bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp 21
Sơ đồ 2: Hạch toán phương thức bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng 22
Sơ đồ 3: Hạch toán theo phương thức bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức giao hàng trực tiếp (giao tay ba) 23
Sơ đồ 4: Hạch toán phương thức bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng có tham gia thanh toán 23
Sơ đồ 5: Hạch toán phương thức bán lẻ 24
Sơ đồ 6: Hạch toán phương thức bán hàng đại lý 25
Sơ đồ 7: Hạch toán phương thức bán hàng trả chậm trả góp .26
1.3.5.1.2 Hạch toán tiêu thụ hàng hoá ở các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp 26
1.3.5.2.Hạch toán tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kiểm kê định kỳ 27
Sơ đồ 8: Hach toán tiêu thụ hàng hoá theo PP KKĐK 26
1.3.6 Hạch toán tổng hợp chi phí quản lý kinh doanh 27
1.3.6.1. Hạch toán chi phí bán hàng .27
1.3.6.2. Hạch toán chi phí doanh nghiệp 30
1.3.7 Hạch toán kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 30
1.3.7.1 Các khái niệm 35
1.3.7.2 Tài khoản sử dụng 35
1.3.7.3 Sơ đồ hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 36
1.3.8 Hạch toán xác định kết quả kinh doanh 36
1.4 Các hình thức kế toán 37
1.4.1 Hình thức nhật ký chung 37
1.4.2 Hình thức kế toán trên máy vi tính 39
1.4.3 Hình thức nhật ký-ý sổ cái 41
1.4.4 Hình thức chứng từ ghi sổ 42
CHƯƠNG 2:THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ T&C 43
2.1.Đặc điểm chung của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C 43
2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C 43
2.1.2.Cơ cấu tổ chức bộ máy và đặc điểm kinh doanh của công ty 45
2.1.3 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 46
2.1.3.1.Cơ cấu bộ máy kế toán 47
2.1.3.2 Hệ thống tài khoản áp dụng 50
2.1.3.3 Hình thức sổ kế toán áp dụng của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C 50
2.1.3.4.Sổ kế toán sử dụng 51
2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C 52
2.2.1 Đặc điểm hoạt động bán hàng của công ty 52
2.2.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng 53
2.2.3. Kế toán xuất kho vật tư, hàng hoá 54
2.2.3.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ 54
2.2.3.2. Quy trình xuất kho hàng hoá 54
2.2.4 Các phương pháp thanh toán tiền hàng 61
2.2.5 Kế toán bán hàng 61
2.2.5.1.Kế toán giá vốn hàng bán 61
2.2.5.2.Kế toán doanh thu bán hàng 69
2.2.5.3.Kế toán phải thu khách hàng 69
2.2.5.4.Kế toán các khoản giảm trừ 75
2.2.5.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 80
2.2.6 Kế toán kết quả kinh doanh 83
2.2.7 Lợi nhuận chưa phân phối 84
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ T&C
3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty 104
3.1.1 Những ưu điểm. 104
3.1.2. Những điểm cần hoàn thiện. 105
3.2. Một số ý kiến cần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và XĐKQ bán hàng của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y tế T&C 105
Kết luận . 107


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch sẽ giúp ích cho bạn.