Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Sông Đà 6.06

LỜI MỞ ĐẦU 10
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6.06 . 13

1.1. Khái quát chung 13
1.1.1. Khái niệm về vốn 13
1.1.2. Nguồn vốn kinh doanhluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu - sách về Kinh Doanh . 13
1.1.2.1. Nguồn hình thành vốn kinh doanh . 13
1.1.2.2. Phân loại nguồn vốn . 15
1.1.3. Vai trò của vốn . 16
1.1.4. Nội dung của vốn . 17
1.1.4.1. Vốn kinh doanh 17
1.1.4.2. Đầu tưluận văn - báo cáo - tiểu luận chuyên ngành Đầu tư vốn kinh doanh . 17
1.1.4.3. Bảo toàn vốn kinh doanh 18
1.2. Phương pháp phân tích . 19
1.3. Hệ thống các chỉ tiêu để phân tích hiệu quả sử dụng vốn . 20
1.3.1. Hiệu quả sử dụng vốn cố định 20
1.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 21
1.3.3. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp 23
1.3.4. Phân tích Dupont 24

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6.06 26
2.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Sông Đà 6.06 26
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 26
2.1.2. Chức năng hoạt động của Công ty . 27
2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý và sản xuất của Công ty 28
2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 28
2.1.3.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất của Công ty 30
2.1.4. Một số nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh 31
2.1.4.1. Nhân tố thuộc về lao độngluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành Lao Động Học 31
2.1.4.2. Nhân tố thuộc về vật liệu sử dụng 31
2.1.4.3. Nhân tố thuộc về máy móc thiết bị . 32
2.1.4.4. Nhân tố thuộc về trình độ quản lý . 32
2.1.4.5. Nhân tố thuộc về môi trườngluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành Môi Trường kinh doanh . 33
2.1.5. Khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh . 33
2.1.6. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động SXKD 34
2.1.6.1. Thuận lợi 34
2.1.6.2. Khó khăn 35
2.1.7. Phương hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới . 35
2.1.7.1 Mục tiêu phấn đấu: 35
2.1.7.2. Một số biện pháp để thực hiện các mục tiêu trên: 36
2.2. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Công ty 37
2.2.1. Cơ cấu vốn và nguồn vốn của Công ty 37
2.2.1.1. Cơ cấu vốn của Công ty . 37
2.2.1.2. Cơ cấu nguồn vốn của Công ty 38
2.2.2. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 39
2.2.2.1. Phân tích kết cấu nguồn vốn cố định . 39
2.2.2.2. Khả năng đảm bảo nguồn vốn cố định . 40
2.2.2.3. Tình hình sử dụng tài sản cố định 41
2.2.2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty . 42
2.2.2.5. Hiệu quả sử dụng tài sản cố định . 43
2.2.3. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 44
2.2.3.1. Phân tích kết cấu nguồn vốn lưu động . 44
2.2.3.2. Khả năng đảm bảo nguồn vốn lưu động của Công ty . 46
2.2.3.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 46
2.2.4. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh . 49
2.2.4.1. Hệ số quay vòng vốn 49
2.2.4.2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn kinh doanh . 49
2.2.4.3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu . 50
2.2.5. Phân tích Dupont 52
2.3. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn của Công ty 55
2.3.1. Những kết quả đạt được . 55
2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân. 55

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6.06 56
3.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nói chung 56
3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định .56
3.3.Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 58
KẾT LUẬN . 60


Xem Thêm: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Sông Đà 6.06
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Sông Đà 6.06 sẽ giúp ích cho bạn.