Phân tích tình hình lao động và kế toán tiền lương tại công ty Du Lịch An Giang

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài: 1
2. Mục tiêu nghiên cứu: .
3. Phạm vi nghiên cứu: .
4. Phương pháp nghiên cứu: .
4.1. Nguồn số liệu được thu thập từ 2
4.2. Phương pháp phân tích: 3
PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I.CƠ SỞ LÝ LUẬN 4
I.KHÁI QUÁT VỀ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG .
1. Khái niệm về lao động và tiền lương :. 4
1.1. Khái niệm về lao động : 4
1.2. Khái niệm và ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương: 4
1.3. Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: 4
2. Một số nội dung của tiền lương : 5
2.1. Chế độ tiền lương - Phụ cấp - Tiền thưởng - Phúc lợi 5
2.1.1. Chế độ trả lương : 5
2. 1.2. Tiền lương cơ bản: 5
2.1. 3. Phụ cấp lương: 6
2.1. 4. Tiền thưởng 6
2.1. 5. Phúc lợi: 6
2.2. Quỹ tiền lương: 7
2.3. Tiền lương chính và tiền lương phụ 8
2.3.1.Tiền lương chính 8
2.3.2. Tiền lương phụ 8
2.3.3. Ý nghĩa 8
2.4. Tính lương: 8
2.5.Trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân sản xuất : 9
3. Cách tính lương và các hình thức tiền lương : 9
3.1. Nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 9
3.2 Các hình thức tiền lương 10
3.2.1. Hình thức trả lương theo thời gian 10
3. 2. 2. Hình thức tiền lương tính theo sản phẩm 11
4.Phân tích yếu tố lao động ảnh hưởng đến sản xuất : 12
4.1. Ý nghĩa 12
4.2.Phân tích tình hình lao động về mặt số lượng : 13
4.2.1.Phân tích tình hình tăng, giảm công nhân sản xuất: 13
4.2.2.Phân tích tình hình biến động các loại lao động khác. 15
II. Phương pháp hạch toán : 16
1.Tổ chức hạch toán trong lao động : 16
1.1.Hạch toán số lượng lao động : 16
1.2. Hạch toán thời gian lao động : 16
1.3. Hạch toán về kết quả lao động 16
2.Kế toán tổng hợp tiền lương : 17
2.1.Chứng từ sử dụng : 17
2.2. Tài khoản sử dụng : 17
2.3. Định khoản kế toán : 17
3. Kế toán tổng hợp các khoản trích theo lương : 18
3.1. Chứng từ sử dụng : 18
3.2. Tài khoản sử dụng : 18
3.3. Định khoản kế toán 19
III. Những ảnh hưởng của chi phí lương đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp : 20
1. So sánh chi phí lương giữa doanh nghiệp thương mại với doanh nghiệp sản xuất: 20
1. 1. Doanh nghiệp thương mại: chi phí lương bao gồm chi phí nhân viên
bán hàng và chi phí nhân viên quản lý doanh nghiệp 20
1. 2. Doanh nghiệp sản xuất: Chi phí lương bao gồm 20
2. Phân tích chi phí tiền lương: 21
CHƯƠNG II GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY DU LỊCH AN GIANG 22
1.Lịch sử hình thành : 22
2.Chức năng và nhiệm vụ kinh doanh của công ty : 23
3.Cơ cấu tổ chức bộ máy trong hệ thống công ty Du Lịch An Giang. 24
4. Cơ cấu bộ máy kế toán của Công Ty: 29
4.1.Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 29
4.2. Chức năng và nhiệm vụ: 29
4.3. Hình Thức Kế Toán Của Công Ty 30
CHƯƠNG III : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VÀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY DU LỊCH AN GIANG 33
I. Phân tích tình hình lao động tại Công ty Du Lịch An Giang
1.Tình hình chung về lao động tại công ty Du Lịch An Giang : 33
1.1.Phân loại lao động : 33
1.2.Đánh giá sự biến động số lượng lao động 5 năm từ năm 1999 đến 2003 33
1.3.Đánh giá số lượng lao động của Công ty theo giới tính : 35
1.4.Đánh giá số lượng lao động của Công ty theo trình độ : 37
2.Phân tích tình hình lao động của Công Ty năm 2003 40
2.1. Phân tích sự biến động về số lượng và năng suất lao động của công
nhân sản xuất : 40
2.2.Phân tích sự biến động của các loại lao động khác : 41
3.Tổ chức hạch toán lao động của Công ty 43
3.1. Hạch toán số lượng lao động : 43
3.2. Hạch toán thời gian lao động : 43
3.3. Hạch toán kết quả lao động : 44
II.Cách tính lương và hình thức trả lương tại công ty Du Lịch An Giang 44
1.Hình thức tiền lương đang áp dụng tại Công ty 44
1.1. Lương thời gian: 44
1.2 Lương sản phẩm (lương kế hoạch). 51
1.2.1 Một số nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương sản phẩm: 51
1.2.2. Cách tính lương theo sản phẩm (lương kế hoạch) 54
3. Quy trình tính lương và cách thanh toán lương tại Công Ty Du Lịch An Giang 59
3.1. Quy trình tính lương tại Công Ty Du Lịch An Giang: 59
3.2. Cách thanh toán lương tại Công Ty Du Lịch An Giang: 61
III. Kế toán tổng hợp tiền lương tại công ty Du Lịch An Giang 62
1. Tài khoản Công Ty sử dụng: 62
2. Kế toán tổng hợp tiền lương tại công ty Du Lịch An Giang : 63
2.1. Ở Văn Phòng Công Ty: 63
2.2. Ở Mảng Thương Mại: 64
2.3. Ở Mảng Du Lịch: 67
2.Kế toán tổng hợp các khoản trích theo lương tại công ty Du Lịch An Giang 70
2.1.Trích lập các khoản theo lương 70
2.2. Kế toán tổng hợp BHXH, BHYT, KPCĐ tại công ty Du Lịch An Giang 76
IV. Phân tích quỹ lương và chi phí lương tại công ty Du Lịch An Giang : 80
1.Phân tích quỹ lương tại công ty :
1.1.Phân tích sự biến động của quỹ lương năm 2003: 80
1.2.Đánh giá sự biến động của quỹ lương và thu nhập của người lao động trong 3 năm từ 2001 đến 2003. 83
PHẦN NHẬN XÉT & KIẾN NGHỊ
I.Nhận xét: 86
1.Nhận xét chung về Công ty: 86
1.1.Về lực lượng lao động tại Công ty 86
2.Nhận xét về công tác Kế toán tiền lương tai Công ty : 86
2.1.Nhận xét về công tác kế toán: 87
2.2.Về mặt chứng từ sử dụng 87
2.3.Về mặt hệ thống Tài khoản 88
2.4.Về phương pháp tính lương và hình thức trả lương: 88
2.5 Về hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương. 89
II.Kiến nghị


Xem Thêm: Phân tích tình hình lao động và kế toán tiền lương tại công ty Du Lịch An Giang
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình lao động và kế toán tiền lương tại công ty Du Lịch An Giang sẽ giúp ích cho bạn.