kế toán doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 2
1. Khái niệm 2
1.1. Kế toán 2
1.2. Kế toán trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 2
1.3. Hệ thống kế toán doanh nghiệp ở Việt Nam 2
2. Hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam 3
2.1. Nền tảng của chế độ kế toán 3
2.1.1.VAS 1995 3
2.1.2. Quy định 1141 4
2.2.Các chế độ kế toán cho doanh nghiệp 5
2.2.1.Doanh nghiệp Nhà nước (SOE) 5
2.2.2 Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) 7
2.2.3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 15
2.2.3.1 Quy định tại Thông tư số 60 TC/CĐKT 15
2.2.3.2 Về hệ thống chế độ kế toán áp dụng 16
2.2.3.3. Về thực hiện công tác kế toán 17
2.2.3.4. Về đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán 17
2.2.3.5.Về ngôn ngữ trong ghi chép kế toán 18
2.2.3.6. Trường hợp áp dụng Hệ thống chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp, tổ chức được quyền và có trách nhiệm sau 18
2.2.3.7. Về thời điểm chuyển đổi sang áp dụng chế độ kế toán Việt Nam 18
2.2.3.8. Thủ tục đăng ký chế độ kế toán áp dụng 19
2.2.3.9. Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức phải có những biện pháp tích cực để chuyển đổi sang áp dụng chế độ kế toán Việt Nam 20
2.2.4. Hợp tác xã (HTX) 24
2.2.4.1. Nội dung đối tượng điều chỉnh không còn phù hợp 25
2.2.4.2. Hệ thống tài khoản và chứng từ còn thiếu về số lượng và nội dung 25
2.2.4.3. Hình thức ghi sổ kế toán chưa đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin kế toán 26
2.2.4.4. Chưa đáp ứng được nhu cầu hội nhập và xu hướng phát triển 26
2.2.5. Hộ kinh doanh 28
2.2.6. Doanh nghiệp xây lắp 30
3.Kế toán một số tổ chức kinh doanh đặc thù 31
3.1. Công ty mẹ 31
3.1.1 Tổng công ty ở Việt Nam 31
3.1.2 Hoạch toán kế toán công ty mẹ 40
3.2 Một số tổ chức kinh doanh khác 40
4. So sánh chế độ kế toán SOE và doanh nghiệp ngoài quốc doanh 40
4.1. Hệ thống báo cáo tài chính 40
4.2 Bảng cân đối kế toán 44
4.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 52
4.4. Thuyết minh báo cáo tài chính 53
5. Giải pháp trong tương lai 58
KẾT LUẬN 60
TÀI LIỆU THAM KHẢO 61


LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt nam không ngừng phát triển và đã được nhiều thành tựu nhất định.
Các doanh nghiệp có quyền chủ động và tự chịu trách nhiệm về hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Các doanh nghiệp có vai trò mới, vị trí mới và cơ chế hoạt động mới trong nền kinh tế thị trường. Để thoả mãn yêu cầu mới của cơ chế quản lý, hệ thống kế toán ở việt nam đã có những cải cách và chuyển đổi quan trọng vì vậy phân tích tình hình tài chính là công cụ chủ yếu để điều hành và quản lý các hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp nhằm đạt được kế hoạch mà doanh nghiệp đã đề ra, giúp cán bộ quản lý giải quyết đúng đắn kết quả thực hiện nhiệm vụ, thấy được nguyên nhân chủ quan và khách quan làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động kinh doanh
Hơn nữa, trong bối cảch của nền kinh tế hiện nay, để kinh doanh ngày càng có hiệu quả, tồn tại bền vững trong nền kinh tế thị trường thì mỗi doanh nghiệp phải xây dựng phương hướng, chiến lược kinh doanh và mục tiêu trong tương lai. Đứng trước hàng loạt chiến lược đặt ra, doanh nghiệp đồng thời phải đối diện với những rủi ro. Bên cạnh đó một doanh nghiệp ko thể thiếu thông tin kế toán, một phần quan trọng và cần thiết đối với các nhà quản lý. Bất kỳ nhà quản lý nào trong bất kỳ doanh nghiệp nào từ một tổng công ty lớn đến một cửa hàng kinh doanh hộ gia đình đều phải dựa vào thông tin của kế toán để quản lý, điều hành, kiểm soát và ra quyết định kinh tế.
Công tác kế toán có ý nghĩa quan trọng và thiết thực. Một trong những biện pháp lâu dài để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì thế, “Kế toán doanh nghiệp sản xuất Việt Nam” là một đề tài có ý nghĩa thiết thực, chúng em cần tìm hiểu thêm để nắm vững kiến thức và áp dụng vào thực tế trong công việc tương lai


Xem Thêm: kế toán doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu kế toán doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sẽ giúp ích cho bạn.