Thực trạng huy động vốn FDI vào Việt Nam trong thời gian qua

Mục lục
Trang
Phần 1:Cơ sở lý luận của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 2
I. một số khái niệm chung 2
1. Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài 2
2. Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài 2
2.1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2
2.2. Doanh nghiệp liên doanh 3
2.3 Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài 3
3. Những nhân tố ảnh hưởng tới thu hút vốn FDI 4
3.1 Các yếu tố điều tiết vĩ mô 4
3.1.1 Các chính sách 5
3.1.2 Luật đầu tư 5
3.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng khác 5
II. Ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với nền kinh tế 6
1. Những ảnh hưởng tích cực của FDI 6
1.1 Là nguồn hỗ trợ cho phát triển chuyển giao công nghệ 6
1.2 Chuyển giao công nghệ mới 7
1.3 Dịch chuyển cơ cấu kinh tế 8
1.4 Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 9
1.5. Một số tác động khác 9
2. Những ảnh hưởng tiêu cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài 10
2.1. Chuyển giao công nghệ 10
2.2. Phụ thuộc về kinh tế đối với các nước nhận đầu tư 11
2.3. Chi phí cho thu hểt FDI và sản xuất hàng hóa không thích hợp 12
2.4. Những mặt trái khác 13
Phần 2: Thực trạng huy động vốn FDI vào việt nam trong thời gian qua 15
I. Tình hình thu hút vốn FDI 15
1. Một số dự án và số vốn đầu tư 15
2.Về cơ cấu vốn đầu tư 17
2.1. Cơ cấu ngành nghề 17
2.2. Cơ cấu lãnh thổ 18
3. Các đối tác đầu tư 19
II. Đánh giá chung tình hình thu hút vốn FDI 20
1. Những thành tựu, nguyên nhân 20
2. Những hạn chế, nguyên nhân 24
3. Những vướng mắc, trở ngại 26
3.1. Sự cạnh tranh gay gắt trong việc thu hút FDI của các nước của
các khu vực 27
3.2. Cơ sở hạ tầng còn yếu kém 27
3.3. Môi trường hệ thống pháp luật còn nhiều bất cập 28
Kết luận 29
TÀi liệu tham khảo 30


Xem Thêm: Thực trạng huy động vốn FDI vào Việt Nam trong thời gian qua
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng huy động vốn FDI vào Việt Nam trong thời gian qua sẽ giúp ích cho bạn.