Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng tại công ty TNHH XNK May Anh Vũ

MỤC LỤC
Lời mở đầu 3
Chương I: Giơi thiệu chung về công ty 6
1. Giới thiệu chung về công ty .6
1.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH XNK May Anh Vũ .6
1.2. Lịch sử hình thành và phát triển . .6
1.3. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 7
2. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH XNK May Anh Vũ .8
2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy của công ty 8
2.2. Cơ cấu sản xuất 11
3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty .13
CHƯƠNG II: Thực trạng công tác trả lương, trả thưởng tại công ty TNHH XNK May
Anh Vũ . . 17
1. Các nhân tố ảnh hưởng . 17
1.1. Tổ chức quản lý . . .17
1.2. Sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ sản phẩm .17
1.3. Vốn và máy móc thiết bị 18
1.4. Về lao động . 20
1.5. Chiến lược sản xuất kinh doanh .22
1.6. Bầu không khí làm việc .23
1.7. Kinh tế, xã hội, khách hàng và đối thủ cạnh tranh .23
2. Thực trạng công tác trả lương, trả thưởng tại công ty TNHH XNK May Anh Vũ .23
2.1. Căn cứ trả lương 23
2.2. Xác định quỹ lương .24
2.2.1. Nguồn hình thành quỹ tiền lương 24
2.2.2. Quỹ lương phân phối .26
2.3. Các hình thức trả lương .27
2.3.1. Trả lương cho lao động trực tiếp .28
2.3.2. Trả lương cho khối hành chính 34
2.4. Tiền thưởng . 40
2.4.1. Đối tượng 40
2.4.2. Tiêu chuẩn thưởng của công ty 41
CHƯƠNG III: Một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác trả lương trả
thưởng tại công ty TNHH XNK May Anh Vũ 51
1. Các giải pháp chủ yếu .51
1.1. Về công tác kế toán tiền lương tại công ty . .52
1.2. Về lao động . 53
1.3. Về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương .53
1.4. Về phân bổ chi phí tiền lương cho từng đối tượng sử dụng .53
1.5. Về chi phí lương trong hoạt động sản xuất kinh doanh 54
2. Kiến nghị và đề suất 55
2.1. Đối với tình hình kinh doanh của công ty . 55
2.2. Đối với công tác tổ chức và quản lý lao động .55
2.3. Đối với công tác kế toán tiền lương, tiền thưởng . 57
2.4. Đối với công ty May Anh Vũ .61
3. Điều kiện để thực hiện giải pháp 62
Lời kết luận .64
Danh mục tài liệu tham khảo 66


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng tại công ty TNHH xuất nhập khẩu May
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng tại công ty TNHH xuất nhập khẩu May sẽ giúp ích cho bạn.