Hoàn thiện công tác kế toán và bộ máy kế toán của công ty công nghiệp nặng và xây dựng hàn - việt

L
ỜI NÓI ĐẦU.


Để đưa nước ta trở thành một nước giàu mạnh, từng bước hội nhập vào công cuộc phát triển của khu vực và trên toàn thế giới Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ mới mang tên “Chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp”. Để thực hiện được mục tiêu này, Đảng và Nhà nước đã đưa ra nhiều chính sách đúng đắn và ưu đãi nhằm thu hút và tận dụng các nguồn lực trong và ngoài nước.
Công ty Công nghiệp nặng và xây dựng Hàn Việt đã ra đời trong hoàn cảnh đó.
Trong quá trình tìm hiểu về công ty em đã lập được Báo cáo tổng hợp bao gồm 3 phần chính sau đây:
 PHẦN I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CÔNG NGHIỆP NẶNG VÀ XÂY DỰNG HÀN - VIỆT (HANVICO)
 PHẦN II: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CÔNG NGHIỆP NẶNG VÀ XÂY DỰNG HÀN - VIỆT
 PHẦN III: KẾT LUẬN CHUNG


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán và bộ máy kế toán của công ty công nghiệp nặng và xây dựng hàn - việt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán và bộ máy kế toán của công ty công nghiệp nặng và xây dựng hàn - việt sẽ giúp ích cho bạn.