Hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty cổ phần thép Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU
Kế toán là một công cụ kinh tế gắn liền với hoạt động quản lý của một doanh nghiệp. Sự ra đời và phát triển của kế toán gắn liền với sự ra đời của nền kinh tế xã hội. Nền kinh tế xã hội càng phát triển thì hệ thống kế toán cũng không ngừng hoàn thiện mình. Để khẳng định đựơc vai trò quan trọng của mình trong công tác tổ chức và quản lý của nhà nước. Như nhiều nhà kinh tế học đã quan niệm: Kế toán như một “ ngôn ngữ kinh doanh”, một “ nghệ thuật ghi chép, phân loại, tổng hợp các nghiệp vụ, kinh tế – tài chính, phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho việc ra đời các quyết định phù hợp cảu các đối tượng sử dụng thông tin. Ngày nay với nền kinh tế thi trường, các doanh nghiệp đã có thể chủ động phát huy sáng tạo lợi thế của mình: vừa đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, vừa góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân.
Trong thời gian thực tập em đã nhận thưc được vai trò ý nghĩa của việc tiêu thụ, đòi hỏi các doanh nghiệp thương mại không ngừng cố gắng, nâng cao hoàn thiện Hệ thống kế toán để theo kịp tốc độ phát triển nền kinh tế hiện nay.
Được sự giúp đỡ của Thầy ThS. Phan Trung Kiên và các cô chú phòng kế toán Công ty cổ phần thép Hà Nội cùng với kiến thức đã được học tại trường, em đã thực hiện Báo cáo thực tập tổng hợp của mình .
Ngoài lời mở đầu và kết luận , báo cáo thực tập tổng hợp gồm 2 phần :
Phần 1: Khái quát chung về hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần thép Hà Nội.
Phần 2: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty cổ phần thép Hà Nội.
Do còn hạn chế về kiến thức nên không tránh khỏi những thiếu xót trong quá trình thực hiện báo cáo. Em rất mong được sự góp ý của thầy cô, để em có thể hoàn thiện tốt hơn báo cáo của mình.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
Phần 1: Khái quát chung về hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần thép Hà Nội. 2
1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần thép Hà Nội. 2
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 2
1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh. 3
2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần thép Hà Nội. 9
2.1 Chức năng và nhiệm vụ của bộ máy kế toán 9
2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 10
2.3 Hình thức ghi sổ kế toán. 12
Phần 2: Nội dung một số phần hành của kế toán tại Công ty cổ phần thép Hà Nội. 16
2.1 Kế toán TSCĐ 16
2.1.1 Tài khoản và chứng từ sử dụng khi hạch toán 16
2.1.2 Phương thức hạch toán. 17
2.2 Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh . 18
1. Kế toán bán hàng. 18
1.1 Tài khoản và các chứng từ sử dụng khi hạch toán tiêu thụ. 18
1.2 Trình tự luân chuyển chứng từ và hạch toán quá trình bán buôn trực tiếp qua kho. 19
1.3. Trình tự luân chuyển chứng từ và quá trình hạch toán các nghiệp vụ bán lẻ thông qua hệ thống các cửa hàng 20
2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 21
2.1. Kế toán giá vốn hàng bán 21
2.2. Kế toán các khoản làm giảm doanh thu 21
Phần 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty cổ phần thép Hà Nội. 26
3.1 Về bộ máy kế toán 26
3.2 Về hệ thống sổ sách 26
3.3 Về phương pháp hàng tồn kho 26
3.4 Về hình thức thanh toán 27
KẾT LUẬN 28


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty cổ phần thép Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty cổ phần thép Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.