Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại Xây Dựng 379

LỜI NÓI ĐẦU

Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang bước vào thời kỳ Công nghiệp hoá - hiện đại hoá với tốc độ phát triển nhanh của nhiều ngành nghề. Một trong các ngàng phát triển nhanh và mạnh là ngành xây dựng cơ bản. Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, tăng cường quốc phòng cho đất nứơc. Nó đã góp phần quan trọng vào giai đoạn phát triển mới của đất nước
Ngành xây dựng cơ bản dùng nguồn vốn khá lớn trong tổng chi ngân sách nhà nước nên trong quản lý kinh tế viêc quản lý chi phí trong xây dựng cơ bản là vấn đề cần được hết sức quan tâm.
Thực tế hiện nay, cùng với yêu cầu quản lý kinh tế ngày càng cao hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp-Một ngành sản xuất có đặc thù riêng, vấn đề đặt ra là quản lý nguồn vốn lớn và bỏ ra trong thời gian dài, khắc phục được tình trạng thất thoát và lãng phí trong quá trính sản xuất, giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm từ đó nâng cao được tính cạnh tranh của doanh nghiệp. Chính vì vậy, tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một vận hành kế toán và có ý nghĩa lớn đối với doanh nghiệp xây lắp nói riêng và xã hội nói chung.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, sau thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Thương mại Xây Dựng 379, được sự gúp của thầy cô giáo và các anh chị phòng Tài chinh- Kế toán của công ty em đã đi sâu tìm hiểu và lựa chọn đề tài:”Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại Xây Dựng 379” cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Nội dung cơ bản của chuyên đề gồm 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về kế toán chi phí xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại Xây Dựng 379.
Chương 2: Tình hình thực tế về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại Xây Dựng 379.
Chương 3: Một số ý kiên nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại Xây Dựng 379.
Do thời gian thực tập không dài, trinh độ và kinh nghiệm nghiên cứu và khả năng tiếp cận với thực tế còn hạn chế, giữa lý luận và thực tiễn cần phải có sự kết hợp hài hoà, nên chuyên đề của em không tránh được những sai sót. Em rất mong muốn và chân thành tiếp thu những ý kiến chỉ bảo của các thầy cô giáo và các anh chị em phòng Taì chính- Kế toán của công ty để em bổ sung, nâng cao nhận thức và hoàn thiện tốt chuyên đề của mình.


MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 3
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CƠ BẢN 3
1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp ảnh hưởng đến công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm : 3
2. Sự cần thiết và nhiệm vụ kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản. 4
2.1. Sự cần thiết phải tổ chúc công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 5
3. Lý luận chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp 6
3.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 6
3.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 6
3.1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí : 7
3.1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí: 8
3.2. Giá thành sản phẩm xây lắp và các loại giá thành : 10
3.2.1. Giá thành sản phẩm xây lắp : 10
Trong sản xuất chi phí chỉ là một mặt thể hiện sự hao phí. Để đánh giá chất lượng sản xuất kinh doanh của cá tổ chức sản xuất kinh tế, chi phí sản xuất phải được xem xét trong mối quan hệ chặt chẽ với kết quả sản xuất, đó cũng là một mặt của quá trình sản xuất. Quan niệm so sánh đó hình thành nên khái niêm giá thành sản phẩm. 10
3.2.2.Các loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiêp xây dựng : 11
3.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp : 12
4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghệp xây lắp trong điều kiện kế toán trên máy. 13
4.1. Một số vấn đề chung về kế toán trên máy: 13
4.2. Kế toán chi phí sản xuất 14
4.2.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất 14
4.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất : 15
4.2.2.1. Phương pháp tập hợp trực tiếp : 15
4.2.2.2. Phương pháp phân bổ gián tiếp : 15
4.2.3. Kế toán tập hợp chi phí trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản 16
4.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liêu trực tiếp 16
4.2.3.3 Chi phí sử dụng máy thi công 19
4.2.3.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 23
4.2.3.5. Kế toán tập hợp chi phí sản sản xuất xây lắp toàn doanh nghiệp 25
4.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 26
4.4. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp 27
4.4.1. Đối tượng tính giá thành 27
4.4.2. Kỳ tính giá thành 27
4.4.3.Phương pháp tính giá thành 27
4.4.4. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp 28
CHƯƠNG 2 29
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 379. 29
1. Đặc điểm chung của Công ty Cổ phần Thương Mại Xây Dựng 379. 29
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Thương Mại Xây Dựng 379. 29
1.2.Ngành nghề kinh doanh của công ty: 30
1.3.Đặc điểm của quy trình sản xuất thi công xây lắp của Công ty 31
1.4. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 31
1.5. Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán của công ty : 34
2. Thực tế tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty Cổ phần Thương Mại Xây Dựng 379: 36
2.1. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương Mại Xây Dựng 379 : 37
2.1.1. Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất : 37
2.1.2. kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương Mại Xây Dựng 379. 37
2.1.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 37
2.1.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 43
2.1.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung : 48
2.1.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất cuối kỳ. 53
2.2. Đánh gía sản phẩm làm dở cuối kỳ. 54
2.3. Kế toán giá thành sản phẩm xây lắp 56
2.3.1. Đối tượng tính giá thành 56
2.3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 56
2.3.3. Tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần Thương Mại Xây Dựng 379 56
CHƯƠNG 3 58
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 379 58
1. Những đánh giá chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần Thương Mại Xây Dựng 379 58
1.1. Ưu điểm: 59
1.2. Những tồn tại cần khắc phục: 60
2. Một số ý kiến nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương Mại Xây Dựng 379: 63
Kết luận 67


Xem Thêm: Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại Xây Dựng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại Xây Dựng sẽ giúp ích cho bạn.