Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 129
Ban cơ yếu Chính phủ

LỜI NÓI ĐẦU

Trong công tác quản lý kinh tế của các doanh nghiệp thì chi phí cho sản xuất và tính giá thành sản phẩm là những công tác quan trọng luôn được các doanh nghiệp quan tâm vì chúng gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong nền kinh tế của thị trường, mỗi sản phẩm làm ra ngoài giá trị thẩm mỹ, giá trị sử dụng đòi hỏi phải có giá thành hợp lý thì mới đảm bảo sự chấp nhận của thị trường. Do vậy ở các doanh nghiệp sản xuất, giá thành và việc hạch toán giá thành luôn là mối quan tâm hàng đầu. Nó thành chỉ tiêu kinh tế có ý nghĩa quan trọng quản lý hiệu quả và chất lượng sản phẩm. Có thể nói giá thành sản phẩm là tấm gương phản chiếu toàn bộ các biện pháp kinh tế, tổ chức quản lý, kỹ thuật mà doanh nghiệp đã sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường, đứng trước sự cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp không chỉ tăng cường đổi mới công nghệ, nâng cao năng xuất lao động mà còn phải quan tâm tới công tác quản lý chi phí sản xuất. Để thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển và bù đắp được toàn bộ chi phí sản xuất và sản xuất có lãi, các doanh nghiệp phải có các biện pháp tiết kiệm chi phí trong sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm. Điều này không chỉ có ý ghĩa đốivới từng doanh nghiệp mà còn mang lại hiệu quả lớn đối với nền kinh tế.Và để thực hiện được điều này các nhà quản lý phải thường xuyên nắm bắt một lượng thông tin trong nội bộ doanh nghiệp. Vì vậy, một trong những công cụ quản lý kinh tế quan trọng nhất của doanh nghiệp là công tác kế toán. Công tác kế toán có nhiệm vụ cung cấp thông tin một cách kịp thời chính xác đầy đủ số liệu cho các nhà quản lý. Từ đó các nhà quản lý sẽ đưa ra các quyết định phù hợp với sự phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu trong doanh nghiệp.
Trong thời gian thực tập tại: Công ty 129 – Ban cơ yếu Chính phủ, em nhận thức rõ hơn về vai trò của và chức năng của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Nó liên quan hầu hết đến các yếu tố đầu vào và đầu ra trong qua trình sản xuất kinh dôanh. Ý thức được điều đó, em đã chọn đề tài: “Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 129Ban cơ yếu Chính phủ “để nghiên cứu.
Chuyên đề của em gồm 3 chương chính ngoài phần lời nói đầu:
- Chương I: Lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp hiện nay.
- Chương II: Tình hình thực tế về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở C ông ty 129 – Ban cơ yếu Chính phủ
- Chương III: Một số ý kiến hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở C ông ty 129 – Ban cơ yếu Chính phủ
Trong quá trình tìm hiểu về lý luận và thực tế để hoàn thành đề tài này, em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo, các cô chú phòng kế toán cũng như các phòng ban khác trong doanh nghiệp. Đặc biệt là sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo: Nguyễn Hải Hà cùng với sự nỗ lực của bản thân. Nhưng do bước đầu làm quen với công tác thực tế và do khả năng chuyên môn còn hạn chế. Hơn nữa chuyên đề lại mang tính chuyên sâu nên chuyên đề của em chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em rất mong được tiếp thu những ý kiến chỉ bảo của thầy giáo cô giáo cũng như các cô chú trong doanh nghiệp để em có điều kiện bổ xung, nâng cao kiến thức phục vụ tốt hơn cho công tác sau này.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy, các cô các chú trong công ty đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I 3
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG 3
CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 3
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG XDCB 3
1.1. Đặc điểm của ngành XDCB và sản phẩm xây lắp. 3
1.2. Sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phầm xây lắp. 4
1.3. Vai trò của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đối với công tác quản lý kinh tế trong các doanh nghiệp xây dựng: 4
1.4. Nhiệm vụ của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 5
II.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 6
2.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất. 6
2.1.1. Chi phí sản xuất: 6
2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp: 6
2.2 Giá thành và các loại giá thành sản phẩm xây lắp. 8
2.2.1 Giá thành sản phẩm xây lắp 8
2.2.2. Bản chất chức năng của giá thành sản phẩm xây lắp. 8
2.2.3. Các loại giá thành sản phẩm xây lắp 9
2.3. Nội dung tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất: 11
2.3.1. Nguyên tắc hạch toán sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 11
2.3.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 11
2.2.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 12
2.3.4. Hệ thống chứng từ và tài khoản kế toán sử dụng 12
2.3.5. Trình tự kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên. 13
2.3.6. Đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp 22
2.3.7. Các phương pháp tính giá thành trong doanh nghiệpxây lắp: 23
III. CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC SỔ KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 26
3.1. Hình thức nhật kí chung: 26
3.2. Hình thức kế toán Nhật kí - Sổ Cái 27
3.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 29
3.4. Hình thức sổ kế toán Nhật ký - Chứng từ 30
3.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính 31
CHƯƠNG II : 32
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY 129 - BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ 32
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY 129 – BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ 32
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 32
1.2. Tổ chức SX và tổ chức quản lý SXKD trong doanh nghiệp 32
1.3. Tổ chức công tác kế toán ở công ty 129. 35
1.4. Hình thức kế toán doanh nghiệp áp dụng: 37
II. TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY 129 – BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ 39
2.1. Đặc điểm chi phí, phân loại chi phí sản xuất tại công ty: 39
2.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: 39
2.3. Trình tự kế toán tập hợp chi phí sản xuất: 40
2.4. Tính giá thành công trình ở công ty 129 – Ban cơ yếu Chính phủ: 73
CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY 129 – BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ 76
I.Những khó khăn thuận lợi về khả năng và xu hướng phát triển công ty 129 – Ban cơ yếu Chính phủ. 76
II. Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty 129 – Ban cơ yếu Chính phủ: 78
KẾT LUẬN 81


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 129Ban cơ yếu Chính phủ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 129Ban cơ yếu Chính phủ sẽ giúp ích cho bạn.