Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần
vật tư tổng hợp Xuân Trường


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1
1.1. Khái quát về bán hàng và xác định kết quả bán hàng 1
1.1.1. Khái niệm bán hàng 1
1.1.2. Vai trò và ý nghĩa của bán hàng 1
1.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 2
1.3. Nội dung kế toán bán hàng hoá và dịch vụ 3
1.3.1. Khái niệm và nội dung của doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ 3
1.3.2. Phương pháp xác định doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 4
1.3.3. Các khoản giảm trừ doanh thu 4
1.3.4. Nội dung kế toán doanh thu bán hàng 5
1.3.5. Nội dung kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 6
1.3.6. Trình tự kế toán bán hàng 6
1.4. Kế toán giá vốn hàng bán 8
1.4.1. Khái niệm về giá vốn hàng bán 8
1.4.2. Phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho 8
1.4.3. Tài khoản sử dụng và trình tự kế toán giá vốn hàng bán 8
1.5. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 9
1.5.1. Kế toán chi phí bán hàng 9
1.5.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 10
1.6. Kế toán xác định kết quả bán hàng 11
1.6.1. Khái niệm và phương pháp xác định kết quả bán hàng 11
1.6.2. Tài khoản sử dụng 11
1.6.3. Trình tự kế toán xác định kết quả bán hàng 11
CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP XUÂN TRƯỜNG 12
2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty 12
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 12
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 12
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 13
2.1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán của Công ty 14
2.1.5. Một số chỉ tiêu kinh tế mà Công ty đạt được 16
2.2. Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Xuân Trường 16
2.2.1. Nội dung doanh thu bán hàng của Công ty 16
2.2.2. Kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Xuân Trường 17
2.2.3. Kế toán giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại 22
2.2.4. Kế toán giá vốn hàng bán 24
2.2.5. Kế toán chi phí bán hàng 28
2.2.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 29
2.2.7. Kế toán xác định kết quả bán hàng 30
CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP XUÂN TRƯỜNG 32
3.1. Nhận xét về tình hình tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Xuân Trường 32
3.1.1. Ưu điểm về công tác kế toán tại Công ty 32
3.1.2. Nhược điểm về công tác kế toán bán hàng tại Công ty 33
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Xuân Trường 34
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO.
LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Để đạt được điều đó đòi hỏi các nhà quản lý phải có những biện pháp thiết thực trong chiến lược kinh doanh của mình. Một trong những chiến lược mũi nhọn của các doanh nghiệp là tập trung vào khâu bán hàng. Đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình luân chuyển hàng hoá trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo nguồn thu bù đắp những chi phí bỏ ra, từ đó tạo ra lợi nhuận phục vụ cho quá trình tái sản xuất kinh doanh. Vấn đề đặt ra là làm sao tổ chức tốt khâu bán hàng, rút ngắn được quá trình luân chuyển hàng hoá, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Trong đó biện pháp quan trọng nhất, hiệu quả nhất phải kể đến là thực hiện tốt công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng giữ vai trò hết sức quan trọng, là phần hành kế toán chủ yếu trong công tác kế toán của doanh nghiệp. Góp phần phục vụ đắc lực hoạt động bán hàng của mỗi doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tăng nhanh khả năng thu hồi vốn, kịp thời tổ chức quá trình kinh doanh tiếp theo, cung cấp thông tin nhanh chóng để từ đó doanh nghiệp phân tích, đánh giá lựa chọn các phương án đầu tư có hiệu quả.
Sau một thời gian ngắn thực tập ở Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Xuân Trường, được sự quan tâm giúp đỡ của các cán bộ Phòng Kế toán tại Công ty và những kiến thức đã được học ở trường em nhận thức được vai trò quan trọng của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng đối với sự hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Xuân Trường” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp.


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Xuân Tr
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Xuân Tr sẽ giúp ích cho bạn.