Tìm hiểu vấn đề tự do hoá tài chính ở VN

Lời mở đầu 2
Chương 1. Khái quát về tự do hoá tài chính 4
1.1. Khái niệm 4
1.2. Trình tự tự do hoá tài chính 6
1.3. Vai trò của tự do hoá tài chính đối với nền kinh tế 8
1.3.1. Những lợi ích của tự do hoá tài chính 8
1.3.2. Những mặt trái của tự do hoá tài chính 12
1.4. Quá trình tự do tài chính trên thế giới 15
Chương 2. Tự do tài chính ở Việt Nam 19
2.1. Sự cần thiết tiến hành tự do hoá tài chính tại Việt Nam 19
2.2. Quá trình tự hoá tài chính ở Việt Nam 19
2.2.1. Tự do hoá lãi suất 20
2.2.2. Tự do hoá hoạt động tín dụng 25
2.2.3. Tự do hoá hoạt động của các định chế tài chính trung gian 28
2.2.4. Tự do hoá thị trường chứng khoán 32
2.2.5. Tự do hoá thị trường dịch vụ tài chính ( bảo hiểm, kiểm toán .) 34
2.2.6. Tự hoá thị trường ngoại hối 37
Chương 3. Một số quan điểm cơ bản và định hướng giải pháp thực hiện tự do hoá tài chính ở Việt Nam trong thời gian tới 39
3.1. Bối cảnh kinh tế- tài chính ở trong và ngoài nước 39
3.1.1. Bối cảnh trong nước 39
3.1.2. Bối cảnh ngoài nước 40
3.2. Một số quan điểm cơ bản về tự do hoá tài chính 41
3.2.1. Tự do hoá tài chính phải tiến hành theo lộ trình, bước đi chủ động 42
3.2.2. Tự do hoá tài chính phải được coi là phương tiện, là khâu đột phá 42
3.2.3. Tự do hoá tài chính phải nằm trong sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ 43
3.3. Định hướng giải pháp chính sách tự do hoá tài chính ở Việt Nam trong các năm tới
43
3.3.1. Định hướng tự do hoá lãi suất 44
3.3.2. Định hướng tự do hoá hoạt động tín dụng 46
3.3.3. Định hướng tự do hoá hoạt động ngoại hối 48
3.3.4. Vấn đề chuyển đổi VND trên tài khoản vãng lai và tài khoản vốn 51
3.3.5. Định hướng tự do hoá hoạt động của các tổ chức tài chính trên thị trường tài chính
54
3.4. Một số điều kiện đảm bảo cho việc tự do hoá tài chính có hiệu quả 57
3.4.1. Nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế 57
3.4.2. Hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, đầy đủ và minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế
58
3.4.3. Xây dựng và thị trường chứng khoán 58
3.4.4. Thiết lập cơ chế giám sát tài chính đối với nền kinh tế 58
Kết luận 60
Tài liệu tham khảo 61


Xem Thêm: Tìm hiểu vấn đề tự do hoá tài chính ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu vấn đề tự do hoá tài chính ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.