Nâng cao chất lượng tín dụng trung & dài hạn tại ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) VN chi nhánh Thăng Long

MỤC LỤC
trang
LỜI MỞ ĐẦU 01

CHƯƠNG 1
CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NHTM.
1.1. Tín dụng trung và dài hạn của NHTM 03
1.1.1. Ngân hàng Thương mại 03
1.1.2. Tín dụng trung và dài hạn của Ngân Hàng Thương Mại 04
v Khái niệm 04
v Đặc điểm 05
v Vai trò 05
v Phân loại tín dụng 08
v Chính sách tín dụng 12
v Các nghiệp vụ tín dụng 13
1.2. Chất lượng tín dụng trung và dài hạn của NHTM 18
1.2.1. Khái niệm 18
1.2.2. Quan niệm về chất lượng tín dụng 18
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 19
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng 23
1.3.1. Môi trường kinh tế 23
1.3.2. Môi trường pháp lý 24
1.3.4. Đối với khách hàng 26
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN
( Tại chi nhánh Thăng Long NHNo & PTNT 27
2.1. Tổng quan về chi nhánh Thăng Long NHNo & PTNT VN 27
2.1.1. Giới thiệu chung về NHNN & PTNT VN chi nhánh Thăng Long 27
v Giới thiệu về chi nhánh Thăng Long NHNo & PTNT 27
v Mô hình tổ chức của NHNo& PTNT VN 28
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy tại chi nhánh Thăng Long 28
v Cơ cấu tổ chức quản lý 28
v Sơ đồ tổ chức hoạt dộng của chi nhánh Thăng Long 29
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh tại chi nhánh Thăng Long 33
v Huy động vốn 33
v Cho vay 35
v Thanh toán quốc tế 37
v Mua bán ngoại tệ 39
v Kết quả kinh doanh 40
2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh
Thăng Long 41
2.2.1. Thực trạng tín dụng trung và dài hạn 41
2.2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn 43
v Đối với ngân hàng 43
v Đối với khách hàng 45
2.3. Đánh giá thực trạng tín dụng 48
2.3.1. Những kết quả đạt được 48
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 50
CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN
( Tại chi nhánh Thăng Long NHNo & PTNT 54
3.1. Phương hướng hoạt động kinh doanh của chi nhánh năm 2005.
3.1.1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2005 54
3.1.2. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2005 54
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn
( Tại chi nhánh Thăng Long NHNo & PTNT 55
3.2.1. Đa dạng các hình thức tín dụng 55
v Đồng tài trợ 55
v Tín dụng thuê mua 56
v Tăng cường thực hiện Marketing ngân hàng 57
v Thực hiện dịch vụ tư vấn cho khách hàng 58
v Mở rộng tín dụng ngoài quốc doanh 58
3.2.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn
( Tại chi nhánh Thăng Long NHNo & PTNT 59
v Nâng cao chất lượng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư 59
v Phân tích, chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng DN 61
v Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát 62
v Trích lập quỹ dự phòng rủi ro 63
v Giải quyết về nợ quá hạn 64
v Chuyên môn hoá cán bộ tín dụng 64
3. 3. Một số kiến nghị 66
3.3.1. Đối với Nhà nước 66
3.3.2. Đối với NHNN & PTNT VN 67
KẾT LUẬN 68
TÀI LIỆU THAM KHẢO 69


Xem Thêm: Nâng cao chất lượng tín dụng trung & dài hạn tại ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) Việt Nam chi nhánh T
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao chất lượng tín dụng trung & dài hạn tại ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) Việt Nam chi nhánh T sẽ giúp ích cho bạn.