P.tích tín dụng & giải pháp nâng cao chất lượng P.tích tín dụng ở các NHTM hiện nay

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I 4
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÍN DỤNG CỦA NHTM 4
1. Khái niệm 4
2. Sự cần thiết phải PTTD 4
3. Nội dung của PTTD 4
4. Qui trình PTTD 5
a. Khái niệm: 5
b. Ý nghĩa qui trình PTTD: 5
c. Các bước của qui trình phân tích tín dụng: 6
5. Các nhân tố tác động đến hoạt động PTTD: 18
a, Nhân tố từ phía NH: 18
b. Nhân tố từ phía khách hàng: 19
c. Sự thống nhất của các văn bản pháp luật liên quan đến phân tích tài chính trong hoạt động cho vay 22
CHƯƠNG II: 23
PHÂN TÍCH TÍN DỤNG TẠI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 23
1. Khái quát hệ thống NHTM Việt Nam. 23
a/ Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng: 23
b/ Các loại hình ngân hàng: 24
2. Thực trạng phân tích tín dụng của các NHTM Việt Nam. 25
a/ Các nguyên tắc PTTD. 25
b/ Quy trình - Ví dụ cụ thể: 27
Kế toán Việt Nam 32
3. Nguyên nhân và giải pháp hoàn thiện hoạt động PTTD: 36
a, Nguyên nhân 36
b, Giải pháp 36
4. Kiến nghị 37
a, Với Ngân hàng Nhà nước: 37
b, Với bộ tài chính và cơ quan chức năng khác: 38
c, Với doanh nghiệp: 38
KẾT LUẬN 39
TÀI LIỆU THAM KHẢO 40


Xem Thêm: P.tích tín dụng & giải pháp nâng cao chất lượng P.tích tín dụng ở các ngân hàng thương mại hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu P.tích tín dụng & giải pháp nâng cao chất lượng P.tích tín dụng ở các ngân hàng thương mại hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.